Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

60LSC-07 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่7 สรุปผลสัมมนา

-------------------------------------------------------- 

1. กิจกรรมสัมมนา 60 LSC-07 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 7

2. หัวข้อ "Demand Planning และ LEAN Logistics 4.0 ทำไมต้องมี ทำไมต้องทำ "

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560  เวลา 08.30-12.30น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

5. สรุปผลกิจกรรม   การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนรวมทั้งสิ้น 248 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน ๑๗๙ คน สถานศึกษา 37 คน โรงพยาบาล 9 คน เจ้าหน้าที่ภายใน อก. และหน่วยงานราชการอื่น จำนวน 38 คน  การสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายและอภิปราย ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

 

การบรรยายหัวข้อ “Demand Planning ทำไมต้องมี ทำไมต้องทำ” โดย นายพีรสิทธิ์ บุญนำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 

วิทยากรได้อธิบายองค์ประกอบของการทำ Demand Planning ว่าฝ่ายวางแผนต้องนำข้อมูลที่มีประโยชน์มาจัดเรียงและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทจะต้องพยายามทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าที่มีความผันแปรไปในแต่ละวันหรือตามฤดูกาล ฉะนั้นผู้ที่จะทำ Demand Planning จะต้องมีพื้นฐานที่สำคัญคือ มีความรู้ในเรื่องของสถิติ เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาได้เป็นอย่างดี เช่น ใครต้องการอะไร เมื่อไหร่ นอกจากนี้จะต้องมีการประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายผลิตเพื่อเตรียมการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วง แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องควบคุม Work in Process (WIP) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ การประสานงานร่วมกับฝ่ายการตลาดก็มีส่วนสำคัญ เนื่องจากเป็นผู้ออก Promotion ในการขายสินค้า หรือเป็นฝ่ายที่ทำ Event Management ซึ่งทั้งสามฝ่ายจะต้องวางแผนร่วมกันทั้งฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาด เช่น Promotion สินค้าที่กำหนดไว้ จะต้องเตรียมทรัพยากรอะไรบ้าง สามารถสนับสนุนได้อย่างเพียงพอหรือไม่ และทันต่อการนำมาออกจำหน่ายหรือไม่ เป็นต้น

การบรรยายหัวข้อ “LEAN Logistics 4.0” โดย นายสิริพงศ์ จึงถาวรรณ ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิทยากร ได้กล่าวถึง เทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมใน Industry 4.0 โดยการจัดการโลจิสติกส์ในยุคแรก เน้นที่การขนส่งด้วยเรือ รถไฟ และรถยนต์ ส่วนยุคที่สองเริ่มมีการนำระบบ Automation เข้ามาช่วย ยุคที่สาม สามารถทราบสถานการณ์ขนส่งได้บางตำแหน่ง และยุคที่สี่ ข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ระบบ LEAN สามารถเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานด้วยหลักการ 5 ประการ คือ 1) การนิยามคุณค่า (Value) คือ การกำหนดคุณค่าและความสามารถของสินค้าโดยเข้าใจ ความต้องการของลูกค้า แล้วจึงปรับปรุงแผนการผลิต 2) สายธารคุณค่า (Value Stream) คือ การขจัดความสูญเปล่า (Waste) ที่ไม่จำเป็นออกไปจากกระบวนการ 3) การไหลทีละชิ้น (One piece flow) คือ การสนับสนุนให้มีการไหลของสินค้าแบบต่อเนื่อง ควบคุมระดับการผลิตระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องกันโดยทำให้ปริมาณการผลิตกับปริมาณความต้องการในแผนกถัดไปใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นการป้องกันความสูญเปล่าในการผลิต 4) การดึง (Pull) คือ ใช้หลักการดึงวัตถุดิบเข้าสู่ระบบในปริมาณที่เพียงพอในช่วงเวลาที่ต้องการแบบทันเวลาพอดี 5) ความยอดเยี่ยม (Excellence) คือการสร้างความสำเร็จด้วยการลดเวลา ลดพื้นที่ ลดความผิดพลาด และลดต้นทุน

                สรุปผลการสัมมนาจากแบบประเมินผล จำนวน 140 ชุด พบว่าร้อยละ 92.86 ให้ความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีถึงดีมาก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) เนื่องจากวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนความต้องการ (Demand Planning) และการจัดการองค์กรด้วย LEAN อีกทั้งวิทยากรสามารถตอบคำถามของผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อย่างตรงประเด็น จึงทำให้การสัมมนาในครั้งนี้น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ สลจ. จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและปรับใช้ในการจัดสัมมนาในครั้งต่อไป

 

กล่าวต้อนรับโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร
ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

การบรรยายหัวข้อ"Demand Planning ทำไมต้องมี ทำไมต้องทำ "
โดย: นายพีรสิทธิ์ บุญนำ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วางแผนและพัฒนาธุรกิจประจำสำนัก  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)

การบรรยายหัวข้อ"LEAN Logistics 4.0"  
โดย: นายสิริพงศ์ จึงถาวรรณ 
ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

โดย นางอรพิน อุดมธนะธีระ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก