Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

59LSC-08 Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 8 สรุปผลสัมมนา

 -------------------------------------------------------- 

1. กิจกรรมสัมมนา 59LSC-07 Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 8

2. หัวข้อ "แนวโน้มการเติบโตของ SMEs และการวางแผนการตลาดกับการจัดการโซ่อุปทาน" 

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-12.15 น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

5. สรุปผลกิจกรรม   

การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนรวมทั้งสิ้น 118 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน 72 คน สถานศึกษา 9 คน โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 1 คน เจ้าหน้าที่ภายใน อก. และหน่วยงานราชการอื่น จำนวน 36 คน การสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายและเสวนา ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

การบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มการเติบโตของ SMEs กับ Modern Trade” โดย
นายณัฐสพรรษ กรึงไกร อุปนายกสมาคมการค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าไทย-จีน

          วิทยากรได้กล่าวถึง ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ว่าเป็นรูปแบบการค้าปลีกที่มีกระบวนการจัดจำหน่ายมุ่งเน้นในการนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย มีระบบการจัดการ โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและเทคโนโลยีมาช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งร้านค้าปลีกสมัยใหม่จะต้องมีการตกแต่งร้านที่สวยงาม มีทำเลที่ตั้งที่สามารถเดินทางสะดวก มีการจัดรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ และมีการใช้ระบบการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่มีความสนใจทำการค้ากับ Modern Trade จะต้องมี 8 สิ่งที่ต้องเรียนรู้ และเข้าใจเบื้องต้น ดังนี้ 1) มีความพร้อมทางด้านจิตใจ กล้าคิดกล้าทำ 2) มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของตัวเอง ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร 3) รู้วิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ และการวางแผนการผลิต เพื่อรองรับความต้องการจากลูกค้า เมื่อมีความต้องการซื้อในปริมาณมากขึ้น 4) มีความเข้าใจพื้นฐานกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 5) ต้องมีความมั่นใจในการเจรจากับคู่ค้า และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับข้อสัญญา เงื่อนไข การวางสินค้า การชำระเงิน 6) เจ้าของธุรกิจ SMEs ต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่จะประเมินธุรกิจของตัวเองอย่างชัดเจนว่าธุรกิจมีกำไร หรือขาดทุน 7) ต้องมีการเรียนรู้ในสิ่งที่พลาดเพื่อแก้ไขและเดินหน้าในการทำธุรกิจต่อไป 8) เมื่อธุรกิจมีกำไรที่น้อยลง การปิดกิจการอาจจะเป็นทางออกในการรักษาองค์กรไว้ได้ 

การบรรยายหัวข้อ “S&OP : การวางแผนการตลาดกับการจัดการโซ่อุปทาน” โดย
นายเอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล ที่ปรึกษาซัพพลายเชน

          วิทยากรได้อธิบายคำว่า Sales and Operation Planning : S&OP คือ การวางแผนและตัดสินใจ ด้านการขายและการดำเนินการ รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของลูกค้า (Demand) กับความสามารถในการตอบสนอง (Supply) โดยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายโลจิสติกส์ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจมาเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงาน โดยการทำ S&OP เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งการประชุมในแต่ละเดือนประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้ 1) ทบทวนผลิตภัณฑ์และบริการ 2) การวิเคราะห์ความต้องการในการวางแผนของแต่ละแผนก 3) ทบทวนวัตถุดิบหรือบริการขององค์กร 4) ทบทวนการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมทั้งหมด เช่น กระบวนการทำงาน การบริหารด้านการเงิน เป็นต้น หากองค์กรสามารถจัดทำ S&OP ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และยังช่วยในการปรับปรุงให้องค์กรได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่กับองค์กรตลอดไป

สรุปผลการสัมมนา   จากแบบประเมินผล จำนวน 48 ชุด พบว่าร้อยละ 85.42 ให้ความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีถึงดีมาก รายละเอียดดังเอกสารแนบ เนื่องจากวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะทางด้านการค้ากับ Modern Trade และ การบริหารองค์กรด้วยหลักการ S&OP ซึ่งสามารถถ่ายทอดวิธีการดำเนินงานให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจได้อย่างชัดเจน ตลอดจนเนื้อหาของการบรรยายเป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย ทั้งนี้ สลจ. จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและปรับใช้ในการจัดสัมมนา Logistics Showcase’59 ครั้งต่อไป

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

วิทยากร

การบรรยายหัวข้อ "แนวโน้มการเติบโตของ SMEs กับ Modern Trade"
โดย:  นายณัฐสพรรษ กรึงไกร อุปนายก สมาคมการค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าไทย-จีน

 

การบรรยายหัวข้อ "S&OP : การวางแผนการตลาดกับการจัดการโซ่อุปทาน"
โดย:  นายเอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล ที่ปรึกษาซัพพลายเชน

กิจกรรมภายในงาน 

มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
โดยคุณอรพิน  อุดมธนะธีระ    หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์

6. ที่มา www.logistics.go.th

นางสาวจุฑาพร  ปราบปรี   ผู้ลงข้อมูล

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก