Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

พ.ย.ได้นั่งรถเมล์ใหม่! ขสมก.เคลียร์ข้อร้องเรียน เซ็นซื้อรถ NGV 489 คัน ส.ค.นี้

9 สิงหาคม 255

พ.ย.ได้นั่งรถเมล์ใหม่! ขสมก.เคลียร์ข้อร้องเรียน เซ็นซื้อรถ NGV 489 คัน ส.ค.นี้

บอร์ด ขสมก.อนุมัติทำสัญญาซื้อรถเมล์ NGV จำนวน 489 คันกับ “เบสท์ริน กรุ๊ป” หลังตรวจสอบแล้วไม่ขาดคุณสมบัติใดๆ ตามที่มีการร้องเรียน ผอ.ขสมก.ยืนยันประมูลซื้อรถพร้อมซ่อมบำรุง 10 ปี ถูกกว่าครั้งที่ผ่านมากว่า 600 ล้านบาท คาดเซ็นสัญญา ส.ค.นี้ ทยอยรับมอบรถครบใน พ.ย. 59
       
       นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บอร์ด) ขสมก. เมื่อวันที่ 8 ส.ค. มีมติอนุมัติให้ ขสมก.จัดซื้อ จัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,389,710,819.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) หลังจาก ขสมก.ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีที่กิจการร่วมค้า เจวีซีซี ได้ยื่นหนังสือคัดค้าน ว่า เบสท์ริน กรุ๊ป เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติขัดต่อข้อกำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 30 และ 31 และประกาศขององค์การ เลขที่ 04/2559 เรื่อง โครงการประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.10, 2.10 โดยแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
       
       ทั้งนี้ ที่ประชุมบอร์ด ขสมก.เมื่อวันที่ 27 ก.ค.จึงให้ ขสมก.ตรวจสอบรายละเอียดกรณีดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบพัสดุและะประกาศ ขสมก.ผลปรากฏว่า เบสท์ริน กรุ๊ป ไม่ขาดคุณสมบัติใดๆ โดย 1. บริษัทผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีงบการเงินยืนยันความถูกต้องทางบัญชีแล้ว ดังนั้น งบการเงินของบริษัท เบสท์รินกรุ๊ป จำกัด จึงเป็นไปตามเอกสารหลักฐานที่ได้รับและเป็นไปตามมาตรฐานการรับรองทางบัญชีโดยทั่วไป

2. หน่วยราชการยืนยันว่าองค์การได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ บริษัท เบสท์รินกรุ๊ป จำกัด ถูกต้องแล้ว องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจึงสามารถก่อนิติสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน กับบริษัท เบสท์รินกรุ๊ป จำกัด ได้
       
       3. องค์การได้ตรวจสอบสัญญาคุณธรรม ตามข้อ 2.1.2 ที่กำหนดว่า ผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา หรือตัวแทน ต้อง “ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด” ซึ่งรวมถึงจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐอื่นต่อกรมสรรพากรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคสอง และองค์การได้ตรวจสอบแล้ว ผู้เข้าร่วมเสนอราคาปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยราชการกำหนด
       
       4. การตรวจสอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศประกวดราคาขององค์การ 4.1 เป็นการตรวจคุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศแต่ไม่ใช่การตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องคัดกรองตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 30 และ 31 4.2 การตรวจคุณสมบัติตามประกาศ ข้อ 1.10, 2.10 และบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ 6 องค์การได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนด คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การได้ร่วมกันพิจารณาอย่างกว้างขวาง ละเอียด รอบคอบ ทุกประเด็นแล้ว  
       
       โดยนโยบายของรัฐบาลเร่งรัดให้มีการดำเนินการจัดหารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการรถโดยสารใหม่ที่มีมาตรฐานและคุณภาพดีขึ้น และการดำเนินการจัดซื้อรถพร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา 10 ปี จำนวน 489 คันครั้งนี้มีวงเงินถูกกว่าการประมูลครั้งก่อนประมาณ 600 กว่าล้านบาท โดยคาดว่าร่างสัญญาจะผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานอัยการสูงสุด และสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2559 หรืออย่างช้าไม่เกินสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ส.ค. 2559 หลังจากนั้นจะได้รถครบจำนวน 489 คันภายในเดือน พ.ย. 2559 โดยจะมีการส่งมอบรถเป็นงวดๆ ตามกำหนดในสัญญา

ที่มา : http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000079017

 

 
 

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก