Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

59LSC-07 Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 7 สรุปผลสัมมนา

 -------------------------------------------------------- 

1. กิจกรรมสัมมนา 59LSC-07 Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 7

2. หัวข้อ "เปิดประตูการค้าและการพัฒนาธุรกิจด้วยโลจิสติกส์ยุคใหม่" 

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.30-12.15 น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

5. สรุปผลกิจกรรม   

การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนรวมทั้งสิ้น 133 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน 75 คน สถานศึกษา 13 คน โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 8 คน เจ้าหน้าที่ภายใน อก. และหน่วยงานราชการอื่น จำนวน 37 คน
การสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายและเสวนา ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

การบรรยายหัวข้อ “Third-Party Logistics กับการเปลี่ยนแปลงสู่อิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์” โดย นายณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

          วิทยากรได้กล่าวถึงนิยามของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์มากเป็นพิเศษ ซึ่งจะดำเนินงานแทนผู้ว่าจ้างและพร้อมที่จะรับความเสี่ยงแทนผู้ว่าจ้าง เพื่อค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการให้บริการหลักๆ 4 รูปแบบ คือ ๑)Supply Chain Management
๒)Transportation Management ๓)Air Freight and Ocean Freight Services และ ๔)Express Services ซึ่งปัจจุบันผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดที่ว่า “กระบวนการไหลของโลจิสติกส์ต้องเป็นแบบอัตโนมัติ รับข้อมูลให้ไวและเติมสินค้าให้เร็ว” โดยประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการสื่อสาร เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย เพราะข้อดีคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

มีรูปแบบเป็นมาตรฐานใช้งานง่าย มีการรับส่งข้อมูลแบบ Real-Time ทำให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโดย
ไม่ต้องเดินทางมาหากัน การติดต่อสื่อสารจึงมีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น แต่สิ่งที่ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวนำคู่แข่งคือ ต้องบริหารจัดการคลังสินค้าและปรับปรุงกระบวนการขนส่งสินค้าให้ดี นำเทคโนโลยี Mobile Application มาช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับผู้ขาย และช่วยติดตามสถานการณ์ขนส่งสินค้า มีบริการเก็บเงินที่ปลายทางเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น อีกทั้งต้องมีจุดจ่ายสินค้าพร้อมชำระเงิน และจุดรับสินค้าคืนที่ไม่ไกลจากพื้นที่เป้าหมาย จะเป็นปัจจัยเสริมช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จและลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้

การบรรยายหัวข้อ “เปิดประตูสู่ Logistics Trend” โดย นายสุรศักดิ์ บูรณสมภพ Contract Manager DHL Supply Chain (Thailand) Co.,Ltd.

          วิทยากรได้กล่าวว่าหน้าที่หลักของ Warehousing คือ การรับ จัดเก็บ และจ่ายสินค้า แต่ปัจจุบันผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ควรมีบริการเสริมอื่นๆ เพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นจุดแข็งให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยสร้าง Value added services ดังนี้ 1) Packing Service 2) Technical Services 3) Customer Services 4) Call Center 5) Fulfillment 6) Reverse Logistics 7) Environ solutions 8) Logistics Process Outsourcing และ9)Consultancy หากองค์กรควบรวมบริการทุกอย่างนี้ได้ จะทำให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งอย่างมาก สำหรับ Trend ปัจจุบัน มีการบริหารจัดการให้มองเห็นสินค้าคงคลังแบบ Real-Time เพราะจะทำให้ทราบว่าควรสั่งเติมสินค้าเมื่อไรในปริมาณเท่าไรเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้ามากเกินความจำเป็น และมีการปรับตัวด้านการตลาดให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น เพราะรูปแบบการขายเดิมเป็นแบบ B2B พัฒนาเป็นแบบ B2C และปัจจุบันเป็นแบบ C2C มากขึ้น ซึ่งมีปริมาณการสั่งน้อยลงแต่ความถี่ในการขนส่งเพิ่มขึ้น ทำให้จากเดิมที่เคยใช้รถขนาดใหญ่ในการขนส่งต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นรถเล็กเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง และต้องมองหา partner ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังต้องรักษาฐานลูกค้ารายเดิมและตอบโจทย์ลูกค้ารายใหม่ๆ จะเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้องค์กรได้

สรุปผลการสัมมนา   จากแบบประเมินผล จำนวน 62 ชุด พบว่าร้อยละ 95.16 ให้ความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีถึงดีมาก รายละเอียดดังเอกสารแนบ เนื่องจากวิทยากรผู้บรรยายเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานธุรกิจของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างดี
จึงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และวิธีการดำเนินงานให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจได้อย่างชัดเจน ตลอดจนเนื้อหาของการบรรยายเป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย จึงทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจในเนื้อหาการบรรยายได้ดี ทั้งนี้ สลจ. จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและปรับใช้ในการจัดสัมมนา Logistics Showcase’59 ครั้งต่อไป

 วิทยากร

 การบรรยายหัวข้อ “Third-Party Logistics กับการเปลี่ยนแปลงสู่อิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์”  
โดย:  นายณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การบรรยายหัวข้อ “เปิดประตูสู่ Logistics Trend”
โดย:  นายสุรศักดิ์ บูรณสมภพ Contract Manager

DHL Supply Chain (thailand) Co.,Ltd. 

กิจกรรมภายในงาน

มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
โดยคุณอรพิน  อุดมธนะธีระ    หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์

-----------------------------------------------------

6. ที่มา www.logistics.go.th

นางสาวจุฑาพร  ปราบปรี   ผู้ลงข้อมูล

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก