Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

VDO โครงการพัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 

ที่มา www.logistics.go.th

การวางแผนและการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ คือ คำตอบของความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และหากทุกห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องกัน ต่างมีการวางแผน และการจัดการที่ดีอย่างเชื่อมโยงกันเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน แล้วล่ะก็....นั่น คือ ความยั่งยืนที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงของภาคอุตสาหกรรมการผลิต        การวางแผน / การจัดการที่ดี / การตัดสินใจที่ถูกต้อง ย่อมมาจากการจัดเก็บข้อมูลที่แม่นยำ, ละเอียด, เป็นปัจจุบัน และใช้รหัสที่เป็นมาตราฐานเดียวกัน ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ซึ่งยังมีการนำมาใช้ประโยชน์ ค่อนข้างน้อย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 โครงการหลักๆ ดังนี้ 

1.โครงการส่งเสริมการใช้ ERP (Enterprise Resource Planning) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันสู่ระดับสากล         ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร หรือ ERP เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแผนกภายในองค์กรเข้าด้วยกันให้เกิดเป็นฐานข้อมูลเดียว และมีความเป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง และการเงินแบบบูรณาการข้อมูล  โครงการนี้สำนักโลจิสติกส์จะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ. สถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ ERP โดยการจัดทำ Business Process ที่เป็นสากล และยังช่วยคัดเลือกซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ แนะนำแนวทางการใช้งานระบบ ERP ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตแบบบูรณาการข้อมูล ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล 

2. โครงการส่งเสริมการใช้ระบบDRP / WMS  สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ (DRP : Distribution Requirement Planning) และ (WMS : Warehouse Management System)        โปรแกรมการวางแผนกระจายสินค้าและวัตถุดิบ หรือ DRP จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการการสั่งสินค้า และวัตถุดิบเข้าศูนย์ และกระจายสินค้าให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังได้เป็นอย่างดี ส่วนโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า หรือ WMS จะช่วยการจัดวางตำแหน่งสินค้าคงคลัง เพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่จัดเก็บ ลดปริมาณงาน เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า และเพิ่มความถูกต้องแม่นยำของสินค้าคงคลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้รหัสที่เป็นมาตราฐาน มาช่วยในการระบุตัวตนของสินค้าและต่ำแหน่งจัดเก็บ เพื่อให้การรับ การจัดเก็บ และการจัดส่งมีประสิทธิภาพถูกต้องแม่นยำ 

3.โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานภาษา ebXML เพื่อเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างองค์กรในโซ่อุปทาน XML (Extensive Markup Language)        การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างองค์กร ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับเมืองไทย มีการใช้จำกัดเฉพาะกลุ่ม ที่มีขนาดใหญ่ศักยภาพสูง เช่น ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ สำนักโลจิสติกส์จึงได้พัฒนาโปรแกรม API หรือ Application Protocols Interface ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ ERP ของสถานประกอบการ ด้วยมาตรฐานภาษา ebXML และพัฒนา Registry Sever หรือ เซฟเวอร์กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเล็คโทรนิคส์ โดยได้แสดงผลการดำเนินงานโครงการไว้ที่ www.thaiebXML.org และพัฒนานำร่องใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมในปีงบประมาณ 2555 ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมบริการภัตตาคาร และอุตสาหกรรมก่อสร้าง  ในปีงบประมาณ 2556 และปีต่อๆ ไปจะขยายสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุด 

4.โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า การจัดการรถขนส่งเที่ยวเปล่าหรือ Backhauling Management เป็นการจัดการที่มีเป้าหมายให้เกิดการใช้ประโยชน์จากรถขนส่งเที่ยวเปล่า และการใช้เชื้อเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจับคู่ระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสินค้า กับ ผู้มีสินค้ารอส่ง ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความเชื่อมั่นไว้วางใจซึ่งกันและกัน และจำเป็นต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการอีกด้วย  สำนักโลจิสติกส์ได้พัฒนาระบบขึ้นมา 2 ระบบด้วยกัน คือ ระบบบริหารจัดการรถขนส่งเที่ยวเปล่า หรือ Backhauling Management System ซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง และ ระบบบริหารจัดการขนส่ง Transportation Management System หรือ TMS โดยข้อมูลจะถูกส่งออกจากระบบ TMS เข้าระบบ Backhauling เพื่อช่วยในการจับคู่รถเที่ยวเปล่ากับสินค้ารอส่งให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่ม ส่งผลให้การใช้เชื้อเพลิงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นระบบและบูรณาการ ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักร่วมกันผ่านเว็บไซต์ www.thaibackhaul.org

การดำเนินธุรกิจ ผู้ใดถือครองข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ด้วยรหัสที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในการทำธุรกรรมระหว่างองค์กรที่เกี่ยวเนื่องในโซ่อุปทานได้ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูง มีต้นทุนที่ต่ำและมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก