Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

60LSC-04 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 4

 "หัวข้อ การทำธุรกิจในยุค 4.0" 

 

1. กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 4

2. หัวข้อ " การทำธุรกิจในยุค 4.0 "

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 15 มีนาคม เวลา 08.30-12.30 น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

5. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน  

2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา  

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  150 ท่าน 

7. ผู้ดูแลโครงการ 

กลุ่ม มาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

8. กำหนดการกิจกรรม

08.30 – 08.45 น.                            ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
08.45 – 09.00 น.  กล่าวต้อนรับโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
09.00 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ"ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืนในยุค Digital 4.0 "
โดย:
ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีแอล อินโนเวชั่น จำกัด
และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.  การบรรยายหัวข้อ "ขนส่ง 4.0"
โดย: คุณปิยะนุช สัมฤทธิ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด

      

 

-------------------------------------------------------- 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน
1 direk suvanpidok anti bird industry
2 กตัญชลี จินา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
3 กนกพร รัชดานุวัฒน์ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
4 กฤตเมธ หง่าสงค์ Cp all
5 ก้องบารมี ยนต์อินทร์ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
6 กัญญาลักษณ์ เกาะแก้ว บจก ไซโนเคมฟาร์มแคร์ ปทท
7 กันตภณ นันทะแสน สอน.
8 กิตติศักดิ์ พงศ์ศรีกุล สถาบันอาหาร
9 กุลสตรี เนื่องจำนงค์ Betagro
10 เกณิกา จันทร์แทน บริษัท โมเดอร์ฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
11 เกวลิน เลาหรัชตนันท์ Klg Logistics Co.,Ltd
12 ไกรวุฒิ อุปพันธะวงศ์ บจ.เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น
13 ขจรศักดิ์ ไชยวงศ์ บริษัท บุญถาวรเคหะภัณฑ์
14 ขนิษฐา โตสวัสดิ์ บริษัท มอนสเตอร์ บุ๊ค จำกัด
15 จงกล เกษรขจรทิพย์ Omni Plus System Plastics Co., Ltd
16 จักรพันธ์ รอดรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
17 จันจิรา   สาครขำ     บริษัท แม่กลอง โลจิสติกส์ จำกัด
18 จารุวรรณ จ่ามอญ บริษัท พีเค อินเตอร์เฟรด จำกัด
19 จารุวรรณ น้อยเพิ่มพูล บ.ไทยนิชิกาวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
20 จิตติพันธ์ จันทร์มา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
21 จิรพัทร์ ชุติธาดากุล Cnit Consult co.,ltd
22 จุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์ krirk university
23 เจนจิรา แสงอรุณ ปัญญาภิวัฒน์
24 เจนจิรา แสงอรุณ ปัญญาภิวัฒน์
25 ฉัตรแก้ว พูลนาค Solution Creation
26 ฉัตรชัย Central Department Store Ltd.( Warehouse)
27 ฉัตรชัย ศรัทธาสุจริต บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
28 เฉลิมชัย ชาครวิโรจน์ บริษัท พีเค อินเตอร์เฟรด จำกัด
29 เฉลิมวงศ์ ตรีเพชรพงษ์ศิริ เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด
30 ชัชวาลย์ นิรมิตวิจิตร Info media& publication co.,ltd.
31 ชัยวัฒน์ ลือรัตนชัยกิจ Siam GS Battery
32 ชาญยุทธ ป้องกัน โรงพยาบาลราชวิถี
33 ชานนท์ มีดี บริษัทอ เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด
34 ชุติพัชร วงศารักษ์ บริษัทอีเกิลส์ แอร์ แอนด์ซี(ประเทศไทย)จำกัด
35 ชุติมณฑน์ สุขกุล T.C.Pharma-Chem
36 ชุษณะ รัชตรังสี บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด
37 ฐานธิษณ์ สุวัฒน์ทวีชัย SCH
38 ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
39 ณฐกร นวลแก้ว บริษัท มอนสเตอร์บุ๊ค จำกัด
40 ณภัทร ศรีนวล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
41 ณรงค์ฤทธิ์ แน่นกระโทก สถาบันวิจัยและวิชาการ ศูนย์ DMS
42 ณัชชา มานะทัพพ์ ณัชชา 2559 ทรานสปอร์ต จำกัด
43 ณัฏฐชัย ตู้จินดา Ptt Phenol/Logistics
44 ณัฏฐพัชร บริษัทโกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์ จำกัด
45 ณัฏฐา สมณา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
46 ณัฐกิตตา อิ่มจิตร์ บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน)
47 ณัฐชญา ศุภนรา สถานศึกษา
48 ณัฐธันยา ทอดสนิท กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
49 ณัฐธิดา ทาบุญดี ร้านณัฐฐา
50 ณัฐธิดา อรุณ วีเวนท์ มีเดีย
51 ณัฐพร ศรีสุภา Z29
52 ณัฐพล ขนไทย Perfect Companion Group
53 ณัฐพล นาคอ่วม บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
54 ณัฐพล บุญญพิเชษฐ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
55 ณัฐภูมิ สุขสำอาง F&N Dairies Thailand
56 ณัฐรัฐ แซ่หวาง หจก. แซค ซายน์ เอ็น
57 ณัฐวัตร แย้มชมสวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
58 ณิชาภา ตันธนาทวีโภค Luckymisu Thai
59 ดรุณี วิบูลย์จันทร์ สถานศึกษา
60 ดวงรุ่ง อ่อนสมพงษ์ ร้านเสนานิคม
61 ดาวระดา ธรธรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
62 ดิษฐวัฒน์ อาจสมบาล วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
63 เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ ปรานต์(2003)
64 ถิรวัฒน์ เพียรประดิษฐกุล บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
65 เถกิง กาญจนะ บมจ.หาดทิพย์
66 ทวีพัฒน์ มุสิกะปาน มหาวิทยาลัยรังสิต
67 ทักษพล เวียงแก้ว สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
68 ทิพย์รัตน์ อัศววรกร เจ๊บเซ่นแอนด์เจ๊สเซ่น อินกรีเดียนส์ (ที) จำกัด
69 ไทธัช เบญจธัชพร Benrichell co.,Ltd.
70 ธนพล จินาพันธ์ บริษัทโกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์ จำกัด
71 ธนพล ทรัพย์แสง บริษัท แม่กลอง โลจิสติกส์ จำกัด
72 ธนภัทร Central Department Store Ltd.( Warehouse)
73 ธนวรรณ เลิศลักขณากุล Nerdy World co.,ltd
74 ธนะพัฒน์ อังศุธรนิธิวิกุล บริษัท เอ.เอส.วี. เทรดดิ้ง จำกัด
75 ธนะเมศฐ์ ธนาจิตติเวศน์ บริษัท ผาตูบ ขนส่ง จำกัด
76 ธนัช ตั้งสัจจะนภากุล SCG Cement-Building Materials
77 ธนันต์ ชีรวินิจ advance transport
78 ธนาชัย ไชยบูรณพินิจ บริษัทธญาณจำกัด
79 ธนายุทธ ภาชนะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
80 ธนาวุฒิ แหทรงศิริ SCG
81 ธนิกานต์ พลฑา Dynamic IT Solutions Co., Ltd.
82 ธนูศักดิ์ คงสกุล N Health
83 ธภิรา ธนเชาว์กวิน NS Bluescope (Thailand)
84 ธวัฒ สรรพมงคลชัย Intron Life Sciences
85 ธัญยธรณ์ จิรโชควรพัฒน์ สำนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
86 ธัญรัตน์ ศรีสวัสดิ์ บริษัท ทรานสปีด จำกัด
87 ธัญลักษณ์ อินทศร -
88 ธานี หอมสวัสดิ์ ฟอร์เวิร์ด เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
89 ธิดารัตน์ โนวฤทธิ์ บริษัท พีพี แอนด์ พี เมทัลลิค จำกัด
90 ธีรวัลย์ ภิญโญวงษ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยโลจิสติกส์
91 ธีรศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์ Perfect Companion Group
92 ธีระ มีโอภาสมงคล บ. ยูนิเวอร์แซลไรซ์ จำกัด
93 นคร กนกวัฒนะพันธุ์ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
94 นงนาท นพคุณ ม.เกริก
95 นงนุช ใสยิ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์โลจิสติกส์แินด์เทรดดิ้ง
96 นภัสนันท์ ทองเงิน บริษัท สยามวิคตอรี่เคมีคอล จำกัด
97 นเรศร์ เวชสวัสดิ์ Logistics
98 นฤชา สุกิจจานุภาพ บจ.เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น
99 นันทิพัทธ์ โชติวนิช ธ.กสิกรไทย สำนักราษฎร์บูรณะ
100 นายเฉลิมพันธ์ เจริญรัตน์ PFD-TECH
101 นิธิพัฒน์ สุทธิธรรม บจก.พัชรา ดีเอ็ม.
102 นิภา จันทร์สว่าง หจก.อรุณรุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต
103 นิศากร พ่วงมหา ทีซีพีไทยคาสต์
104 นิสาชล ตันดิลก -
105 บรรจง ถันทอง งานนวัตกรรมทางกาแพทย์
106 บวรนันท์ สถาพรกวินวงศ์ บจก.ทรัพย์สถาพร อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
107 บุษกร อุยขำ สถานศึกษา
108 บุษมาลา ภาคสุริยัน องค์การเภสัชกรรม
109 เบญจมาภรณ์ อิศรเดช ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
110 เบญจรัตน์ คิวรัตนา สถานศึกษา
111 ปภาดา วรกิจบำรุง บจก. เคมโพลี
112 ปภาวี อวยสวัสดิ์ บริษัท แม่กลอง โลจิสติกส์ จำกัด
113 ประพล แสงสมสวัสดิ์ สถานศึกษา
114 ประมุข เอ่งฉ้วน บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
115 ประวิทย์ โพธิ์พันธ์ุ บริษัท มอนสเตอร์ บุ๊ค จำกัด
116 ประวิทย์ เอกอรัญพงศ์ บริษัทอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
117 ปราการ ธรรมสอน สถานศึกษา
118 ปราณี สุทธิรัตนพร ฟูจิคูระ อิเล็คทรอนิคประเทศไทย จำกัด
119 ปริญญา คงประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี
120 ปรีชา แสนนอก บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด
121 ปัญญาวดี สืบวงษ์ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
122 ปาลิตา ธารางกูร บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด
123 ปิญะนุช ราชวังเมือง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
124 ฝนทอง วงศ์สุริยะรัศมี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
125 พงศ์นรินทร์ เพชรชู บจก. เคมเซฟ คอนซัลแทนทส์
126 พงศ์วณัฐ กิตติมานะสกุล บจ.เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น
127 พงศ์ศักดิ์ เขมสิทธางกูร MOL logistics (Thailand) co., ltd
128 พจนีย์ แช่มช้อย สถานศึกษา
129 พจนีย์ แช่มช้อย สถานศึกษา
130 พรธีรา หุตะศิริ Rmutt
131 พรธีรา หุตะศิริ มทร.ธัญบุรี
132 พรพรรณ สุขสมสังข์ YA sales & Services
133 พรพิมล พึ่งโสภา Perfect Companion Group
134 พรรชน์ชญมน แจ้งถิ่นป่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135 พรรณี เเซ่หว่อง หจก.วีสตาร์บอลลูน
136 พรวิภา โอสถานนท์ องค์การค้าของ สกสค.
137 พวงนัตน์ ขวดพุทราท หจก.เนซ โซลูชั่น แอนด์ ทรานซ์
138 พสิษฐ์-ปฐมพรพงศ์ บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซี่ยม จำกัด
139 พัชรพล แน่นกระโทก Spa & DME Center
140 พัชราพรรณ แสบงบาล บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
141 พัชราภรณ์ หมูคำ สถานศึกษา
142 พิชชาภัสร์ สุวรรณวงษ์ บ.ไทยนิชิกาวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
143 พิมพ์พัฒน์ อุ่นจันทร์ โรงพยาบาลราชวิถี
144 พีรพงศ์ แสนหมุด โรงพยาบาลราชวิถี
145 เพชรศิริ สัยยะนิฐี มหาวิทยาลัยบูรพา
146 เพชรศิริ สัยยะนิฐี มหาวิทยาลัยบูรพา
147 เพ็ญจันทร์ เกษม บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด
148 ไพฑูรย์ วงศ์สง่า ไทยนครพัฒนา
149 ภคพล พิงพิทยากุล สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
150 ภวิน มั่นจิตจันทรา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
151 ภัครัมภา ธนัชทัศน์ บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
152 ภัทระ สุภัทรพันธุ์ JASPAL
153 ภัทรานิษฐ์ มนัสนันต์สิน บริษัท แม่กลอง โลจิสติกส์ จำกัด
154 ภาคภูมิ ตีระนันทน์ สมาคมธนาคารไทย
155 ภาคภูมิ ธีรานุสนธิ์ หจก. แซค ซายน์ เอ็น
156 มนทิรา ดุลพัฒนโสภณ บ.เฮ็ลธ์ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น
157 มนวรรธน์ ปรีชาชน การประปานครหลวง
158 มนัสชนก บริสุทธิญาณี มหาวิทยาลัยรังสิต
159 มัณทนาภาษา อรุณเรือง มทร.ตะวันออก
160 มานิตา มะลิวัลย์ ม.รังสิต
161 มุฮ์ซิน ไทยประทาน รพ.ราชวิถี
162 เมธัช อุดมมหันติสุข Simat Soft Co., Ltd.
163 ยศกร เซี่ยงฉิน S&P Syndicate PLC.
164 ยุทธพงษ์ ห้องแซง สนุกฟิต
165 รชต ชารีรักษ์ DohTangs Steak House.
166 รตน ฐิติวัสส์ taobaosiam
167 รวิกานต์ ประยูรทอง ไทปัน
168 รังสิทธิ์ วงศ์เปี้ย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
169 รัญชนา Highshopping
170 รุ่งนภา ตันสวัสดิ์ สวนเเกษตรออแกนิก
171 ลลิต์ภัทร จิตรวรรณภา บจก. เทียนนำเคมีเคิลอินดัสเทรียลเทรด
172 วนิดา ทองช่วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
173 วรพงษ์ ตั้งพิมลจิตต์ บริษัท ดับเบิ้ลยู แมเนจเม้นท์ จำกัด
174 วรภาณี พรธนาชัย ริชเชสท์กรุ๊ป
175 วรรณศักดิ์ รุ่งโรจน์วณิชย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่าและพันธุ์พืช
176 วรรณี ผาณิตพงศ์ โอสถอินเตอร์
177 วราวุธ จำปาทอง มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี
178 วริศ โชติสถาพร บ.ทัชคอมมูนิเคชั่น จำกัด
179 วลัยพันธ์ เธียรไทย Perfect Companion Group
180 วัฒนา พิมพ์เกษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
181 วันชัย ลิ่วศิริวงศ์ Modish Mall
182 วันชัย เหมรัตนากร บริษัท วรรณ สแคร๊พ จำกัด
183 วันวิสาข์ รักพงษ์ไพบูลย์ หจก.เอกอนันต์ขนส่ง
184 วิชญา เลิศพูนวิไลกุล Connell Bros (Thailand) co.,Ltd.
185 วิภา ขันท์ศึกษา PIM
186 วิมล สุวรรณทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
187 วิรัช ชัยอัศวนันต์ Betagro
188 วิลาสินี ศิริแสงเลิศ ธ.กสิกรไทย สำนักราษฎร์บูรณะ
189 วิไลวรรณ สุขแสนสุข วัฒนาเฟอร์นิเจอร์
190 ศรัณย์ บุญมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
191 ศักดา ศิริภัทรโสภณ  
192 ศิรปภา ใบมณฑา Gustosite group
193 ศิริพร ชื่นชอบ Sairee Hut Resort
194 ศิริพรรณ บุญยวง พีทีทีโพลีเมอร์ โลจิสติกส์
195 ศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
196 ศิริภัทรสรณ์ งอกสิงห์ dynamic transport
197 ศิริรัตน์ อมรพงษ์ชัย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
198 ศิริรัตน์ อมรพงษ์ชัย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
199 ศิริลักษณ์ นิ่มนุช ทีซีพีไทยคาสต์
200 ศิริโสภา วรวงศ์ องค์การค้าของ สกสค.
201 ศิวะ รัตนพิธาน UET
202 ศุภิมน บัวทอง บริษัท มอนสเตอร์ บุ๊ค จำกัด
203 ศุภิสรา นันติชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
204 สมเกียรติ บุญญนันท์ บจ.เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น
205 สมใจ เจียมตน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
206 สมชาย ชอบค้า บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
207 สมพงษ์ บุญธรรมจินดา The SGI Company
208 สมศักดิ์ แซ่ลี้ บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จำกัด
209 สมิษฐิ์ มหาปิยศิลป์ บจก แลนด์ทิพย์
210 สลิล รัตนพิธาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
211 สามารถ สุขแจ่ม บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด
212 สายใจ หน่ายโสก บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด
213 สายนต์ ดีสวัสดิ์ หจก.วีสตาร์บอลลูน
214 สำราญ ชัยเสนา บริษัท ทีพีเอส คอนซัลแทนท์ จำกัด
215 สิทธิโชค เตชพาหพงษ์ ธ.กสิกรไทย สำนักราษฎร์บูรณะ
216 สิริพล จิตรจง ธ.กสิกรไทย สำนักราษฎร์บูรณะ
217 สิริวัฒน์ นามมาลี TUK INFOSYS
218 สุจันทรา ดีสวัสดิ์ หจก.วีสตาร์บอลลูน
219 สุจินต์ จิตพจน์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยท ม.มหิดล
220 สุปรีดา ศิริปทุมมาศ บริษัท คัลเลอร์เคม จำกัด
221 สุพินดา เชื้อสัตตบงกช บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด
222 สุภาพันธ์ มหาสารกุล PTG energy
223 สุภาวดี มะลิงาม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
224 สุรชัย ทิมอ่อน kit-development co.,ltd.
225 สุรเชษฐ์ นัยนภาเลิศ บมจ.เกียรติธนาขนส่ง
226 สุรพงศ์ พุดเมือง บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
227 สุรสีห์ กรเกษม บจ.เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น
228 สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
229 สุรารักษ์ เอี่ยมสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
230 สุริยา เมฆพยม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
231 สุริศักดิ์ ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ Asiacucina Co.,Ltd
232 สุวิณ ศิริวัฒนโสภา บริษัท สยามวิคตอรี่เคมิคอล จำกัด
233 สุวิมล ผลึกมณฑล Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd.
234 เสาวลักษณ์ เพิ่มพูล มทร.ธัญบุรี
235 อชิรญา หรุ่นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
236 อดิศร ทองอุดม บริษัท แม่กลอง โลจิสติกส์ จำกัด
237 อธิวัฒน์ อริยภูวพูนสิน Perfect Companion Group
238 อนุชา โกสลาทิพย์ Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd.
239 อนุชิต ศิริจำรัส -
240 อนุรี เที่ยวมาพบสุข วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
241 อภิตา สุขสาธุ บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำกัด
242 อมรรัตน์ Central Department Store Ltd.( Warehouse)
243 อมรรัตน์ ดิษฐจำเนียร Y&associate
244 อรรจนาภรณ์ แสงสังข์ บริษัท ล็อกวิน แอร์ พลัส โอเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
245 อวิรุทธ์ สตีเบล เอลทรอน เอเซีย
246 อัญชลี เชื้อบุญมี บริษัท พีเค อินเตอร์เฟรด จำกัด
247 อัญชลี เชื้อบุญมี บริษัท พีเค อินเตอร์เฟรด จำกัด
248 อัมพรพรรณ วงษ์ท่าเรือ สศอ.
249 อัศวภัทร์ จินดาวัฒนาพัชร์ ริชเชสท์กรุ๊ป
250 อากรเทพ อร่ามวิบูลย์ Central Department Store Ltd.( Warehouse)
251 อาคเนย์ จินดาอินทร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
252 อาณัติ อธิคมปัญญาวงศ์ บริษัท พัชรา ดีเอ็ม.จำกัด
253 อำนาจ รอดทอง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
254 อำนาจ อัตถโกวิทย์วงศ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
255 อิทธิพล อินทรเทศ STW
256 อิทธิสรณ์ มานะทัพพ์ ณัชชา 2559 ทรานสปอร์ต จำกัด

 

อัพเดท 14/03/2560 

 

9. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ถนน พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 

Web: www.logistics.go.th   E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

10. ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาที่ด้านล่าง

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก