Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

59LSC-07 Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 7 "เปิดประตูการค้าและการพัฒนาธุรกิจด้วยโลจิสติกส์ยุคใหม่"

ขอเชิญร่วมสัมมนา Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 7

หัวข้อ... เปิดประตูการค้าและการพัฒนาธุรกิจด้วยโลจิสติกส์ยุคใหม่

 

วันที่จัดสัมมนา 

 วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-12.15 น.

สถานที่จัดกิจกรรม 

 ห้องทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน 

 2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา 

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  150 ท่าน

ผู้ดูแลโครงการ

กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการ 

 

           เวลา                                                                         กำหนดการ                                                              
08.30-08.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
08.45-09.00 น. กล่าวต้อนรับโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
09.00-10.30 น. การบรรยายหัวข้อThird-Party Logistics กับการเปลี่ยนแปลงสู่อิเล็กทรอนิกส์
โลจิสติกส์
 

โดย:  นายณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.15 น. การบรรยายหัวข้อ เปิดประตูสู่ Logistics Trend
โดย:  นายสุรศักดิ์ บูรณสมภพ Contract Manager

DHL Supply Chain (thailand) Co.,Ltd.

 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถานทีทำงาน
1 Ananchai Sekhararith Jwd Asia
2 กชมณฑน์ เวทยาวงศ์ สมาคมโลจิสติกส์และการผลิต
3 กนกพร รัชดานุวัฒน์ มทร.รัตนโกสินทร์
4 กนกวรรณ พูลหิรัญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
5 กมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6 กฤษณพงษ์ แก้วเทศ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
7 กุลบัณฑิต แสงดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จักรพงษภูวนารถ
8 จันทร์ฉาย ฟองอินทร์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
9 จำเริญ เขื่อนแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
10 จิณนิภา หาญสงคราม โรงพยาบาลราชวิถี
11 จิตลดา ภักดิ์วิไลเกียรติ เจเอสวิชั่น จำกัด
12 จิรศักดิ์ ศิริชิตโยธิน เจเอสเยนเนอรัล จำกัด
13 จิรายุทธ์ จิวัฒนทรัพย์ Entronica
14 เจริญลาภ เลิศธนวิทย์ บริษัท เอสซีจี ซิเมนค์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด/ Sourcing Business
15 เฉลียว บุตรวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
16 ชนิดา วัชระอนันท์ SCG
17 ชาญ ลายลักษณ์ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
18 ชาญยุทธ ป้องกัน โรงพยาบาลราชวิถี
19 ชาตรี อิงคกุล สถาบันนวัตกรรม. ทีโอที
20 ชุติมา อยู่อ่ำ Western Digital (Thailand) Co.,Ltd.
21 ชุมพล ชุมจันทร์ ยูไนเต็ด ไทย ดิสทิลเลอร์ส
22 ชูเกียรติ เลิศศุภานนท์ MIB Holding จำกัด
23 โชติวรรณ อตินันทชัย WISMA FORWARDING LIMITED
24 โซ ลีกีรติกรกุล K.N.R. Group Co.,Ltd.
25 ณรรฐพงศ์ เที่ยงธรรม KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co.,Ltd.
26 ณัฐญา เบญจเพชร ป้อม-Tซีฟู๊ด
27 ณัฐพร พรโสภนากร SCGLogistics management / Warehouse Development
28 ณัฐสินี ไชยพฤกษ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
29 ดนุพล Logistics Excellence/SCG Logistics Management
30 ดวงแก้ว สัมฤทธิ์ JWD InfoLogistics Public Company Limited
31 เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ หจก.ปรานต์(2003)
32 ทัศนีย์ ดุสิตภิรมย์ บจก.เชบสโตร์ โรด
33 ทัศนีย์ สิราริยกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
34 ทิวา โอชารส บริษัท แม่กลองโลจิสติกส์ จำกัด
35 ธนกฤษณ์ ศรีอนุชาต Mead Johnson
36 ธนพล ทรัพย์แสง บริษัท แม่กลองโลจิสติกส์ จำกัด
37 ธนะพัฒน์ อังศุธรนิธิวิกุล A.S.V. TRADING CO.,LTD.
38 ธนิกานต์ พลฑา Dynamic IT Solutions Co., Ltd.
39 ธัชชัย จุยประเสริฐ TOTO (Thailand)
40 ธัญยธรณ์ จิรโชควรพัฒน์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
41 ธาริตา พฤกษ์วังขาว Thai Factory Development Public Co.,Ltd.
42 ธี ธีรศุภลักษณ์ ไม่มี เพิ่งริเริ่มสนใจ
43 ธีระเดช อุณหโภคา บริษัทครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำกัด
44 ธีระพนธ์ ศรนิล สถาบันไทย-เยอรมัน
45 ธีระพล จึงวิวัฒนาภรณ์ บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด
46 ธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
47 ธีระศักดิ์ ล้ำเลิศ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
48 นฤเบศร์ ภาคอินทรีย์ บริษัท ไตรตั้นแอร์ซัพพลาย จำกัด
49 น้อม ฉิมคล้าย บริษัท จีเจ สตีล จำกัด (มหาชน)
50 น้ำฝน ธรรมโณ รพ ราชวิถี
51 นิวพัฒน์ อุทัยแสงไพศาล บริษัท ไดมอนด์ เฟรท ซิสเต็ม จำกัด
52 นิศารัตน์ อมาตยกุล F&N Dairies Ltd.
53 นุกูล สัญฐิติเสรี คณะกรรมการสายงานโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรม
54 บรรจง ถันทอง โรงพยาบาลราชวิถี
55 บุปผา แดงสา สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
56 เบญจมาภรณ์ อิศรเดช ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
57 ปฏิพล หอมยามเย็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
58 ปนัดดา สุรมนัส กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
59 ปราณี สุทธิรัตนพร Fujikura Electronics(Thailand ) ltd.
60 ปราโมทย์ วงศ์เครือเมฆ บ.โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
61 ปริณดา สิงห์ถิ่น บริษัทโกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์ จำกัด
62 ปวีณ ธีรพิทยาธร AGC Chemicals (Thailand) Co.,Ltd.
63 ปวีณา วงศ์อัยรา โรงพยาบาลพญาไท 2
64 ปวีณา วงษา Western digital
65 ปัญจากรณ์ กิตติพงศ์สิริ CJ korea express (Thailand) Co,, Ltd.
66 ปัญญดา หมายดี F&N dairies Thailand
67 ปัญญารัตน์ รักพงษ์ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
68 ปิยะ ไวจงเจริญ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ
69 ปิยะ ไวจงเจริญ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ
70 ปิยะพงษ์ เลาหรัตน์ บริษัท กิบไทย จำกัด
71 ปีดี วรรณะพร อิสระ
72 พงศกร อินทรชุมนุม World United Logistic (Thailand) Co., Ltd.
73 พงศ์ศักดิ์ เขมสิทธางกูร MOL Logistics Thailand co ltd
74 พชรดนย์ เมธาวินวิวัฒน์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
75 พิชญาภรณ์ สุทธิประเสริฐ เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์(ประเทศไทย) จำกัด
76 พิตรพิบูล ธนะไพศาลสกุล ไม่มี
77 พิพัฒน์ หรดาล เอ็มไอบี โฮลดิ้ง จำกัด
78 แพรว ธวัชชัยนันท์ บริษัท เค.เอ็น.อาร์ กรุ๊พ จำกัด
79 ไพฑูรย์ วงศ์สง่า บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด
80 ไพทร ลิมป์วรพรรณ โรงพยาบาลราชวิถี
81 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ โรงพยาบาลราชวิถี
82 ภาณี เพ็ญโพธิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
83 ภูมิใจ สุพัฒนารังษี เอสซีจี - ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
84 มนันยา วันทนียกุล I.M.T. Logistics Co.,Ltd
85 มยุรี เจียรยืนยงพงศ์ บจก.เค.เอ็น.อาร์.กรุ๊พ
86 มัยพร ลิ้มประภาวัฒน์ SBCS Co., Ltd.
87 มารุต วิจารณญาณ บริษัท นาโมยะ ชินโป กรุ๊ป จำกัด
88 มุฮ์ซิน ไทยประทาน โรงพยาบาลราชวิถี
89 รพัต เนตรทัศน์ Chevron (Thailand)
90 รัตนวารี วัฒนลีกุล นักศึกษา
91 รุ่งฤดี พูลสวัสดิ์ Western digital(Thailand)co.,Ltd.
92 รุจิรา อุดมศิริ F&N dairies Thailand
93 เรืองฤทธิ์ consult
94 ลภัสรดา นามพันธ์ บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด
95 ลักษณ์ชนก พาน Freight Links Express (Thailand) Co., Ltd.
96 วนิดา ทองช่วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
97 วิชยา รูปใส งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
98 วิญญู ปรอยกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
99 วิทยา ศิริพันะธ์วัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
100 วิไล ซึมกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101 วุฒยา รุ่งสิทธิชัย บริษัท กิบไทย จำกัด
102 ศศิประภา จันทร์พร้อมศรี บ. ตรีพลัส ไทยแลนด์ จำกัด
103 ศศิพิมล มงคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
104 สำราญ ชัยเสนา บริษัท ทีพีเอส คอนซัลแทนท์ จำกัด
105 สิทธิพร อารักษ์วรกุล SCG Sourcing
106 สิริวัฒน์ นามมาลี หจก.ทียูเคอินโฟซิส
107 สุจินต์ จิตพจน์ ศูนย์ EHT คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
108 สุติญา แก้วกระจ่าง บริษัท วีเอ็นเอสทรานสปอร์ต จำกัด
109 สุทธิกานต์ มาสำราญ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
110 สุนทรีย์ เทียบมลฑบ Western Digital (Thailand) Ltd.
111 สุพร ปทุม อิสระ
112 สุภาพร ติพพะมงคล องค์การเภสัชกรรม
113 สุภาพันธ์ มหาสารกุล PTG energy
114 สุภาวดี สายสนิท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
115 สุรางทิพย์ พันพูรักษ์ โตโยโบ (ประเทศไทย) จำกัด
116 เสาวลักษณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ ร.พ.ราชวิถี
117 อดิศร ทองอุดม บริษัท แม่กลองโลจิสติกส์ จำกัด
118 อนุชา โกสลาทิพย์ Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd.
119 อนุพงศ์ คำเปลี่ยนวงศ์ SIAM SANITARY WARE
120 อนุศักดิ์ จงจามรีสีทอง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
121 อัครชัย ชัยมาด สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
122 อัญชิสา สายบัวต่อ บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด
123 อาณัติ อธิคมปัญญาวงศ์ บริษัท พัขรา ดี.เอ็ม.จำกัด
124 เอกพล ศิริเชาวนิชการ บริษัท เอสทีเอส คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด

 

 

update : วันที่ 12/7/59

 

 

Attachments:
Download this file (Third-Party Logistics กับการเปลี่ยนแปลงสู่อิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์_[อ.ณัฐพง~.pdf)“Third-Party Logistics กับการเปลี่ยนแปลงสู่อิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์” [ ]jutaporn1926 Kb
Download this file (กำหนดการ 7th showcase'59.pdf)กำหนดการ Logistics Showcase 59 ครั้งที่ 7[หัวข้อ “เปิดประตูการค้าและการพัฒนาธุรกิจด้วยโลจิสติกส์ยุคใหม่”]jutaporn101 Kb
Download this file (เปิดประตูสู่ Logistics Trend.pdf)“เปิดประตูสู่ Logistics Trend”[ ]jutaporn2560 Kb

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก