Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

60LSC-05 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 5 สรุปผลสัมมนา

-------------------------------------------------------- 

1. กิจกรรมสัมมนา 60 LSC-05 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 5

2. หัวข้อ "เทคโนโลยีและการบริหารจัดการระบบขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ"

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 26 เมษายน 2560  เวลา 08.30-12.30น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สรุปผลการสัมมนา

1. การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนรวมทั้งสิ้น 202 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน 136 คน สถานศึกษา 24 คน โรงพยาบาล 3 คน เจ้าหน้าที่ภายใน อก. และหน่วยงานราชการอื่น จำนวน 39 คน
2. 
การสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายและอภิปราย ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

การบรรยายหัวข้อ “การกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน” โดย นายกวี ศรีเมือง ผู้จัดการสำนักงานจัดระบบการขนส่ง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด

 

วิทยากรได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการส่งมอบ ประกอบด้วย 4 Rs คือ Right Time: ตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการ Right Place: ส่งมอบตรงสถานที่ Right Condition (Quality & Quantity): สินค้า ตรงตามคุณภาพและปริมาณที่ตกลง และ Right Cost: การส่งสินค้าในราคาที่แข่งขันได้ โดยศูนย์กระจายสินค้าต้องตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบและมีการกระจายสินค้าไปทิศทางเดียว แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทำให้สัดส่วนการขนส่งของไทยเป็นดังนี้ ทางถนน 82.58% ทางแม่น้ำ 9.50% ทางทะเลชายฝั่ง 5.70% ทางราง 2.20% และทางอากาศ 0.02% จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องหาวิธีการลดต้นทุนการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการลดต้นทุนการขนส่งทางถนนทำได้โดยการเลือกต้นทุนรถบรรทุกที่เหมาะสม เช่น การเช่า การซื้อ หรือการใช้ผู้ให้บริการขนส่งภายนอก การควบคุมเชื้อเพลิงให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับให้บรรทุกมากขึ้นแต่ต้องสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และการเลือกยางที่เหมาะสม นอกจากนี้การบริหารจัดการ เช่น การจัดตารางเข้าบำรุงรักษา การใช้กลยุทธ์ในการขนส่ง อาทิ Backhaul, Direct to Store, Door to Door, HUB & Spoke, Cross-Dock และหากนำเทคโนโลยี Fuel Sensor และ Routing Optimizer มาประยุกต์ใช้จะส่งผลให้มีต้นทุนที่ต่ำลง ส่วนการขนส่งทางรางสามารถใช้บริการรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศได้ ซึ่งในอนาคตจะมีรถไฟรางคู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างของภาครัฐ แต่ควรคำนึงถึงการกระแทกขณะเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์และเรื่องอุณหภูมิภายในตู้ อาจทำให้สินค้าบางประเภทเสียหาย อีกทั้งต้นทุนการนำสินค้าเข้าออกจากรถไฟยังมีต้นทุนที่สูง ซึ่งแตกต่างจากการขนส่งทางเรือซึ่งผู้ให้บริการทางเรือมีบริการรับสินค้าตั้งแต่ต้นทางและนำส่งปลายทาง

การบรรยายหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Odoo ERP มาบริหารการขนส่งเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0” โดย นายสิริวัฒน์ นามมาลี นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทียูเคอินโฟซิส

วิทยากรได้แนะนำระบบ ERP คือ ระบบการจัดการข้อมูลธุรกิจที่บูรณาการให้ทุกส่วนขององค์กรทำงานเป็นหนึ่งเดียว สามารถดำเนินการในแต่ละกิจกรรมธุรกิจได้โดยอาศัยข้อมูลชุดเดียวกัน ซึ่ง Odoo ERP เป็นหนึ่งใน Open Source ที่สามารถดาวโหลดมาใช้งานได้ฟรี สามารถปรับแก้ต้นฉบับได้ ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ โปรแกรมนี้มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 ชื่อเดิม คือ Tiny ERP จนปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อ Odoo ซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย โดยขั้นตอนการประยุกต์ใช้มีดังนี้ 1.ตีโจทย์ด้วย 6W1H เพื่อวิเคราะห์ตัวเราเอง 2.ศึกษากระบวนการทางธุรกิจอย่างละเอียดเขียนเป็น As Is และ To Be Chart 3.จัดกำลังคน (ทำเองหรือจ้างทำ) 4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำ Process Mapping งานในปัจจุบันกับฟังก์ชั่นในโปรแกรม 5.เขียนขอบเขตการทำงาน ข้อจำกัดที่มี แผนในส่วนขยายงาน และการปรับปรุงแก้ไข 6.ทำการวางแผนการดำเนินโครงการ และกำหนดระยะเวลาตรวจสอบ และ 7.เริ่มนำแผนที่วางไว้มาทำการปฏิบัติจริง ทบทวนผลงาน และทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้วิทยากรยังได้ยกตัวอย่างการบริหารการขนส่ง Transportation Management System (TMS) มาเป็นกรณีศึกษา เช่นการบริหารรถ บริหารคน บริหารคำสั่งซื้อ และบริหารเงิน ให้มีประสิทธิภาพ หากหน่วยงานไหนสามารถประยุกต์ใช้ Odoo ERP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้ในที่สุด

       สรุปผลการสัมมนาจากแบบประเมินผล จำนวน 126 ชุด พบว่าร้อยละ 92.85 ให้ความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีถึงดีมาก เนื่องจากวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกระจายสินค้าสู่ภูมิภาค และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ อีกทั้งวิทยากรสามารถตอบคำถามของผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อย่างตรงประเด็น จึงทำให้การสัมมนาในครั้งนี้น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ สลจ. จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและปรับใช้ในการจัดสัมมนาในครั้งต่อไป

 

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา

 

กล่าวต้อนรับโดย : นายนคร ศรีมงคล วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการพิเศษ

 รักษาการผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การบรรยายหัวข้อ"การกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน "
โดย: นายกวี ศรีเมือง ผู้จัดการสำนักงานจัดระบบการขนส่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด

การบรรยายหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ Odoo ERP มาบริหารธุรกิจขนส่งเพื่อก้าวสู่ Thailand4.0"
โดย: นายสิริวัฒน์ นามมาลี นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทียูเคอินโฟซิส

มอบของที่ระลึกโดย คุณนคร ศรีมงคล วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการพิเศษ

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก