Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 60LSC-07 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 7

 "Demand Planning และ LEAN Logistics 4.0 ทำไมต้องมี ทำไมต้องทำ"  

1. กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 7

2. หัวข้อ " Demand Planning และ LEAN Logistics 4.0 ทำไมต้องมี ทำไมต้องทำ "

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 21 มิถุนายน เวลา 08.30-12.30 น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

5. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน  

2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา  

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  150 ท่าน 

7. ผู้ดูแลโครงการ 

กลุ่ม มาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355
E-Mail: si.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

8. กำหนดการกิจกรรม

08.30 – 08.45 น.                           ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
08.45 – 09.00 น.  กล่าวต้อนรับโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
09.00 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ"Demand Planning ทำไมต้องมี ทำไมต้องทำ "
โดย: นายพีรสิทธิ์ บุญนำ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วางแผนและพัฒนาธุรกิจประจำสำนัก 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.  การบรรยายหัวข้อ"LEAN Logistics 4.0"  
โดย: 
นายสิริพงศ์ จึงถาวรรณ
ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

     

 

-------------------------------------------------------- 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

รายชื่อผู้ลงทะเบียน 

 

ลำดับ ชื่อ สถานที่ทำงาน
1 direk suvanpidok anti bird industry
2 กจะ ชัยทนุวงศ์ สุพจน์คลีนิก
3 กนกนันท์ ลักษมีสถาพร N'group (Thailand)
4 กนกพร รัชดานุวัฒน์ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรรดิ
5 กมลชนก เที่ยงธีระธรรม Daima Corporation Ltd
6 กมลทิพย์ โตเมศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
7 กมลาสน์ สิทธิสาร Federal Electric Corp.,LTD
8 กรวิชญ์ กิจปกรณ์สันติ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
9 กฤช นฤสิงห์สำราญ บริษัท ปุ๋ยราชพฤกษ์ จำกัด
10 กฤษณา กองวัด Erp Partner Co.,Ltd.
11 กฤษณา สุภาพ บริษัทไอโอนิค โลจิสติกส์ จำกัด
12 กฤษดา Q-Con
13 กัญจณีย์ ดวงแก้ว บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
14 กัญญาภัทร อยู่จันทร์นา ERP Partner Co., Ltd.
15 กัญญาลักษณ์ เกาะแก้ว ไซโนเคม
16 กัลยารัตน์ เล็กมี RMA Automotive
17 กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
18 กิตติศักดิ์ ดีเสมอ DD Service and Transport
19 กุลสตรี เนื่องจำนงค์ Betagro
20 กุลิสรา ตะละภัฏ บจ.โกเวนเจอร์
21 เกริกเกียรติ เจริญศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
22 ไกรวุฒิ อุปพันธวงค์ Health Foods Corporation Co.,Ltd.
23 ขวัญวรา ยุติธาดา บริษัท เอ็มโอแอลโลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
24 คงเดช ไวว่อง สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
25 คฑาวุฒิ นิลใบ ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
26 คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา
27 ฆนรส อุณหเทพารักษ์ Roseland
28 จันทมิตตา สกุลกนกนาถ สมอ.สำนักงานมาตรฐานชำนาญการ
29 จารึก คงประเสริฐ Roki (Thailand) Co., ltd.
30 จารุวรรณ ศรีบำรุง Pepsico
31 จิตตินี เจริญจิตต์ อาร์แอนด์อาร์เรสทัวรองท์ กรุ๊ป จำกัด
32 จิตติพัฒน์ ตรังตรีชาติ มหาวิทยลัยหอการค้าไทย
33 จิตลดา อนันต์ปัญญาสุข บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
34 จิรกฤต ชุณหคันธรส บริษัท สยามไซเล็ซ จำกัด
35 จิรภา พลอยเพ็ชร์ บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
36 จิระ มีมงคลเกียรติ ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี
37 จิลมิกา งามสมโสต Mars petcare
38 จุฑามาศ ชุมลักษณ์ มจพ
39 จุฬารัตน์ หาญณรงค์ Federal Electric Corp.,LTD
40 เจริญ ดาขุนทด บริษัท ปุ๋ยราชพฤกษ์ จำกัด
41 ฉวีวรรณ ม่วงน้อย โรงพยาบาลอู่ทอง
42 ฉัตรแก้ว พูลนาค solution creation
43 ฉันทนา สร้อยศรีฉาย TST Sunrise Service , Ltd.
44 เฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน กรมส่งเสริมสหกรณ์
45 เฉลิมชัย ชาครวิโรจน์ บริษัท พีเคอินเตอร์เฟรด จำกัด
46 ชนธร ธารกกาญจน์ Star360(Thailand) Limited
47 ชนิดา วัชระอนันท์ SCG Cement-Building Materials
48 ชมัยกร อุทัยวรรณพร Pet Focus
49 ชยุต ทับเที่ยง Roki (Thailand)Co., Ltd.
50 ชโยทิตย์ นุชนารถ บริษัท เอเชียสตีลทรานสปอร์(1999)จำกัด
51 ชลธิชา ภูริษี บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด
52 ชัยพล แก้วประกายแสงกูล บริษัทไบโอฟอร์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
53 ชัยโรจน์ ญาณเศรษฐวัฒน์ SP World Technology LP.
54 ชาญยุทธ ป้องกัน โรงพยาบาลราชวิถี
55 ชาติชาย อินทชัย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
56 ชานนท์ กู่ก้องสกุล บริษัท คิวรอน จำกัด
57 ชาริณี ธรรมลักษมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
58 ชาลี ชีพพิมลชัย BU
59 ชื่นฤดี นฤนาทดำรงค์ Continental tyre (Thailand) Ltd
60 ชุมพล ชุมจันทร์ ยูไนเต็ด ไทย ดิสทิลเลอร์ส
61 เชิญธง กองเกตุ บ.วัชรพล จำกัด
62 ญาดา นิคม บริษัท เอส.พีดีเพรส แอนด์ พาร์ท จำกัด
63 ฐิติมา ก้องคุณวัฒน์ ร้านแต้เอี่ยมคุง
64 ฐิติวัฒน์ คันที พัฒนายนตร์
65 ฐิติวัณด์ ศิริแสงเจริญ บมจ. ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย)
66 ณฤชา สุกิจจานุภาพ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
67 ณัชชารินทร์ จอกแก้ว บ.พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน)/ จัดซื้อ
68 ณัฏฐ์ ทองคำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69 ณัฐฐ์ษา ปัญญาพิสิทธิ์ บจก. มิตรผล
70 ณัฐธิดา แย้มอำพล STIEBEL ELTRON ASIA
71 ณัฐพล จิตประไพ สกินเน็กซ์ จำกัด
72 ณัฐวุฒิ พันธุ์สวัสดิ์ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
73 ดลพร ประเสริฐเมฆ Kawasho Foods(Thailand) Co., Ltd.
74 ดวงกมล หลำสุวรรณ์ ไทยโคโพลีอุตสาหกรรม พลาสติก
75 ดิลกลาภ ทองแถม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
76 ดุสิต มหารมย์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
77 เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ หจก.ปรานต์(2003)
78 ตรินัยน์ ยศวัฒนานนท์ Phelps Dodge
79 ตันติกร ขจรคำ ฝ่ายประสานงานการผลิต
80 ทรรศนีย์ พันธุ์เจริญศิลป์ บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
81 ทศพร ร้อยแว่น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
82 ทัศนีย์ มีศิริ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
83 ทิพเนตร นิยมชื่น บ.ซีพี ออลล์ จำกัด( มหาชน)
84 ทิพวรรณ รสใจ บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
85 เทอดศักดิ์ ดิษเจริญ บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
86 ธงชัย จุลดิลก บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
87 ธงชัย เบอร์ไธสง บริษัท แท็กซี่ขอนแก่น จำกัด
88 ธนพล จรัญวนิชวงศ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
89 ธนพันธ์ จงเจริญทรัพย์ Free lance
90 ธนวิน นันทาพานิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
91 ธนัทพงศ์ คุณากรเกษม บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
92 ธมนวรรณ์ เฟื่องประยูร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
93 ธวัชชัย พ่อค้า บ.จีเค พาวเวอร์โปรดักส์ จำกัด
94 ธัญพร สมศรี Formica ( Thailand) Co., Ltd.
95 ธิติพงษ์ แก้วพรม บริษัท คิวรอน จำกัด
96 ธีระ มีโอภาสมงคล Universal Rice Co,Ltd.
97 นคร กนกวัฒนะพันธุ์ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
98 นงค์นุช ชมชิด บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด
99 นนท์ เตชะมหานนท์ นิวบอร์น อินเตอร์กรุ๊ป
100 นพดล อุ่มน้อย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
101 นวรัตน์ เชิดวงศ์รุ่งโรจน์ Thai lotte
102 นันทนัช วงศ์วิไลลักษณ์ บมจ.คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์
103 นาถนภา โรหิตาคนี ทีโอที
104 นิชนันท์ ดีเสมอ DD Service and Transport
105 นิรันดร์ แดงภิรมย์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
106 นิวัฒน์ งามละมัย ฝ่ายขนส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
107 นีรนุช พรรณรุกข์ พัฒนายนตร์
108 เนรัญชลา กำไลทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
109 บรรจง ถันทอง งานนวัตกรรมทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี
110 บรรเจิด ธาดาธรานนท์ บริษัท ชินเซ็น อิชิบะ จำกัด
111 บริชาติ ชุ่มชูจันทร์ สถาบันไทย-เยอรมัน
112 บุญชนะ แป้นศรี กฟผ.
113 เบญจมาภรณ์ อิศรเดช ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
114 ปฏิพัทธ์ เอี่ยมอร่าม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
115 ปฐมาศ ธีรานุสนธิ์ หจก. แซค ซายน์ เอ็น
116 ปทิตา รักตระกลูเจริญ บมจ.คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์
117 ปภาวดีรัศม์ เกตุวงศ์วิริยะ บริษัท สตาร์ลิ้งค์ โซลูชั่น จำกัด
118 ประกิจ สีดี บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด
119 ประจวบ ภิรมย์แก้ว บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
120 ประพันธ์ เรือนพรม บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
121 ประมุข เอ่งฉ้วน บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
122 ประวิทย์ เนียมนิยม Freight Links Express (Thailand) Co.,Ltd.
123 ปราณี สุทธิรัตนพร ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิคส์
124 ปริณดา สิงห์ถิ่น บจก.โกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์
125 ปัณณธร แสงสุข Midnight Accounting and law firm
126 ปัทมพงษ์ รัตนะ ERP Partner Co.,Ltd.
127 ปัทมา ต่างประเสริฐ Lixil Thailand company
128 ปานเพชร กองจินดา บริษัท พีทีจีเอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) / จัดซื้อน้ำมัน
129 ปิยะมาศ นาบำรุง บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด
130 ผุสดี โกศลารักษ์ อภิสิทธิ์ พี.แอนด์ พี.เทรดดิ้ง
131 พงศ์นภัส เหมเวช สสว.
132 พงศ์พีรพัฒน์ ชยานุวัชร บ.วัชรพล จำกัด
133 พงศ์วณัฐ กิตติมานะสกุล Health Foods Corporation Co.,Ltd.
134 พงศ์ศักดิ์ เขมสิทธิธางกูร MOL Logisitic(Thailand) co., ltd
135 พรพรรณ วานิชสาร ERP Partner Co., Ltd.
136 พรพิสี ตั้งตันตรานนท์ บริษัท นัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
137 พรรชน์ชญมน แจ้งถิ่นป่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138 พรรณอร ศรีจันทร์ บ.นิสชิน ฟูดส์(ไทยแลนด์) จำกัด
139 พรวิไล วันทอง บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
140 พลภัทร แช่มช้อย มิตรผล
141 พัชรนันท์ ศรีใสวัฒน์ภร Kirloskar Brother Thailand
142 พัชรินทร์ ตันติวิริยะวุฒิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
143 พัชรี ห่วงประเสริฐ บจก.ซันไชส์ซันฟลาวเวอร์
144 พัทธนันท์ ประจงการ Free Lance
145 พิชญ์พงษ์ ร่วมพันธ์ทอง MEAD JOHNSON NUTRITION
146 พิชญ์สินี พูลสวัสดิฺ Doublea1991 company limited
147 พิสุทธิ์ รัตนแสนวงษ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
148 ไพฑูรย์ วงศ์สง่า บริษัทไทยนครพัฒนา
149 ไพทร ลิมป์วรพรรณ โรงพยาบาลราชวิถี
150 ไพลิน ละอองเงิน บริษัทรวมถาวรขนส่งจำกัด
151 ภคพล พิงพิทยากุล สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
152 ภวิน Thai Aviation Industries
153 ภัทรพล ยศชัยภูมิ บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด
154 ภาคภูมิ ธีรานุสนธิ์ หจก. แซค ซายน์ เอ็น
155 ภาณุวิชญ์ อ่อนนุช บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
156 ภานุพล นฤสิงห์สำราญ บริษัท ปุ๋ยราชพฤกษ์ จำกัด
157 ภูบดี กริชภูรินทร์ วิศวกรอิสระ
158 ภูษิต ชัยฤทธิพงศ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
159 มนทิรา ดุลพัฒนโสภณ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
160 มนัสนันท์ คล้ายเพชร ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
161 มยุรี เจียรยืนยงพงศ์ KNR Group
162 มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง มทร.ตะวันออก วง.อุเทนถวาย
163 มารุต วิจารณญาณ บริษัท นาโมยะ ชินโป กรุ๊ป จำกัด
164 มิติ เด่นประยูรวงศ์ บริษัท คาวาโช ฟู้ดสื (ประเทศไทย) จำกัด
165 มุฮ์ซิน ไทยประทาน โรงพยาบาลราชวิถี
166 เมธินี ยิ้มดี บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
167 เมวิกา เมฆทวีป CPF (Thailand)
168 ยศกร เซี่ยงฉิน S&P Syndicate PLC.
169 ยุบรรพจน์ พรมคุณ WIS Consulting
170 รพัต เนตรทัศน์ Chevron (Thailand)
171 ระวีวรรณ หงอสุวรรณ บริษัท คิวรอน จำกัด
172 รัชนก ทองอยู่ บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
173 รัฐนินทร์ รัตนชัยสิทธิ์ TPCAP
174 รัตนพร แจ้งเรื่อง CP all
175 รัตนา ชีวะธรรมรัตน์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
176 รัตนาภรณ์ ชัยกิตติภรณ์ TDEM(TPCAP)
177 รุ่งทิพย์ สุรพลพินิจ บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
178 รุ่งรัตน์ วรากุลปกรณ์ศิริ บริษัท รวมถาวรขนส่ง
179 รุ่งสุริยา จันทร์ทักษ์ บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
180 รุ่งอรุณ พรหมวิหาร Erppartner co.ltd.
181 เรืองฤทธิ์ ที่ปรึกษา
182 ฤตวีร์ บ.คอนเทคเทรดดิ้ง
183 ฤทัยวรรณ ฤาชัย บ.เทรนด์วีจี 3 จำกัด
184 ลาลิตย์ ภานุกาญจน์ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด
185 วชิรศักดิ์ เฉลิมพรพัฒนํ หจก.เอส เอม การไฟฟ้าและโยธา
186 วรพงษ์ ตั้งพิมลจิตต์ บริษัทดับเบิ้ลยู แมเนจเม้นท์ จำกัด
187 วรพจน์ พันธุ์คง ม.ศรีปทุม
188 วรรณา สดากร บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
189 วรเศรษฐ์ อุดมสิน มทร.ตะวันนออก
190 วรางค์ศิิริ กล่อมเกลี้ยง บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด
191 วราภรณ์ สวัสดี บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด
192 วันชัย ลิ่วศิริวงศ์ Modish mall
193 วัศยามล ธรรมะวรคุณ TST Sunrise Service ,Ltd.
194 วิชยา รูปใส งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
195 วิทยา ทอเจริญ V.M.C. Safety Glass(Thailand) Co.Ltd.
196 วิพจน์ ดาวประกายมงคล บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด
197 วิภาวรรณ ศุภกิจอนันต์ WIN CHANCE FOODS
198 วีระ ศุกลนิพัทธิ์ บิสโอเชี่ยนโลจีสติกส์
199 วีระขัย แสวงหา โรงพยาบาลอู่ทอง
200 ศตพล วงศ์เนตร์ Ceva Logistics(Thailand)
201 ศยามล คมไพบูลย์กิจ บริษัท คิวรอน จำกัด
202 ศรัณยู สัจจโภชน์ บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
203 ศักดิ์ชาย นาควงศ์ CPF
204 ศิระ มิตรมาก Kirloskar Brother Thailand
205 ศิริ สืบสิงห์ บริษัท ปุ๋ยราชพฤกษ์ จำกัด
206 ศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์ บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
207 ศิวาพร ตั้งสุณาวรรณ์ อ.เกษมสันต์จำกัด
208 ศุภกร วิทยสินธนา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
209 สกล ศรีมุกดา Erp Partner Co.,Ltd.
210 สงวน จันทร์สุภาพชัย บจก. คอมพรีเฮนซีฟ โซลูชั่นส์
211 สภัยพงศ์ รจิตชีพิต Neocosmed Co., Ltd.
212 สมเกียรติ บุญญนันท์ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
213 สมใจ พูนเกษม บจก. คอมพรีเฮนซีฟ โซลูชั่นส์
214 สมพงษ์ แก้วนิวงศ์ TST Sunrise Service ,Ltd.
215 สมลักษณ์ รัตนปทุมวงศ์ บริษัท เจนบรรเจิดจำกัด
216 สาธิต กองอินทร์ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
217 สาธิต กองอินทร์ บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
218 สายชล ปิ่นมณี มหาวิทยาลัย ศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี
219 สายฝน โกศัยกานนท์ บจก.โรกิ (ประเทศไทย)
220 สาโรช เทพสังข์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
221 สำราญ เชื้อสุจริต กรมส่งเสริมสหกรณ์
222 สิทธิพร อารักษ์วรกุล SCG Sourcing
223 สินีนาถ ยงศ์พีระกุล Health Hydro Farm
224 สุกัลยา ศรีวงษ์ชัย คิวพี ประเทศไทย จำกัด
225 สุเกษร ศิวโรรสกุล บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด
226 สุจิตรา ผาระนัด ม.ราชภัฏมหาสารคาม
227 สุจิน พุ่มจันทร์ บริษัท พัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
228 สุจินต์ จิตพจน์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยท ม.มหิดล
229 สุดี วีระเดชากุล ERP PARTNER CO., LTD.
230 สุถาพ วงศ์เจนิญ สำนักงานทนายสุภาพวงศ์เจริญ
231 สุภาพ วงศ์เจริญ อ.เกษมสันต์จำกัด
232 สุภาพันธ์ มหาสารกุล PTG energy
233 สุภาภรณ์ พะจุไทย maneephan e-commerce
234 สุรสีห์ กรเกษม Health Foods Corporation Co.,Ltd.
235 สุริยา วงค์ษา บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
236 สุริศักดิ์ ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ บริษัท เอเชียคูซีน่า จำกัด
237 สุวัฒน์ ศิริปุณย์ cpg garment
238 สุวิมล ดาวประกายมงคล บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด
239 สุวิมล ผลึกมณฑล Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd.
240 อนวัช เพ็งอุดม Asurion
241 อนุชา โกสลาทิพย์ Vanguard Logistics Services (Thailand)Co.,ltd.
242 อนุพงศ์ คำเปลี่ยนวงศ์ Siam Sanitary Ware Co.Ltd.
243 อนุวัตร พฤกษาประทีป บริษัทชัยโยออโต้เซอร์วิสจำกัด1300กถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
244 อภิชาติ ทวีผล บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
245 อภิญญา รุ่งวิทู ERP Patrner Co.,Ltd
246 อรรคพล จันทร์เวโรจน์ บริษัท เอ-สแควร์ กู๊ด แวร์ จำกัด
247 อรรฆวัส กาญจนสุทธิแสง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
248 อรรณพ ภมะราภา ฝ่ายขนส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
249 อรรถพล วัฒนวิจิตร บ.เทรนด์วีจี 3 จำกัด
250 อรวี สุวรรณมาตร์ เบทาโกร
251 อลิสรา เจริญสุข บริษัท พีเค อินเตอร์เฟรด จำกัด
252 อัครเดช คำโตนด บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
253 อัครพันธุ์ ไชยนันทน์ Erppartner.co.Ltd.
254 อังคณา โสภี บ. ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
255 อัจฉรา สุดเสริฐสิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
256 อาคม ชัยมิ่ง ไทยโคโพลีอุตสาหกรรม พลาสติก
257 อาคม ชัยวีระวัฒนะ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
258 อาณัติ อธิคมปัญญาวงศ์ บริษัท พัชรา ดีเอ็ม.จำกัด
259 อินทุอร สิโรจน์พุฒิกุล Exotic Food PCL.
260 อุชนีย์ พรมดวง บริษัท คิวรอน จำกัด
261 อุทัย แก้วลม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
262 อุมาวรรณ์ เลี้ยงเจริญ Azelis (Thailand) Ltd.
263 เอกรัตน์​ รุจิรเศรษฐกุล --

 

9. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ถนน พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 

Web: www.logistics.go.th   E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

10. ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนาตามไฟล์เอกสารแนบ

Lean logistics 4.0

Demand Planing

Attachments:
Download this file (agendashowcase.pdf)กำหนดการ Logistics Showcase'60 ครั้งทีี่ 1[ ]jutaporn113 Kb
Download this file (Lean Logistis 4.0.pdf)เอกสารประกอบการบรรยาย "LEAN Logistics 40"[บรรยายโดย คุณสิริพงศ์ จึงถาวรรณ]jutaporn15346 Kb

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก