Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

59LSC-03 Logistics showcase 2559 ครั้งที่ 3 สรุปผลสัมมนา 

1. กิจกรรมสัมมนา 59LSC-03 รายงานสรุป Logistics showcase 2559 ครั้งที่ 3 

2. หัวข้อ "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์องค์กรด้วย Material Handling และ Conveyor System"  

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 -12.30 น.  

4. สถานที่จัดกิจกรรม  ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

5. สรุปผลกิจกรรม    

1. การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนรวมทั้งสิ้น 161 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน 83 คน สถานศึกษา 47 คน เจ้าหน้าที่ภายใน อก. และหน่วยงานราชการอื่น จำนวน 31 คน

2.การสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายและเสวนา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

2.1 การบรรยายหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์องค์กรด้วย Material Handling” โดย รศ. พรชัย จงจิตรไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการบรรยายวิทยากรได้กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์องค์กรโดยการขนถ่ายวัสดุด้วยลม หมายถึง การจัดเตรียมตำแหน่งของวัสดุและอุปกรณ์ให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายหรือเก็บรักษา ซึ่งการที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงานได้ต้องอาศัยการออกแบบและเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม ในที่นี้วิทยากรได้ชูประเด็นของการขนถ่ายวัสดุด้วยลมเป็นหลัก เนื่องจากระบบนี้เหมาะสมกับการขนถ่ายวัสดุที่อยู่ในรูปของเม็ดและผง จ่ายไปตามท่อลมที่มีความดันซึ่งจะใช้ในระบบอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร และเคมีภัณฑ์ ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนี้จะมีความปลอดภัยสูง ประหยัดค่าแรงงานในการขนวัสดุ เกิดความสูญเสียวัสดุต่อการขนย้ายน้อย และประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง แต่ทั้งนี้ระบบก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางการขนถ่ายวัสดุและเรื่องของการออกแบบที่ต้องอาศัยความสามารถของผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

2.2 การบรรยายหัวข้อ “Distribution Conveyor Systems ในงานโลจิสติกส์อุตสาหกรรม” โดย นายทรงวุฒิ ชาญแสง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด  วิทยากรได้กล่าวถึง การจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในระบบ Modern Trade ที่ประกอบด้วยสาขาย่อยจำนวนมาก การบริหารจัดการภายในศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการกระจายสินค้าไปสู่สาขาย่อยในแต่ละแห่งให้มีความถูกต้อง ตรงเวลา และต้องลดขั้นตอนและเวลาในการทำงาน เพื่อให้การจัดการภายในศูนย์กระจายสินค้ามีประสิทธิภาพ ระบบคอนเวเยอร์ (Conveyor System) จึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งช่วยลดขั้นตอนและเวลาลงได้ ซึ่งเหมาะสมกับสินค้าที่มีความหลากหลายชนิดหรือมีปริมาณสินค้าเป็นจำนวนมาก ช่วยให้มีการกระจายสินค้าและจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการสร้างระบบ  และเทคนิคต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น ใช้สายพานร่วมกับระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) และระบบเซ็นเซอร์ RFID หรือบาร์โค้ด เพื่อคัดแยกสินค้าไปตามสายพานขนส่งให้ตรงตามตำแหน่งที่โปรแกรมระบุ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาของการจัดการ ลดเวลาที่สูญเสียไปกับแรงงานคนในการขนย้ายและคัดแยกสินค้า รวมทั้งสร้างความถูกต้องแม่นยำให้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี

3. สรุปผลการสัมมนาจากแบบประเมินผล จำนวน 88 ชุด พบว่าร้อยละ 76.14 ให้ความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีถึงดีมาก รายละเอียดดังเอกสารแนบ เนื่องจากวิทยากรการบรรยายมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาเป็นอย่างดี มีเนื้อหาการบรรยายที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการนำเอาวีดีโอมาเป็นสื่อการบรรยาย จึงทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจในเนื้อหาการบรรยายได้ดี ทั้งนี้ สลจ. จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและปรับใช้ในการจัดสัมมนา Logistics Showcase 2559 ครั้งต่อไป

กล่าวเปิดโดย  นางดวงกมล สุริยฉัตร
ผู้อํานวยการสํานักโลจิสติกส์

 

การบรรยายหัวข้อ "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์องค์กรด้วย Material Handling "   
โดย : 
อาจารย์พรชัย จงจิตรไพศาล
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การบรรยายหัวข้อ "Distribution Conveyor Systems ในงานโลจิสติกส์อุตสาหกรรม"
   โดย :
คุณทรงวุฒิ ชาญแสง
Specialists Business Development   
บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา

 

 คุณอรพิน อุดมธนะธีระ  (นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ)
ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่
ท่านวิทยากร

-----------------------------------------------------

7. ที่มา www.logistics.go.th

.... ผู้ลงข้อมูล / .... ภาพ / ... วีดีโอ

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก