Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

60LSC-02 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่2 สรุปผลสัมมนา

-------------------------------------------------------- 

1. กิจกรรมสัมมนา 60 LSC-02 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 2

2. หัวข้อ " IT และ LEAN กับการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ"

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 18 มกราคม 2560  เวลา 08.30-12.30น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

5. สรุปผลกิจกรรม   

กล่าวต้อนรับโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

บรรยากาศภายในงานสัมมนา

สรุปงานสัมมนา

           การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนรวมทั้งสิ้น 211 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน 136 คน สถานศึกษา 39 คน เจ้าหน้าที่ภายใน อก. และหน่วยงานราชการอื่น จำนวน 36 คน

การบรรยายหัวข้อ “IT และ LEAN กับการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย นายสว่าง รงคะศิริพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

          วิทยากรได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงคลัง คือ การมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอเพื่อสร้างยอดขาย โดยเก็บสินค้าปริมาณเท่าที่มีความต้องการใช้เพื่อลดต้นทุน ซึ่งการบริหารคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหลักการหนึ่งคือ การนำระบบ LEAN เข้ามาช่วยในการบริหารคลังสินค้า ด้วยการลดของเสียที่อาจจะเกิดขึ้นให้เป็นศูนย์ การรอคอยเป็นศูนย์ สินค้าคงคลังเป็นศูนย์ และลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ เป็นต้น แนวคิด LEAN คือการเปลี่ยนจากความสูญเปล่า (Waste) ให้เป็นคุณค่า (Value) ผลิตสินค้าหรือชิ้นส่วนที่จำเป็นตามเวลาที่ต้องการและตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยมุ่งกำจัดความสูญเปล่าด้วยการลดกิจกรรมการทำงานที่ไม่เกิดมูลค่าออกไปจากกระบวนการ และผลที่ได้รับจะต้องยังคงคุณภาพที่ดีหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ตามหลักการ 7th Waste คือ (1) ลดการผลิตที่มากเกินความต้องการ (Over Production) หรือผลิตสินค้าก่อนความต้องการ ทำให้สูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ (2) ลดการเก็บสินค้าคงคลังมากเกินความจำเป็น (Excess Inventory) ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนจมและสิ้นเปลืองพื้นที่การจัดเก็บ (3) ลดการมีของเสีย (Defects) ด้วยการหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดของเสียซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุน (4) ลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Processing) เช่น การบันทึกข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานจะทำให้สูญเสียเวลาในการปฏิบัติงาน (5) ลดการรอคอย (Waiting) ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการผลิต เช่น การรอวัตถุดิบ อุปกรณ์ คนงาน เครื่องจักร (6) ลดการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motion) ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียเวลา ในการผลิตและอาจเกิดความเมื่อยล้าในการทำงาน และ (7) ลดการขนย้ายที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Transportation) ซึ่งการขนย้ายที่มากเกินความจำเป็นหรือใช้ระยะทางที่ยาวไกลในการขนย้ายจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและเวลาในการปฏิบัติงาน การกำจัดความสูญเปล่ามีเครื่องมือและเทคนิคอยู่หลากหลายรูปแบบ แต่ละองค์กรสามารถหยิบยกมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมได้ตามความรู้และประสบการณ์ที่มี เช่น 5ส ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time) การสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ Model) จุดสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังใหม่ (ROP Model) ระบบคัมบัง (Kanban System) ระบบการบริหารคลังสินค้าโดยผู้ขาย (VMI : Vender Managed Inventory) การทำไคเซ็น (Kaizen) และวงจรการบริหารงานคุณภาพ (P-D-C-A Cycle) ตลอดจนการนำระบบ IT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการคลังสินค้า เป็นต้น

          สรุปผลการสัมมนาจากแบบประเมินผล จำนวน 128 ชุด พบว่าร้อยละ 99.20 ให้ความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีถึงดีมาก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) เนื่องจากวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริงจากการทำงานในด้านอุตสาหกรรม จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เป็นอย่างดีด้วยวิธีการบรรยายที่สนุกสนานพร้อมเนื้อหาสาระที่มีความรู้และชัดเจน ทั้งนี้ สลจ. จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและปรับใช้ในการจัดสัมมนาในครั้งต่อไป

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก