Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

59LSC-04 Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 4 “การบริหารโลจิสติกส์ภายใต้ศาสตร์ฮวงจุ้ย ลุยสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ”

วันที่จัดสัมมนา 

 วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม 

 ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

วัตถุประสงค์

 1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน 

 2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา 

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  150 ท่าน

ผู้ดูแลโครงการ

กลุ่ม มาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

--------------------------------------------------------

 

กำหนดการสัมมนา Logistics Showcase'59 ครั้งที่ 4

 

หัวข้อ “การบริหารโลจิสติกส์ภายใต้ศาสตร์ฮวงจุ้ย ลุยสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ”

 

                                             เวลา                 
       
                                                  กำหนดการ                                                                                                               
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
09.00 - 09.15 น. กล่าวต้อนรับ  โดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร  
ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์     กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
09.15 - 10.45 น. การ บรรยายหัวข้อ "การบริหารโลจิสติกส์ภายใต้ศาสตร์ฮวงจุ้ย ลุยสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ "    โดย : นายเกรียงวุฒิ วิชานุรักษ์ กรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย
10.42 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.30 น. การ บรรยายหัวข้อ "การบริหารโลจิสติกส์ภายใต้ศาสตร์ฮวงจุ้ย ลุยสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ "    โดย : นายเกรียงวุฒิ วิชานุรักษ์ กรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย (ต่อ)

 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี้


 


รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถานทีทำงาน
1 กนกพร รัชดานุวัฒน์ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
2 กนกวรรณ เยี่ยงศุภพานนทร์ บริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 กรวรรณ แฝงฤทธิ์ บริษัท ไทยซัมซุง
4 จิรศักดิ์ ศิริชิตโยธิน บ.เจเอสเยนเนอรัล จำกัด
5 ชัชวาล อินทะโชติ Chokchatchavan Transport Co.,Ltd
6 ชาญยุทธ ป้องกัน โรงพยาบาลราชวิถี
7 ณัฐธีรา เจริญศิลป์ บจก.ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์
8 ณัฐปาลี ศรีบรรพต โกลบอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด
9 ณัฐพล ฟองสถิตย์กุล เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน CPF
10 ดีวรรณ ปูหยัง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
11 เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ หจก.ปรานต(2003)
12 ตะวัน สงคะกุล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13 ทัศนีย์ ดุสิตภิรมย์ บจก.เชบสโตร์ โรด
14 ธนะพัฒน์ อังศุธรนิธิวิกุล บริษัท เอ.เอส.วี. เทรดดิ้ง จำกัด
15 ธนิกานต์ พลฑา Dynamic IT Solutions Co., Ltd.
16 ธภัทร อรุณมหารัตนกุล ค้าขายส่วนตัว
17 ธวัชชัย พ่อค้า บริษัท จี.เค พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด
18 นรินทร์ ดุลยพรรณ Pepsi Co-la (Thai) trading co.,ltd
19 น้ำฝน ธรรมโณ รพ ราชวิถี
20 ปราณี สุทธิรัตนพร FUJIKURA ELECTRONICS(THAILAND)LTD. PURCHASE DEPARTMENT
21 ปราโมทย์ วงศ์เครือเมฆ บ.โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
22 ปวีณ ธีรพิทยาธร บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
23 ปัญญดา หมายดี F&N dairies Thailand
24 ปัณณภัสร์ พรหมพินิจ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
25 ปิยะพงษ์ เลาหรัตน์ บริษัท กิบไทย จำกัด
26 ปีดี วรรณะพร cp&cp logistics
27 พรสิน พันธิบุตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
28 ไพทร ลิมป์วรพรรณ โรงพยาบาลราชวิถี
29 ภัทรานิษฐ์ ดิษยเรืองรัตน์ Sahathai Terminal Co., Ltd.
30 ภัสธารีย์ ทวีรัตนพัฒน์ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
31 มยุรี เจียรยืนยงพงศ์ บจก. เค.เอ็น.อาร์.กรุ๊พ
32 มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง วิทยาเขตอุเทนถวาย
33 มาณพ แย้มขยาย ศูนย์กระจายสินค้า / CP ALL
34 รัตติกาล อ่องนุช สมาคมโทรคมนาคมฯ
35 รัตนา วัชรานุรักษ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
36 วนิดา ทองช่วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
37 วรรณี ผาณิตพงศ์ บริษัทโอสถอินเตอร์
38 วัชรินทร์ ฮั่นตระกูล บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
39 วารุณี สุขสมบัติ บริษัทเสนาะ แองโกลไทย ชิปปิ้ง บริการ จำกัด
40 วิชยา รูปใส งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
41 วิวัฒตระกร วาปีเก Universal Transport Logistics Co.,ltd
42 วีรวิชญ์ ตรีทิพย์ธนากูล สมาคมที่ปรึกษาการจัดการ การตลาด และ อุตสาหกรรม
43 วุฒยา รุ่งสิทธิชัย gibthai
44 ศรีสลา ภวมัยกุล บ.ตรีสลา สมุนไพรไทย (ประเทศไทย) จำกัด
45 สายใจ ลิ้มพงษา บ.ทีแอนด์เอ กรุ๊ฟ(ประเทไทย) จำกัด
46 สายฝน ลิ้มพงษา บ.แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด
47 สิทธิชัย บุญปอง -
48 สิทธิชัย ฝรั่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
49 สุจินต์ จิตพจน์ ศูนย์ EHT คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
50 สุนีย์ เสริมศิริโสภณ อิสระ
51 สุพร ปทุม cp&cp logistics
52 สุภัสสร ฤทธิกาญจน์ อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด
53 อนุชา โกสลาทิพย์ Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd.
54 อนุพงศ์ คำเปลี่ยนวงศ์ SIAM SANITARY WARE
55 อนุพงศ์ ทันตวิวัฒนานนท์ บมจ.ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994
56 เอก สิทธิพันธุ์ บจก.เอก 9 เอนเตอร์ไพรซ์
57 เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล Happylife 100 Now Ltd
Attachments:
Download this file (การบริหารโลจิสติกส์ภายใต้ศาสตร์ฮวงจุ้ย  ลุยสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ.pdf)เอกสารประกอบการสัมมนาวันพุธที่ 20 เมษายน 2559[หัวข้อ " การบริหารโลจิสติกส์ภายใต้ศาสตร์ฮวงจุ้ย ลุยสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ "]jutaporn4804 Kb
Download this file (กำหนดการ 4th showcase'59.pdf)กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase'59 ครั้งที่ 4[ ]jutaporn156 Kb

Comments   

 
0 #1 Rajavithi hospitalARTID YINGCHAIYAPHUM 2016-03-21 07:03
เป็นโครงการที่น ่าสนใจมากครับ
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก