Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 60LSC-05 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 5

 "เทคโนโลยีและการบริหารจัดการระบบขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ"  

1. กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 5

2. หัวข้อ " เทคโนโลยีและการบริหารจัดการระบบขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ "

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 26 เมษายน เวลา 08.30-12.30 น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

5. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน  

2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา  

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  150 ท่าน 

7. ผู้ดูแลโครงการ 

กลุ่ม มาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

8. กำหนดการกิจกรรม

08.30 – 08.45 น.                           ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
08.45 – 09.00 น.  กล่าวต้อนรับโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
09.00 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ"การกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน "
โดย: 
นายกวี ศรีเมือง ผู้จัดการสำนักงานจัดระบบการขนส่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.  การบรรยายหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ Odoo ERP มาบริหารธุรกิจขนส่งเพื่อก้าวสู่ Thailand4.0"
โดย: นายสิริวัฒน์ นามมาลี นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทียูเคอินโฟซิส

     

-------------------------------------------------------- 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน
1 DIREK SUVANPIDOK ANTI BIRD INDUSTRY
2 กมลทิพย์ โตเมศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
3 กฤตกานต์ เทียนแก้ว PTT Polymer logistics (PTTPL)
4 กฤติเดช ฐานสันโดษ  
5 กฤษฏิมา เบญจประภาพร บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
6 กฤษณา เพ็ชรเจริญ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7 กฤษณา สุภาพ Ionic logistics co.,ltd
8 กวินทร์ ญาณวรุตม์วงศ์ บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
9 กัลยา เพชรม่อม บมจ.สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี
10 กาญจนา กันภัย หจก พัฒนายนตร์
11 กิตติศักดิ์ ดีเสมอ บริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด
12 กิตติศักดิ์ ผ่องตระกูล ประสานงานการผลิต/บมจ.ซีพีเอฟ ประเทศไทย
13 กิตติศักดิ์ พงศ์ศรีกุล สถาบันอาหาร
14 กุลสตรี เนื่องจำนงค์ บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน)
15 เกณิกา จันทร์แทน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
16 เกริกไกร เสมียนรัมย์ บมจ. ซีโอแอล
17 เกศกัญญา แดงโกเมน ม.เกษมบัณฑิต
18 เกศินี บุญเฟื่องฟู บริษัท ฮอท พอท จำกัด ( มหาชน )
19 เกศินีี บริษัท ฮอท พอท จำกัด ( มหาชน )
20 เกษม วรรัตนชัยวงศ์ บริษัทอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
21 คณิน จุฬาลักษณานุกูล Interfreight Systems LTD.
22 จอ.อรณพ กณะสุต บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด
23 จักรพันธ์ รอดรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
24 จันทมิตตา สกุลกนกนาถ สมอ.สำนักงานมาตรฐานชำนาญการ
25 จิรภา พลอยเพ็ชร์ บริษัท ซีพีเอฟ ( ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
26 จิรวัฒน์ รอดทอง MS FIRST ENTERPRISE
27 จุฑารัตน์ โฮ้งจิก Yusen Logistics
28 จุรีรัตน์ ปาคำสี สถาบันอาหาร
29 เจษฎา ยิ้มศรีปทุม สำนักงานเจษฎา ยิ้มศรีปทุม
30 ฉัตรชัย ศรัทธาสุจริต บริษัทอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
31 ฉัตรชัย แสวงรักษ์ บ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล จก. ( คลังสินค้า )
32 เฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน กรมส่งเสริมสหกรณ์
33 ชญาณ์ทิพย์ สุขพัฒนานรากุล บริษัท วินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด
34 ชญาภา เพ็งปรีชา บมจ.ยูบิส (เอเชีย)
35 ชนะพล ฉาไธสง บริษัท เวย์โปร จำกัด
36 ชนันนัทธ์ กัลยาณมิตร ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี
37 ชรินทร์ อินทร์เมือง บริาัทท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จำกัด
38 ชัยณรงค์ จันทร์ทอง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
39 ชาญฤทธิ์ วัฒนวาณิชย์ Itbs
40 ชินโชติ ไกรศรี บริษัทซีอาร์ซีไทวัสดุจำกัด
41 ชุติมณฑน์ T.C. Pharmachem
42 ชุมพล ชุมจันทร์ บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ดิสทิลเลอร์ส จำกัด
43 โชติกา ธรรมรักษา Union t. International
44 ฐานิญา บัวแย้ม องค์การเภสัชกรรม
45 ฐาปณี ยืนนาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
46 ฐิติ ลุจินตานนท์ C.P. INTERTRADECO., LTD.
47 ฐิติมา ทองเจริญ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
48 ฐิติวัฒน์ คันที หจก.พัฒนายนตร์
49 ณฐพงศ์ ปราณพณิชเลิศ WAN HAI LINE(THAILAND)CO,.LTD
50 ณธกร พรพนารัตน์ บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด
51 ณัฏฐ์ ทองคำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52 ณัฏฐชัย ตู้จินดา PTT Phenol
53 ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
54 ณัฐ เจริญพินิจการ บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด
55 ณัฐกร โต๊ะสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
56 ณัฐกานต์ ปิ่นเวหา Yusen Logistics
57 ณัฐกิตตา อิ่มจิตร์ บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน)
58 ณัฐชตา รัฐรพี บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย)จำกัด
59 ณัฐพล นาคอ่วม บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
60 ณัฐพล บุญยพิเชษฐ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
61 ณัฐภัค พละพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62 ณิชาภา แสงสง่าตระกูล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
63 ณุรัตนา สร้อยทอง กนอ.
64 ดวงรุ่ง อ่อนสมพงษ์ ร้านเสนานิคม
65 เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ หจก.ปรานต์(2003)
66 ทศพร นะพะศาลา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
67 ทิพย์ประภา บูรณ์โภคา บมจ.ธนาคารกรุงไทย
68 ทิพย์สุดา กุมผัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
69 ไทธัช เบญจธัชพร Benrichell.,ltd.
70 ธงชัย จุลดิลก บริษัทออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น
71 ธนพล โชคดุรงค์ แผนกบริหารซัพพลายเชน / บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
72 ธนพล สัมฤทธิ์ บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด
73 ธนภรณ์ สังขพันธุ์ ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
74 ธนวิชญ์ นันท์พีรวิทย์ Forward Logistics Co., Ltd.
75 ธนสยุทธ ภาชนะ มหาลัยศรีปทุมชลบุรี
76 ธนสาร ทิพย์ศรี หน่วยงานประสานงานการผลิต
77 ธนัญกรณ์ มากมี Dhl
78 ธนาคม จันทวงษ์ Toyota Motor Asia Pacific
79 ธนายุทธ ภาชนะ มหาวิทยาศรีปทุมชลบุรี
80 ธนาวุฒิ แหทรงศิริ SCG
81 ธภิรา ธนเชาว์กวิน NS BlueScope (Thailand)
82 ธมนวรรณ์ เฟื่องประยูร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
83 ธรณินทร์ เทศะศิลป์ G4S International Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
84 ธรรมศักดิ์ ธุระกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย
85 ธวัชชัย บิงขุนทด Tech Logistic Enterprise
86 ธีรเดช นัตนมณี Ruomthavorn Transport Co.,Ltd.
87 ธีรวัลย์ ภิญโญวงษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
88 ธีระ มีโอภาสมงคล Universal Rice
89 นงลักษณ์ ลิ้ม BAF
90 นบพนนท์ แจ้งโม้ บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
91 นพดล วงษ์จ่อน บริษัทอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
92 นริศรา ชัยแหม่ง บริษัทอิินเตอร์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด
93 นิตย์รดี หนูขาว บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
94 นิภา จันทร์สว่าง หจก.อรุณรุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต
95 นิภาดา ปณัฏฏาสิริ หจก.เอ็มพีพีพลัส ไทยแลนด์
96 นีรนุช อารีราชการัณย์ รถไฟฟ้า รฟท จำกัด
97 นุชนาถ เหลาแตว บ.แอทเมท เพ็คเก็จจิ้ง
98 บรรดิษฐ์ จรูญรัตนกุล International Beauty Products Ltd
99 บุญคุ้ม คำคุ้ม บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
100 ปฐมพงศ์ ฤกษ์หร่าย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
101 ปภาวิน รักษ์สกุลจาง บจก. หงษ์ด๋า อินเตอร์ฯ โลจิสติกส์
102 ปรนิก แตงทองคำ ม.รังสิต
103 ประจวบ ภิรมย์แก้ว บริษัทออโต้บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น
104 ประพัฒน์เดช โสภา Toyota
105 ประวีณ ครุเวชรัตน์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
106 ปรัชวิน ภู่ระหงษ์ บริษัท นิคอน(ประเทศไทย) จำกัด
107 ปราณี สุทธิรัตนพร ฟูจิคูระอิเล็คทรอนิคส์ ประเทศไทย
108 ปริญญา คงประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
109 ปรีชา บินมาโนช Global Sources LP
110 ปรียานุช ทองสุก วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
111 ปัญญา คงเนียม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
112 ปัญญาวดี สืบวงษ์ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
113 ปัณณวิชญ์ อิ่มสวัสดิ์ บริษัท ไทยเมกิ จำกัด
114 ปาจรีย์ คีรีเดช สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
115 ปิยะเดช สุขบาง บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
116 ปุณณภา บำรุงสวัสดิ์ NS BlueScope(Thailand)LTD.,
117 เปรมฤทัย อุดมเวช G4S International Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
118 ฝนทอง วงศ์สุริยะรัศมี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
119 พงศ์ศักดิ์ เขมสิทธางกูร MOL Logistics(Thailand)co., ltd
120 พรเทพ ปัญจปิยะกุล OIA Global Logistics(Thailand) Ltd.
121 พรพิสี ตั้งตันตรานนท์ บจก.นัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส
122 พรรชน์ชญมน แจ้งถิ่นป่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123 พวงรัตน์ ขวดพุทรา หจก.เนซ โซลูชั่น แอนด์ ทรานซ์
124 พสิษฐ์ ปฐมพรพงศ์ บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซี่ยม จำกัด
125 พัชรา อมรลักษณ์ปรีชา F&N Dairies (Thailand) Limited.
126 พัชราพรรณ แสบงบาล บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
127 พัชราภรณ์ พงษ์เหล่างิ้ว บ.พีไอ อินดัสทรี จำกัด
128 พิชิต เศษภักดี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
129 พิสิษฐ์ สุนทรกมลพัฒน์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
130 พีรญา เอกปรัชญากุล บมจ.ทีโอที
131 พีระพงศ์ แซ่ชื้อ บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
132 พุฒินาท สุวรรณฉวี บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (คลังสินค้าวังน้อย)
133 เพ็ญจันทร์ เกษม บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด
134 เพ็ญศรี โพธิ์เงิน โรงพยาบาลรามาธิบดี
135 ไพฑูรย์ วงศ์สง่า บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด
136 ไพรระหง กีรติพินิจ บจก.สห ลอว์สัน
137 ฟาติมา ตันดิลกตระกูล Tech Logistic Enterprise
138 ภคพล พิงพิทยากุล สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
139 ภทรพร สโมสร หจก พัฒนายนตร์
140 ภัทรพล พรมขาว บริษัท วี คาร์โก้ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
141 ภัทระ สุภัทรพันธุ์ ยัสปาล
142 ภูมิ ไตรไทยธีระ กสอ.
143 มธุกร กัณฑศรี Yusen Logistics
144 มนิษิณี พวงเพชร สำนักงานเจษฎา ยิ้มศรีปทุม
145 มนูญ อินทร์จันทร์ บริษัทอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
146 มโนรมย์ Central Department Store Ltd. (Warehouse)
147 มยุรี เจียรยืยยงพงศ์ บจก.เค.เอ็น.อาร์. กรุ๊พ
148 มะลิวัลย์ โพธิ์เตี้ย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
149 มัณทนาภรณีภู อรุณเรือง มทร.ตะวันออก
150 มัทนา เขาแก่ง บริษัท ไทยเมกิ จำกัด
151 มานิจ บุญโปร่ง หจก. มาโรเอ็นเตอร์ไพรส์
152 มารุต วิจารณญาณ บจก.นาโมยะชินโปกรุ๊ป
153 เมวิกา เมฆทวีป บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
154 ยศกร เซี่ยงฉิน S&P Syndicate PLC.
155 รังสรรค์ พวงปราง บมจ.พีทีจี เอ็นเนอร์ยี่
156 รัชดา บุญส่งสุขเจริญ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกค์ จำกัด
157 รัชนันท์ สิทธิกัน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
158 รัชนิดา รอดอิ้ว ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
159 รัญชนา ประสินธุ์ Highshopping
160 รัตนวารี ล -
161 รัตนาภรณ์ ไหล่อุดมพิทักษ์ Saraya International (Thailand) Co.,Ltd
162 ราชนก เบื้องสุวรรณ บริษัท ไทยเมกิ จำกัด
163 รุ่งกานต์ ลออศิริงาม ธนาคารกสิกรไทย
164 โรจนา ศุขะพันธุ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
165 วทัญญตา สิมะวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
166 วราวุธ จำปาทอง มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
167 วสันต์ พรจินดา S&P Syndicate Public Company Limited
168 วัชรพงษ์ นามกระโทก บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม
169 วัชราภรณ์ การเกษ บ.พีไอ อินดัสทรี จำกัด
170 วัชรี สีแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
171 วันชัย ลิ่วศิริวงศ์ บจ.โมดิช มอลล์
172 วัลลภ อรุณธรรมนาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
173 วิษณุ อุ่นจิตร์ ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
174 วิสุทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
175 วีรภัทร โชคอาภรณ์ชัย BASV Intergroup Co.,Ltd.
176 ศรัณย์ บุญมา มหาวิทยาศรีปทุม (ชลบุรี)
177 ศรายุทธ แซ่ลิ้ม บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด
178 ศรีสุดา อรรถรักษ์โข บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด
179 ศักดิ์ เบ้าคำ บริบัท ซีพีเอฟ ( ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
180 ศักดิ์ชาย นาควงศ์ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
181 ศานิต ดวงแจ่มใส บมจ.ยูบิส (เอเชีย)
182 ศิริพร ชื่นชอบ Sairee Hut Resort
183 ศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์ บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
184 ศิริรัตน์ ช่วยศรี บมจ.สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี
185 ศิริรัตน์ อมรพงษ์ชัย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
186 ศิวะนัต สุขอร่าม Siam Daikin sale
187 ศุภิสรา นันติชัย มหาวิทยาศรีปทุม
188 สกลนันท์ หุ่นเจริญ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
189 สกาวตรี ประจำวงษ์ กนอ.
190 สมใจ เจียมตน มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี
191 สมบรูณ์ การอาชีพสำโรง
192 สมยศ ภูมิภัทรประชา บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด
193 สมศักดิ์ แซ่ลี้ บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จำกัด
194 สรศักดิ์ จงสมบัติไพบูลย์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
195 สราวุธ จูประเสริฐ SCG Logistics Management Co.,Ltd
196 สะวิระ หอมเนียม สมบูรณ์ แอ๊ดว๊านซ์ เทคโนโลยี่จำกัด (มหาชน)
197 สานนท์ มากมี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
198 สิทธิชัย ฝรั่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
199 สิทธิพงษ์ ภู่อุ่น SONIC INTERFREIGHT CO., LTD.
200 สิทธิพร อารักษ์วรกุล Sourcing Business/SCG Cement-Building Materials
201 สิริวิภา สังข์ทอง บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
202 สุขสรร สุขแปดริ้ว peakstorage (thailand) co ,ltd.
203 สุขุมาล พิเดช ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
204 สุจินต์ จิตพจน์ ศูนย์ EHT ม.มหิดล
205 สุชาดา อรุณรัตน์ ม.เกษมบัณฑิต
206 สุชาติ สืบไทย บริษัท นิคอน(ประเทศไทย) จำกัด
207 สุทธิภูมิ สุคนธวารี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
208 สุนันทา กางกรณ์ KAO Commercial Thailand Company
209 สุนิสา ธีรนนทเศรษฐ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
210 สุพินดา เชื้อสัตตบงกช บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด
211 สุภาพันธ์ มหาสารกุล PTG nergy
212 สุรเดช เจียรยืนยงพงศ์ บจก. เค. เอ็น. อาร์. ทรานสปอร์ต
213 สุรศักดิ์ จินาพันธ์ โกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์
214 สุรัตน์ ใจวงศ์ บริษัท ซีพีเอฟ ( ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
215 สุรีย์รัตน์ โพธิเวชกุล บริษัท วินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด
216 สุโรตม์ ด่านวิริยะกุล PTT Polymer logistics (PTTPL)
217 สุวิมล ผลึกมณฑล Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd.
218 อนุชา โกสลาทิพย์ Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd.
219 อนุพล บุญรัตนาคม บริษัท ฟ้าแลบขนส่ง(ประเทศไทย)จำกัด
220 อนุสรา สุนทรพฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
221 อภิชาติ ทวีผล บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
222 อภิลตา พ่วงมาลี บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน).
223 อภิวัฒน์ ชาญประสิทธิ์ผล PTT Polymer logistics (PTTPL)
224 อภิวัตร์ เฟื่องการงาน อิสระ
225 อมรรัตน์ Central Department Store Ltd.( Warehouse)
226 อลิษา แย้มสกุล ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
227 ออมทอง ชูช่วยสุวรรณ กสิกรไทย
228 อัครเดช อามาตย์ KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co.,Ltd.
229 อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
230 อังคณา จัตตามาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
231 อาคเนย์ จินดาอินทร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
232 อาณัติ อธิคมปัญญาวงศ์ บจก. พัขรา ดีเอ็ม.
233 อานนท์ ฝึกฝน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
234 อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
235 อำนาจ กลางแผลง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
236 อำนาจ รอดทอง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
237 อิทธิพัฒน์ ต้องสมบูรณ์ดี บริษัทอิินเตอร์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด
238 อินทิรา วิเชียรเทียบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9
239 อุดม อ่อนศรี บ.ไทยเมกิ จำกัด
240 อุไรพร พินิจพูนสิน บจก.ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช/บริหารซัพพลายเชนฯ
241 อุษา รุจิภัตต์ SCM

 

อัพเดทวันที่ 25/04/2560

9. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ถนน พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 

Web: www.logistics.go.th   E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

10. ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาที่ลิงค์ด้านล่างและไฟล์เอกสารแนบ

การกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน

การประยุกต์ใช้ Odoo ERP มาบริหารธุรกิจขนส่งเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0

 

Comments   

 
0 #1 60LSC-05 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 5 หัวข้อ " เทคโนโลยีและการ บริหารจัดการระบ บขนส่งอย่างมีปร ะสิทธิภาพ "Tabatha 2018-03-25 19:20
I have checked your website and i've found some duplicate content, that's why you
don't rank high in google's search results, but there is a tool that can help you to create 100% unique articles, search for: boorfe's tips unlimited content

My webpage: BrettChief: https://FionaSee.wix.com
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก