Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 3156XML VDO แนะนำโครงการ Thai ebXML explanation

แนะนำโครงการ Thai ebXML explanation เรื่อง โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเ­ทศเพื่อการเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างองค์กรใ­นโซ่อุปทานเป้าหมาย Thai ebXMLสำนักโลจิสติกส์หน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมตลอดโซ่อุปทาน เพื่อการลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของภาค­อุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2552 ได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาการเพิ่มประสิท­ธิภาพการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชิ้น­ส่วนยานยนต์

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม www.logistics.go.th

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก