Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

60LSC-03 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 3
 "หัวข้อ  Big Data and Internet of Things ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน"
 

1. กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 3

2. หัวข้อ " Big Data and Internet of Things ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน "

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30-12.30 น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

5. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน  

2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา  

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  150 ท่าน 

7. ผู้ดูแลโครงการ 

กลุ่ม มาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

8. กำหนดการกิจกรรม

08.30 – 08.45 น.                            ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
08.45 – 09.00 น.  กล่าวต้อนรับโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
09.00 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ"Big Data and Internet of Things "
โดย:  
ผศ.ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ คณะวิทยาลัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.  การบรรยายหัวข้อ "IoT ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน"
โดย:  
นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ ประธานกลุ่ม IoT Thailand Consortium
และประธานกรรมการ บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

        ทั้งนี้ยังมีการแสดงผลงานที่ชนะเลิศการประกวดในงาน " Innov Asean 2016" ด้าน Automation Warehouse Management System และนวัตกรรมการนำ Drone มาใช้ในการเกษตรสมัยใหม่ อีกด้วย

-------------------------------------------------------- 

9. คลิกดูวิดีโอการบรรยายได้ที่

60LSC-03 VDO Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 3 หัวข้อ Big Data and Internet of Things ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

-------------------------------------------------------- 

10. รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน
1 direk suvanpidok anti bird industry
2 Ittipol Intarateth STW
3 กนกพร ประสาทโพธิ์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
4 กนกพร ระดาพัฒน์ ธนาคารกรุงไทย
5 กนกพร รัชดานุวัฒน์ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพมิข จักรวรรดิ
6 กมล ชัยอนันตเดช Dynamic IT Solutions Co., Ltd.
7 กรกฎ ทองวันดี บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด
8 กรกฎ วิจิตรพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 กฤติยา ไชยสิทธิ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
10 กัณฐรัตน์ เหลี่ยมเพ็ชร บมจ.ซีพีออลล์
11 กิตติชัย ประเจิดชัยวงศ์ Agility Co.,Ltd.
12 กิตติศักดิ์ ตั้งไพศาลภิญโญ บริษัท สตาร์ อินโนเวชั่น
13 กิตติศักดิ์ สุทาทิพย์พิมาน โรงพยาบาลรามาธิบดี
14 กิตินันธ์ มากปรางค์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
15 กิติ์ศรัณย์ มัลลิกะมาส ธ.กสิกรไทย สำนักราษฎร์บูรณะ
16 เกศิณี ภพสว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
17 เกียรติ ทรัพย์ไพศาล เค.เอ.การไฟฟ้า
18 ไกรสร ชาวสมุทร บมจ. ซีพีออลล์
19 คฑาเดช วรวงษ์ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
20 คมกฤษณ์ จิระสวัสดิ์ CT Infrastructure Development
21 จงกล เกษรขจรทิพย์ Omni Plus System Plastics Co., Ltd
22 จันทิมา เหลืองอ่อน แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
23 จิตติ บุญเกตุ แสงรุ่งกรุ๊ป
24 เจนณรงค์ ส่งกลิ่น บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
25 เจษฎา บิกสุวรรณ SC Management Co.,Ltd.
26 ฉัตรแก้ว พูลนาค pttgc
27 ชยรัชช์ อุ่นเอกลาภ โรงพยาบาลราชวิถี
28 ชยานนท์ ชรินพาณิชกุล สถาบันยานยนต์
29 ชัยณรงค์ เหมือนรุ่ง บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
30 ชัยธวัช คงความเจริญ บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด(มหาชน)
31 ชาญยุทธ ป้องกัน โรงพยาบาลราชวิถี
32 ชานนท์ กู่ก้องสกุล บริษัท คิวรอน จำกัด
33 ชานนท์ มีดี บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด
34 ชานนท์ สุขตาอยู่ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
35 ชายฉลาด ประเวศวรารัตน์ Siam D Limite
36 ชิดชนก อินทอง ม.เทคโนโลยีมหานคร
37 ชิดพิม อัญชำนาญ บริษัท โลจิคสเปซ จำกัด
38 ชุติมณฑน์ สุขกุล บริษัท ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด
39 ญาณิกา สิทธิเดช บริษัท อินโนเทค ลาบาราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด
40 ฐิติมา ศรีแสงทอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
41 ณรงค์ชัย กิจรังสิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
42 ณัชถวิดา ไฝขาว สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43 ณัฐ วุฒิพงษ์วรโชค Agility Co., Ltd.
44 ณัฐธันยา ทอดสนิท น้ำตาลสระบุรี
45 ณัฐปาลี ศรีบรรพต โกลบอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด
46 ณัฐพล ณ สงขา INTER EXPRESS LOGISTICS
47 ณัฐวุฒิ พันธุ์สวัสดิ์ อุตสาหกรรมการบิน
48 ณัฐิญา วงละคร ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
49 ณิชากร จงสมจิตร์ บจก.เทพาพร
50 ณิชาภา Luckymisu Thai Co., Ltd
51 ณิศรา เชื้อหงษ์ทอง บริษัท ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด
52 ดนัย คาลัสซี CT infrastructure Development
53 ดนุพล ถาวรพานิช Warehouse Development
54 ดวงกมล บำรุงสุข Dynamic IT Solutions Co., Ltd.
55 ดวงกมล บูรณนัฎ ม.เทคโนโลยีมหานคร
56 ดารารัตน์ สุริวงค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
57 ดิชา รุ่งปิตะรังสี บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
58 เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ ปรานต์(2003)
59 ตะวัน อาภานันท์ SC Carrier Co.,Ltd.
60 ไตรรงค์ พริกบุญจันทร์ บ.ลิกซิล(ประเทศไทย)จำกัด
61 ทนงเกียรติ พาดี Dynamic IT Solutions Co., Ltd.
62 ทศพร สาครอนันต์ บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
63 ทินวัฒน์ คาโนา ปตท. จำกัด มหาชน / บริหารระบบโลจิสติกส์กลุ่ม ปตท.
64 ทิพย์สุดา คำสิงห์นอก ม.เทคโนโลยีมหานคร
65 ทิษฎยา วงศ์ธวัชนุกูล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
66 ธนธัค เพชรภักดีสกุล thutstartup
67 ธนัช ตั้งสัจจะนภากุล SCG Cement-Building Materials/ Supply Chain Development
68 ธนัตถ์ แปลกจิตร์ Tradeden2000constructionco.,ltd.
69 ธนาภรณ์ สว่างวงษ์ สถาบันอาหาร
70 ธนิกานต์ พลฑา Dynamic IT Solutions Co., Ltd.
71 ธนูศักดิ์ คงสกุล Nhealth
72 ธานี หอมสวัสดิ์ ฟอร์เวิร์ด เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
73 ธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74 ธีรพงษ์ สุวรรณปัต SC Management Co.,Ltd.
75 ธีรวัลย์ ภิญโญวงษ์ ไม่สังกัดหน่วยงาน
76 ธีระ มีโอภาสมงคล Universal Rice Co Ltd
77 นงลักษณ์ ลิ้มสมเกียรติ BAF
78 นนท์วริศ พงศ์พัชรภัทร์ ผลิตภัณฑ์ 3เค จำกัด / หน่วยงาน ERP
79 นบพนนท์ แจ้งโม้ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
80 นฤเบศร์ ภาคอินทรีย์ บริษัท พานาบิชิ จำกัด
81 นลัทพร แก้วไพวัน มหาวิทยาลัยธนบุรี
82 นัฐกานต์ มูซอ ม.เทคโนโลยีมหานคร
83 นันทพร บัวเอี่ยม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
84 นิตยา กุมพล บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
85 นิตยา ศรีจันทร์ SC Management Co.,Ltd.
86 นิตยา ศรีใชยพล วิศวกรรมชีวการแพทย์
87 นิศากร พ่วงมหา โพเท็นเขี่ยลแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
88 นิสกา ม่วงพัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
89 นีรชา โชคธนโสธร SC Management Co.,Ltd.
90 บรรจง ถันทอง งานนวัตกรรมทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี
91 บุญรัตน์ กุลสวัสดิ์ ธนาคารกรุงไทยจำกัด มหาชน
92 เบญจมาภรณ์ อิศรเดช ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
93 ปมณณัศ เชาว์วาทิน UOB
94 ปราการ สท้านโยธิน บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
95 ปราชญ์ Jaspal
96 ปริญ วีระพงษ์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
97 ปรียานุช อภิบุณโยภาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
98 ปวีณ ธีรพิทยาธร AGC Chemicals (Thailand) Co.,Ltd.
99 ปวีณา วงศ์อัยรา โรงพยาบาลพญาไท 2
100 ปัญญ์ชลี ปราณีตพลกรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
101 ปัฐมาพร หงษ์สุวรรณ โรงพยาบาลพญาไท 2
102 ปาณิสรา เทพาศิริ บริษัท เดมาร์ เคมีคอล เวิร์ค จำกัด
103 ปารวี วีระศิริ CT Infrastructure Development
104 ปิยะวุฒิ ศิริศรีสุดากุล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกกรรม
105 ปุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
106 ฝนทอง วงศ์สุริยะรัศมี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
107 พนิดา จำปาแดง มหาวิทยาลัยธนบุรี
108 พรชัย นิลเพชร์ Perfect Companion Group
109 พรศักดิ์ ตั้งจิตเอื้อวิทู Meiko Trans (Thailand) Co.,Ltd.
110 พรหมมินทร์ จันระอา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
111 พฤกษ์มงคล ขจรศิลป์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
112 พิพัฒน์ หรดาล บริษัท MIB Holding จำกัด
113 พิมพ์จุฑา ปรมีศนาภรณ์ Meiko Trans Co.,Ltd.
114 พีรญา เอกปรัชญากุล บมจ.ทีโอที
115 พีร์ภูมิ รุ่งเรือง R&R Restaurant Group limited
116 พุฒิพัฒน์ อริยะรัฐธนาโชค บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
117 เพชรไพฑูรย์ กรุงวงศ์ IBM Thailand
118 เพ็ญัจทร์ เกษม บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด
119 ไพฑูรย์ ป้องกันภัย Perfect Companion Group
120 ไพทร ลิมป์วรพรรณ โรงพยาบาลราชวิถี
121 ภคพล พิงพิทยากุล สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
122 ภวิน มั่นจิตจันทรา Thai Aviation Industries
123 ภัทรวดี จรุงรักษ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
124 ภัทระ สุภัทรพันธุ์ บริษัท ยัสปาล จำกัด
125 ภัทราพร ปัญญโชติรัตน์ เจดับเบิ้ลยูดีอินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
126 ภัศณีย์ เจริญสวัสดิ์ Dynamic IT Solutions Co., Ltd.
127 ภาคภูมิ ตีระนันทน์ สมาคมธนาคารไทย
128 ภิญญดา เกษตรภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
129 ภูฌิณัชค์ คชเสนี Comprehensive Solutions Co., Ltd.
130 ภูวนันท์ ชุมทอง Autiv Technologies Pte. Ltd.
131 โภคทรัพย์ พุ่มพวง บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด
132 มนฑิรา ยอดแสง บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
133 มนวรรธน์ ปรีชาชน การประปานครหลวง
134 มารุต วิจารณญาณ บริษัท นาโมยะ ชินโป กรุ๊ป จำกัด
135 มุฮ์ซิน ไทยประทาน โรงพยาบาลราชวิถี
136 เมธัช อุดมมหันติสุข Simat Soft Co., Ltd.
137 เมธาวี ชุณหวุฒิยานนท์ สถาบันอาหาร
138 ยงวิศุทธ์ ศรีศักดิ์พณิช ไทยดำรงค์ทรานสปอร์ต
139 ยศกร เซี่ยงฉิน S&P Syndicate PLC.
140 ยุทธนา ใจประเสริฐ CT Infrastructure Development
141 รวมพร ป้องนพภา SCG Cement
142 ระวีวรรณ หงอสกุล บริษัท คิวรอน จำกัด
143 รังสรรค์ พวงปราง PTG Energy
144 รัฐพงษ์ นาคาไชย CP All
145 รัตตวัลย์ จันทรจรูญ มหาวิทยาลัยธนบุรี
146 รัตติยา กาญจนะนุกูล บ.คิวรอน จก.
147 รัตติยากร ลิมัณตชัย ธนาคารแห่งประเทศไทย
148 รัตมณี ท่าทราย Dynamic IT Solutions Co., Ltd.
149 รุ่งตะวัน ปรากฎรัตน์ บริษัท เมเจอร์ฟาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
150 ลดาวัลย์ โลหา Perfect Companion Group
151 ลัดดาวัลย์ ศรีวัฒนานุกูลกิจ เกษมสุข
152 วงษ์จันทร์ พลเสน บจก.เทพาพร
153 วนัสนันท์ ปานอิน มหาวิทยาลัยธนบุรี
154 วรรณภา จันทร์ชูกลิ่น บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์แกรนารี จำกัด (มหาชน)
155 วรรณี ผาณิตพงศ์ บริษัทโอสถอินเตอร์แลบบอราทอรีส์จำกัด
156 วรรัตน์ โลบุญ คิวรอน
157 วรวุฒิ เปรมกมลมาศ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด(มหาชน)
158 วรเศรษฐ์ อุดมสิน มทร.ตะวันออก อุเทนถวาย
159 วราภรณ์ โลหิตปุระ บมจ.ซีพีออลล์
160 วราภรณ์ วิสุทธิภูษี I.B.S. Smith Enterprise Co.,Ltd
161 วริฐา สีสมุทร มหาวิทยาลัยธนบุรี
162 วรินรำไพ โพธิ์สมบัติ บมจ.ประกันคุ้มภัย
163 วริศ โชติสถาพร บริษัททัชคอมมูนิเคชั่นจำกัด
164 วลัยพันธ์ เธียรไทย Perfect Companion Group
165 วสันต์ จันทรผ่องจินดา บริษัท ก้าวสกุลจันทร์ จำกัด
166 วสันต์ ประสมทรัพย์ Comprehensive Solutions Co.,Ltd.
167 วสันต์ พรจินดา S&P Syndicate Public Company Limited
168 วัชรากร เดชนีรนาท บริษัท อจิลิตี้ จำกัด
169 วัฒนพร ศรีราช โรงพยาบาลราชวิถี
170 วิจิตร จารุโณประถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
171 วิชัย เชี่ยวชาญวิลาศ Novus International (Thailand) Co.,Ltd
172 วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ สถาบันอาหาร
173 วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
174 วิภา บุญปลิต กาแฟพันธุ์ไทย
175 วิภาพร วิระชะนัง SCG Logistics Management
176 วิรุณโรจน์ นวกิจธนสาร Agility Co., Ltd.
177 วิไล เถกิงสุขวัฒนา บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี(ไทยแลนด์) จำกัด
178 วิสุทธิ์ อริยภิญโญ โครงการ ThaiSP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
179 วีระ ศุกลนิพัทธิ์ บริษัท บิส โอเชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
180 วุฒิชัย ยังสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
181 ศยามล คมไพบูลย์กิจ บ.คิวรอน จก.
182 ศรัณย์ ตาน้อย บริษัท ซีพีพีซี จำกัด(มหาชน)
183 ศศิมา สะนิละ ม.เทคโนโลยีมหานคร
184 ศักย์ธัชนันท์ สวามิวัสดุ์ ทองธัญ ซัพพลาย
185 ศิรินภา กะลาทอง บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด
186 ศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
187 ศิริรัตน์ ช่วยศรี สมบูรณ์ แอ๊ดว๊านซ์ เทคโนโลยี่จำกัด (มหาชน)
188 ศิริรัตน์ อมรพงษ์ชัย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
189 ศิริลักษณ์ นิ่มนุช โพเท็นเขี่ยลแอนด์มาร์เก็ตติ้ง บจก
190 ศุขขโต พุ่มมาลี บริษัท กู๊ด ลอจิก จำกัด
191 ศุภกร พิฒภูมิศรี บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
192 ศุภชัย กล้ารบ โรงพยาบาลราชวิถี
193 ศุภมาส ไผทฉันท์ Diversified Communication (Thailand) Co., Ltd.
194 ศุภรทิพ ฟุ้งเฟื้อ บจก.เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
195 ศุภรัชญา จงอุตส่าห์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
196 สกาวฟ้า คอนเอม ม.เทคโนโลยีมหานคร
197 สเชษฏ์ ชูดำ บมจ.ปทุมไรซมิลแอนด์แกรนารี
198 สมชาย สุขประสงค์ผล บมจ.ซีพีออลล์
199 สมนึก อุ่นเจริญ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด(มหาชน)
200 สมพงษ์ บุญธรรมจินดา The SGI Company
201 สมพิศ โอสถานนท์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
202 สมศักดิ์ แซ่ลี้ บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จำกัด
203 สมุทร วรรัตนธรรม บริษัท พานาบิชิ จำกัด
204 สราวุธ จูประเสริฐ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
205 สโรชิน รัถยาธาร Perfect Companion Group
206 สหัสชัย คชเสนี ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร
207 สะวิระ หอมเนียม บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดว๊านซ์ เทคโนโลยี่จำกัด (มหาชน)
208 สังกาส การีเวท PTT Global Chemical PLC
209 สัญญา ศิริิิชัยวัฒนาโยธิน TrueMove
210 สันติ สังข์ทอง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
211 สิทธิโชค เตชพาหพงษ์ ธ.กสิกรไทย สำนักราษฎร์บูรณะ
212 สิรวิชญ์ โมฬีชาติ บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
213 สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
214 สิริพล จิตรจง ธ.กสิกรไทย สำนักราษฎร์บูรณะ
215 สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
216 สุกัญญา นุ่นสังข์ สถาบันอาหาร
217 สุกัญญา ศรีรมรื่น เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
218 สุจิตต์ ภิญโญ สถาบันอาหาร
219 สุจินต์ จิตพจน์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยท ม.มหิดล
220 สุชัย สถาพร บริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด
221 สุทธิพงษ์ เดชก้อง โรงพยาบาลราชวิถี
222 สุธาสินี ทิมภินันท์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
223 สุธิดา แสงงาม มหาวิทยาลัยธนบุรี
224 สุพินดา เชื้อสัตตบงกช บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด
225 สุภัตราภรณ์ สายสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
226 สุภัสสร ฤทธิกาญจน์ อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด
227 สุภาพร ศิริวัฒนานุกูล บมจ.ซีพีออลล์
228 สุภาพันธ์ มหาสารกุล PTG energy
229 สุภาวดี พันธ์ปา ม.เทคโนโลยีมหานคร
230 สุภีย์ พวงสิมา บิ๊กซีซุเปอร์เซนเตอร์
231 สุรชัย นาคแก้ว บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
232 สุรศักดิ์ จินาพันธ์ โกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์
233 สุริยะศักดิ์ สุริยะศรี บ.แสงรุ่งกรุ๊ป
234 สุวิมล ผลึกมณฑล Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd
235 เสนีย์ ยาดี บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
236 โสภณ สวัสดี แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
237 หทัยรัตน์ ตะนัง มหาวิทยาลัยธนบุรี
238 หนึ่งฤทัย บุตะเคียน ม.เทคโนโลยีมหานคร
239 อนุชา โกสลาทิพย์ Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd.
240 อนุพล บุญรัตนาคม ว่างงาน
241 อนุวัตร สุขสมานพานิชย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
242 อโนชา บุญทัน บริษัท วัชร มารีน จำกัด
243 อภิชาติ ทวีผล บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
244 อภิชาติ นกขุนทอง Perfect Companion Group
245 อภิวัตร์ เฟื่องการงาน All Good farm
246 อรรถพล หอยสังข์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
247 อรวรรณ แก้วประกายแสงกูล สถาบันอาหาร
248 อรุณจิตร ตรีสิทธิเชษฐ์ บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส์
249 อลิสา กำลังดี มหาวิทยาลัยธนบุรี
250 อัครเจตน์ สินฤกษ์ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
251 อัครเดช คำโตนด บ.อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
252 อังคณา โสภี Riceland International Ltd.
253 อัฉจิมาภรณ์ คำพา SC Management Co.,Ltd.
254 อัญชฎา ศรีปาน ม.เทคโนโลยีมหานคร
255 อาณัติ อธิคมปัญญาวงศ์ Patchara DM.Co.,Ltd.
256 อานนท์ ฝึกฝน Zhejiang University
257 อาภรณ์ ออศิริวิกรณ์ บริษัท ทูเอทีพี จำกัด
258 อารยา อริยา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
259 อิทธิพัทธ์ ชินภัทรวิโรจน์ CP All
260 อุบลรัตน์ ศิริเสรี บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด
261 อูจิน ซือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
262 เอกชัย จันทร์พันธุ์ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด(มหาชน)
263 เอกลักษณ์ เปี่ยมบริบูรณ์ Warehouse Development
264 เอกลิขิต บุตรษา บริษัท ซีพีพีซี จำกัด(มหาชน)

อัพเดทรายชื่อ วันที่ 10/02/2560

** หมายเหตุ

1. สงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ และผู้ที่ได้รับ E-mail ยืนยันตอบกลับเท่านั้น

2. ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 

3. กรณี ที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดของการจัดกิจกรรม สำนักโลจิิสติกส์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมคุณสมบัติผู้สมัคร และกลุ่มเป้าหมายจุดประสงค์ของในแต่ละกิจกรรม การตัดสินใจของคณะผู้จัดถือเป็นการสิ้นสุด 

-------------------------------------------------------- 

11. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ถนน พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 

Web: www.logistics.go.th   E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

12. ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาที่ด้านล่าง

-------------------------------------------------------- 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก