Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

57ERP-TEvalutSum-สรุปข้อมูลรายงานโครงการทั้งหมด

----------------------------------------

B103 ERP โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูล

รายละเอียดโครงการ (TOR)

2557-TOR 1.4 โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล

----------------------------------------

 

----------------------------------------

 

 

 

57ERP-T10 เอกสารและการส่งมอบงาน  

 

  ข้อมูลรายละเอียดโครงการ   57ERP-T10 กำหนดส่งงาน      
เลขที่   วันที่ส่ง วันที่เสนอ หมายเหตุ
 /2557 57ERP-T1000A TOR โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP)      
 /2557 57ERP-T1000B เอกสารการเซ็นต์สัญญา      
  57ERP-T1001 งวดที่ 1 ส่ง Inception Report     ระยะเวลา 15 วัน
  57ERP-T1002 งวดที่ 2 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1     ระยะเวลา 45 วัน
  57ERP-T1003 งวดที่ 3 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2     ระยะเวลา 75 วัน
  57ERP-T1004 งวดที่ 4 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3     ระยะเวลา 75 วัน
  57ERP-T1005 งวดที่ 5 ส่ง ส่ง Final Report     ระยะเวลา 30 วัน
  57ERP-T1005A รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุปสำหรับผู้บริหาร      
  57ERP-T1005B รายงานผลการดำเนินงาน รายสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปี 2557      
  57ERP-T1005C เอกสารเผยแพร่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Best Practice)      

 

 ----------------------------------------

 

57ERPT03 ขอบเขตการดำเนินโครงการ 

         
  ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 57ERP-T03A ส่วนที่ 1       
  57ERP-T03A01 จัดทำแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมขั้นตอนการทำงาน ผังโครงสร้างองค์กร ระยะเวลา แผนงาน ทั้งหมดตลอดอายุโครงการ      
  57ERP-T03A02 "จัดทำสรุปรายงานผลโครงการแต่ละเดือน ส่งให้กับเจ้าหน้าที่สำนักโลจิสติกส์      
  57ERP-T03A03 ศึกษาวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา และสรุปผลโดยการเปรียบเทียบหาข้อดี ข้อเสีย และปัญหาอุปสรรค      
  57ERP-T03A04 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำคู่มือสำหรับผู้เชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยกว่า 10 เล่ม เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ โดยคู่มือฯ ที่จัดทำถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือ      
  57ERP-T03A05 "ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำคู่มือสำหรับสถานประกอบการ      
  57ERP-T03A06 เสนอเกณฑ์การพิจารณาแบ่งกลุ่ม และแผนการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP)      
  57ERP-T03A07 กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก      
  57ERP-T03A08 กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความพร้อม จากสถานประกอบการผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2557      
  57ERP-T03A09 กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI) และตัวชี้วัดศักยภาพ      
  57ERP-T03A10 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานโครงการ (KPI) ใน 3 มิติ ประกอบด้วย ต้นทุน เวลา และความน่าเชื่อถือ      
  57ERP-T03A11 จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญทีมที่ปรึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักโลจิสติกส์      
  57ERP-T03A12 "ประชาสัมพันธ์โครงการโดยสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
  57ERP-T03A13 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ      
  57ERP-T03A14 จัดทำการสัมมนาเปิดตัวโครงการ      
  57ERP-T03A15 "ทำการคัดเลือกรอบที่ 1 โดยการพิจารณาจากข้อมูลจากใบสมัคร      
  57ERP-T03A16 ทำการคัดเลือกรอบที่ 2 โดยการพิจารณาวินิจฉัยผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1      
  57ERP-T03A17 จัดการสัมมนาเตรียมความพร้อมและจัดให้มีขั้นตอนการทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)      
  57ERP-T03A18 จัดทำระบบการวีดีโอสอนหรือระบบการฝึกอบรม e-Training      
  57ERP-T03A19 เสนอแผนการดำเนินงาน ซึ่งต้องประกอบด้วย การให้คำปรึกษา กำหนดการขั้นตอนการเข้าให้คำปรึกษา      
  57ERP-T03A20 จัดการสัมมนาการให้คำแนะนำการคัดเลือกซอฟแวร์ โดยจัดให้มีการสัมมนาในเรื่อง การนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบ ERP      
  57ERP-T03A21 ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาสถานประกอบการ จำนวน 25 ราย สถานประกอบการละไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง      
  57ERP-T03A22 จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ      
  57ERP-T03A23 ทำการคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความพร้อมสูงสุดในการประยุกต์ใช้ระบบ ERP โดยคัดเลือกจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2557      
  57ERP-T03A24 ประเมินผลความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด (KPI)      
  57ERP-T03A25 ประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานโครงการ (KPI) ใน 3 มิติ ประกอบด้วย ต้นทุน เวลา และความน่าเชื่อถือ      
  57ERP-T03A26 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประโยชน์และความสำคัญของการใช้ระบบ ERP และผลการดำเนินงานโครงการ      
  57ERP-T03A27 จัดประชุมหรือสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานทั้งหมด      
  57ERP-T03A28 จัดทำรายงานผลการศึกษาของสถานประกอบการจำนวน 25 ราย สถานประกอบการละ 1 ฉบับ      
  57ERP-T03A29 จัดทำเอกสาร Best Practice และ Lesson Learned      
         
         
  ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  57ERP-T03B ส่วนที่ 2      
  57ERP-T03B01 "เสนอแผนดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาสถานประกอบการที่มีความพร้อมสูงสุด      
  57ERP-T03B02 ให้คำแนะนำในการคัดเลือกผู้ให้บริการ (Software Vender) เพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบ ERP      
  57ERP-T03B03 สรุปผลการดำเนินการให้คำปรึกษาสถานประกอบการ ที่ได้รับการสนับสนุนทุกรายแยกตามสถานประกอบการ      
  57ERP-T03B04 สรุปประเมินผลการดำเนินการ ก่อนและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ ที่ได้รับการสนับสนุนทุกรายแยกตามสถานประกอบการ      
  57ERP-T03B05 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายสถานประกอบการ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ นำเสนอผลการให้คำปรึกษา      
         
         

 ------------------------------------------------ 

บริษัทที่ปรึกษา 

ออพติมอลล์เอ็นจิเนียริ่ง

รายชื่อที่ปรึกษา

...

----------------------------------------

รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 57ERP

57ERP รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการวินิจฉัย 1 วัน

57ERP รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษา 5 วัน

57ERP รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริม 4 ราย

----------------------------------------

สรุปรายงานเอกสารโครงการ 57ERP

57ERP ประชุมสัมมนาเปิดโครงการ

57ERP ประชุมสัมมนาปิดโครงการ 

57ERP สรุปรายงานประจำเดือนโครงการ

----------------------------------------

กรรมการจัดจ้าง
1. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์
2. นายเจษฏา ถาวรศักดิ์ กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย
3. กิตติภัฏ เรืองรอง กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย
4.
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ สบก.
 

----------------------------------------

กรรมการตรวจรับ
1. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์
2. นคร ศรีมงคล กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย (หัวหน้ากลุ่ม)
3. เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ (หัวหน้ากลุ่ม)
4. ธีรวัฒน์ ทองรักษ์ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์
5. นันท์ บุญยฉัตร กลุ่มโลจิสติกส์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
 

---------------------------------------- 

โครงการในปีนี้ 57ERP ข้อมูลโครงการ
รายละเอียดโครงการที่ผ่านมา B103 ERP โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูล
เว็บไซต์โครงการ www.sclerp.org
   

----------------------------------------

Attachments:
Download this file (57ERP-Sum.xls)57ERP-Sum.xls['57ERP-สรุปข้อมูลรายงานโครงการทั้งหมด ]เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ admin 57 Kb

Add comment


Security code
Refresh

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

Logistics YouTube

ข่าวประชาสัมพันธ์

Logistics Fanpage

ข้อมูลบริการ

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก