Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 60LSC-09 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 9

 "e-Commerce Trends with Cross Border Transport"  

1. กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 9

2. หัวข้อ " e-Commerce Trends with Cross Border Transport "

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 16 สิงหาคม เวลา 08.30-12.30 น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

5. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน  

2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา  

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  150 ท่าน 

7. ผู้ดูแลโครงการ 

กลุ่ม มาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355
E-Mail: si.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

8. กำหนดการกิจกรรม

08.30 – 08.45 น.                           ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
08.45 – 09.00 น.  กล่าวต้อนรับโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
09.00 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ "กระแสธุรกิจ e-Commerce อิทธิพลที่ทำให้โลกต้องปรับตัว"
โดย: นายวิญญู ปรอยกระโทก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.  การบรรยายหัวข้อ "เจาะลึกการขนส่งสินค้าข้ามแดนสู่แผนพิชิตธุรกิจ e-Commerce"  
โดย: 
ดร.สุรัตน์ จันทองปาน ผู้จัดการฝ่ายจัดการการขนส่ง Domestic & Cross Border Truckingบริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด


-------------------------------------------------------- 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน
1 direk suvanpidok anti bird industry
2 กรรณิการ์ ถาวรคุณ Retail Training Co., Ltd.
3 กิตติมา ธรรมการย์ บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
4 กีรติณรงค์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5 กุลบัณฑิต แสงดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
6 แคธรีน สายพิมพ์ DKSH (Thailand)
7 จริญญา ศรีภูธร บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด
8 จิณณ์ณัฏฐ์ อมตเวทย์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
9 จิตติ SCG Logistics Management Co.,Ltd
10 จิตลดา อนันต์ปัญญาสุข บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
11 จุติมา เกรียงเดชาสันติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12 เฉลียว บุตรวงศ์ มหาวิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ
13 ชฏาพร แซ่ลิ้ม The Siam Gypsum Industrial
14 ชนิดาภา แม่นพันธุ์ SVI Public co.,ltd.
15 ชัยโรจน์ ญาณเศรษฐวัฒน์ SP World Technology LP.
16 ชาญยุทธ ป้องกัน โรงพยาบาลราชวิถี
17 ชิติพัทธ์ นิยมแย้ม บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ.(49) จำกัด
18 ชุติพงศ์ มัธยกุล JWD Info logistic
19 ชุติมาพร หมอนใหญ่ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
20 ไชยพงศ์ เอกจิตรพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ
21 ณภัทร ณรงค์หนู DKSH (Thailand)
22 ณฤชา สุกิจจานุภาพ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
23 ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร มหาวิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ
24 ณัฐวดี โพธิ์กะสังข์ สศอ.
25 ณัฐวัฒน์ อมรวัชรพันธ์ DKSH (Thailand)
26 ณิชมน ภูมิภาคชัยพงศ์ SCG Logistics Management Co.,Ltd
27 ดร.ปรียาวดี ผลเอนก มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว
28 ดาริน พรสนธิสกุล บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
29 เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ หจก.ปรานต์(2003)
30 ถาวร อาจอำนวย บ.pepsico
31 ทติยา เวียนเวช บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
32 ทวีพัฒน์ มุสิกะปาน มหาวิทยาลัยรังสิต
33 ทองคำ สุวรรณแสนศักดิ์ บจก.โอเรียนตอล การ์เมนท์
34 ทองวรรณ ศิริวรรณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
35 ทิพย์ประภา บูรณ์โภคา ธนาคารกรุงไทย
36 เทพพิทักษ์ พงษ์จิตภักดิ์ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
37 ธนัชกฤต ประเสริฐสกุลไชย บริษัท ไทยโลจีซทิคส์ เซอร์วิส จำกัด
38 ธนัญกรณ์ มากมี Dhl
39 ธนัทพงศ์ คุณากรเกษม บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด มหาชน
40 ธนาวุฒิ แหทรงศิริ SCG
41 ธนิต ครองทรัพย์ บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
42 ธภิรา ธนเชาว์กวิน NS BlueScope (Thailand) Limited
43 ธัญญลักษณ์ ศรีสุทธิยากร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
44 ธัญนิกา พรสุวรรณ JWD transport (Thailand) Co.,Ltd.
45 ธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
46 นงนภัส เสมรสุต บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
47 นนทิยา สวัสดี บริษัทไทยโลจิซทิคส์ เซอร์วิส จำกัด
48 นพรัตน์ สุวรรณวลัยกร Freelance
49 นภัส รุ่งโรจน์รัตนากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
50 นรินทร์ ดุลนพรรณ บ.เป๊ปซี่ โคล่า(ไทย)เทรดดิ้ง จำกัด
51 นัทธอร ทองน้ำเพ็ญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
52 นันท์ปพร มหาไม้ สศช.
53 นิตยา ปะอินทร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54 นิธิพัฒน์ สุทธิธรรม พัชรา ดีเอ็ม
55 นิพนธ์ จัยสิน บ.เอ็กเซลเลนท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
56 นิภา จันทร์สว่าง หจก.อรุณรุ่งโรจน์
57 นิศากร พ่วงมหา ทีซีพีไทยคาสต์
58 บุญสม เสมอกาย บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า
59 เบญจพร พันธ์ศรีนิรมล ธนาคารกรุงไทย
60 เบญจรัตน์ ทีปนะ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
61 ปกร ชัยสิทธิ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
62 ปภาวิน รักษ์สกุลจาง Hongda International Logistics
63 ประพันธ์ รุจิอาภา Tata Group
64 ปาลิตา ธารางกูร บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด
65 ปุณณภา บำรุงสวัสดิ์ NS BlueScope (Thailand) Ltd
66 ปุลวัชรวรุณ สินธนาพศุตม์ JWD Infologistics Public Company Limited
67 พงศ์วุฒิ คุ้มบุญมี P H K GROUP CO.,LTD
68 พนิดา ตุวัฒนศิลป์ บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
69 พัชริสา ตาทน บริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
70 พิชัย จันทภาโส ธนาคารกรุงเทพ
71 พีระพงศ์ แซ่ชื้อ บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
72 พีระพัฒน์ วิวัฒน์บวรกุล บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
73 พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
74 เพิ่มเพียร พูลเพิ่มทรัพย์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
75 ไพฑูรย์ วงศ์สง่า ไทยนครพัฒนา
76 ภัทรพร คุ้มราษี THAI CERAMIC CO.,LTD
77 ภาณุมาศ คงประเสริฐ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
78 มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง มทร.ตะวันออก วง.อุเทนถวาย
79 มารุต วิจารณญาณ บจก.นาโมยะชินโปกรุ๊ป
80 รัชนิดา รอดอิ้ว ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
81 วรัญยุพา ตระหนักกิจ DKSH (Thailand)
82 วสวัตติ์ ทองจู บจก. เคทีพีเอส โลจิสติกส์
83 วัชราภรณ์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ DKSH (Thailand ) Limited
84 วันชัย ลิ่วศิริวงศ์ บจ.โมดิช มอลล์
85 วิชยา รูปใส งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
86 วิภาพร วิระชะนัง SCG Logistics Management Co.,Ltd
87 วิไลวรรณ สุขแสนสุข วัฒนาเฟอร์นิเจอร์
88 วิสุทธิ์ เหมอิทธิ PTTPL/Corporate planning and business development
89 วีรเดช อัศวเดชวุฒิกุล บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
90 ศิริชัย บุญชวาล SCG Logistics Management Co., Ltd
91 ศิริลักษณ์ นิ่มนุช ทีซีพีไทยคาสต์ จำกัด
92 ศิริอร อนุตรฤกษ์วงศ์ The Siam Gypsum Industrial
93 ศิววงศ์ ค่อนดี Sompo Insurance
94 ศิวาพร ตั้งสุณาวรรณ์ สำนักงานทนายความ
95 ศุภนารี โพธิ์อ่อง BOI
96 สมจิตต์ บจก.เซรามิคอุตสาหกรรมไทย
97 สมบัติ สุวรรณวลัยกร จระเข้ คอร์ปอเรชั่น
98 สมศักดิ์ เลิศสุขะประเสริฐ Thai Ceramic Co.,Ltd.
99 สรรพสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา บริษัท ยาอินไทย จำกัด
100 สราวิช ศรีทองสุข มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
101 สัญญา เกื้อบุญแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
102 สากล สุขวาณิชวิชัย Engineering
103 สาวิตรี ปานเดย์ knrgroup
104 สิทธิชัย ฝรั่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
105 สิทธินัฐ หัตถพร SCG Logistics Management Co.,Ltd.
106 สิริพรรณ ขจีรัตน์วัฒนา บริษัท คาห์ก (ประเทศไทย) จำกัด
107 สุจินต์ จิตพจน์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยท ม.มหิดล
108 สุนิสา รุ่งฤทธิเดช JWD Info Logistics PCL.
109 สุภาพ วงศ์เจริญ สำนักงานทนายความ
110 สุภาพันธ์ มหาสารกุล PTG energy
111 สุรสีห์ กรเกษม บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด
112 สุรเสกข์ พฤกษานุบาล DX-Innovation
113 สุรางรัตน์ พรหมชัยนันท์ THAI CERAMIC CO.,LTD
114 สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ สศช.
115 สุวรรณา ธนพัฒน์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
116 สุวรรณา ธนพัฒน์
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
117 แสงทิพย์ ถิรครรชิต บริษัท อินไซท์ อิงลิช จำกัด
118 อติภพ ระวีวงษ์ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
119 อนุชา โกสลาทิพย์ Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd.
120 อภิวัฒน์ ชาญประสิทธิ์ผล PTTPL/Corporate planning and business development
121 อรณิชา บุตรพรหม ม. บูรพา สระแก้ว
122 อรยา ผ่องประภัสสร THAI CERAMIC CO.,LTD
123 อรวรรณ นิวาสกุล บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
124 อรวี สุวรรณมาตร์ Betagro
125 อานนท์ โชตินีรนาท สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
126 อานนท์ โชตินีรนาท
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
127 อุดมเดช เดชอุดม JWD
128 เอกกมล หนูหนอง LEO Global Logistics Public Company Limited
129 เอกษิต เหมือนท่าไม้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

 9. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ถนน พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 

Web: www.logistics.go.th   E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

10. ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนาตามไฟล์เอกสารแนบ

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก