Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

ขอแนะนำแหล่งทุน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ปี 2560

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs ที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในวงเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อใช้ช่วยให้ SMEs ที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงแหล่งทุน อีกทั้งเป็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และภาคบริการ ซึ่งเคยร่วมโครงการกับ กองโลจิสติกส์ หรือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าสมัครใช้บริการแหล่งเงินทุนจาก กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ เพื่อนำไปทำการเพิ่มศักยภาพและความสามารถให้แก่องค์กร ในด้านการนำเทคโนโลยีนวัตกรรม หรือการนำผลงานวิจัยพัฒนา มาต่อยอดในกระบวนการผลิตและให้บริการ ตลอดจนใช้ในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมเพื่อยกระดับให้เข้าสู่กลุ่ม S-Curve ต่อไป

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ มีจุดเด่นได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาระยะเวลาชำระคืน 7 ปี โดยจะปลอดระยะการชำระคืนเงินต้นนานสูงสุด 3 ปี และให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย

** หากท่านสนใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 
สามารถแจ้งความสนใจออนไลน์มาที่ https://goo.gl/forms/jPPGZ1vbFlLz0akp2 เพื่อให้gเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อประสานให้คำแนะนำต่อไป
 

 

QR แจ้งความสนใจออนไลน์

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โทร: เกียรติพงษ์ 0972345363, อนพัทย์ 084644678, อนุรัตน์ 0868836231

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 -----------------------------------------------------------------

* ขอแนะนำกลุ่มไลนที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับกองทุน SMEs ตามแนวประชารัฐ

กลุ่ม SMEs ตามแนวประชารัฐ http://line.me/R/ti/g/phz348dS89

 

QR กลุ่มไลนที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับกองทุน SMEs ตามแนวประชารัฐ

กลุ่มนี้เปิดเพื่อใช้ช่วยสมาชิกที่ขอทุน SME ตามแนวประชารัฐ ไว้ติดตามข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ

คอมเมนต์   

 
0 #2 การพัฒนาระบบโลจ ิสติกส์การนำเข้ าและส่งออกไม้ดอ กชนิดขยายพันธุ์ ด้วยหัวชาติเชื้อ เสนางคนิกร 2560-12-04 17:36
:-) เนื่องจากมีปริม าณอุปสงค์จากลูก ค้าจำนวนมากในปร ะเทศไทยที่ต้องก ารปลูกดอกไม้จาก ต่างประเทศ เช่น ดอกดารารัตน์ (daffodil) ดอกไฮยาซินธ์ (hyacinth)และมี อุปสงค์จากต่างป ระเทศต้องการไม้ ดอกจากไทยเช่น ว่านสี่ทิศ แต่ระบบโลจิสติก ส์ในสินค้าดังกล ่าวยังไม่ได้รับ การสนับสนุนอย่า งแพร่หลาย ผู้ประกอบการจึง ประสงค์ที่จะนำเ สนอแนวทางโลจิสต ิกส์ให่แก่ผู้ปร ะกอบการรายอื่นๆ จะสามารถมีเส้นท างขยายการตลาดใน สินค้าชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
อ้างอิง
 
 
0 #1 เพื่อปรับปรุงกา รบริหารจัดการโร งงานให้เป็นไปตา มมาตรฐานดวงพร ขจรธรรมคุณ 2560-12-01 09:49
เพื่อปรับปรุงกา รบริหารจัดการโร งงานให้เป็นไปตา มมาตรฐานและพัฒน าผลิตภัณฑ์รองรั บการขยายตลาด
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก