Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ไฟเขียวโครงการพอเพียงช่วยชาวบ้าน
สศช.อนุมัติโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 โครงการช่วยชาวบ้านมีรายได้
ศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สศช.ได้ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสศช. เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการตามหลักปรัชญาฯ ในปี 59 จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวปกาเกอะญอโป่งลึก-บางกลอย เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของปรัชญาฯ ดำเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการขับเคลื่อนระบบการประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาฯ อย่างยั่งยืน ดำเนินการโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้อีกมาก

ส่วนโครงการเลี้ยงหมูอินทรีย์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนด้วยการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาผู้นำทายาทเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการรายย่อย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยหอการค้าไทย  โครงการเพิ่มขีดความสามารถของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) และผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยในจังหวัดกาญจนบุรี ตามหลักปรัชญาฯ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และโครงการการเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ไทยและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักปรัชญาฯ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จะนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบการขับเคลื่อนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนปี 58 โดยได้ดำเนินโครงการรวม 4 โครงการ งบประมาณรวม 15.01 ล้านบาท ดำเนินการเสร็จแล้ว 1โครงการ คือ โครงการอบรมหลักสูตรนักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ คือ โครงการลดความเหลื่อมล้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (1 ไร่ 1 แสน) โครงการต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาความยั่งยืนของวิสาหกิจระดับท้องถิ่นโดยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/economic/507644

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก