Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

59LSC-03 สัมมนา Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์องค์กรด้วย Material Handling และ Conveyor System

วันที่จัดสัมมนา 

 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม 

 ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

วัตถุประสงค์

 1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน 

 2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา 

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  150 ท่าน

ผู้ดูแลโครงการ

กลุ่ม มาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

--------------------------------------------------------

 

 

กำหนดการสัมมนา Logistics Showcase'59 ครั้งที่ 3

 

หัวข้อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์องค์กรด้วย Material Handling และ Conveyor System

 

                                   เวลา                              
       
                                                  กำหนดการ                                                                                                               
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
09.00 - 09.15 น.

พิธีเปิดการสัมมนากล่าวเปิดโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

09.15 - 10.45 น. การ บรรยายหัวข้อ "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์องค์กรด้วย Material Handling "    โดย : อาจารย์พรชัย จงจิตรไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10.42 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.30 น. การ บรรยายหัวข้อ "Distribution Conveyor Systems ในงานโลจิสติกส์อุตสาหกรรม"    โดย :คุณทรงวุฒิ ชาญแสง Specialists Business Developmentบริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี้

 

 

 

--------------------------------------------------------

 

หมายเหตุ 

กรณี ที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด ของการจัดกิจกรรม สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมคุณสมบัติผู้ สมัคร และกลุ่มเป้าหมายจุดประสงค์ของในแต่ละกิจกรรม การตัดสินใจของคณะผู้จัดถือเป็นการสิ้นสุด 

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน
1 direk suvanpidok anti bird industry
2 Savin Phoeun Burapha University
3 กนกกร ฤกษ์วิรี มหาวิทยาลัยรังสิต
4 กนกพร รัชดานุวัฒน์ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
5 กมลทิพย์ โตเมศน์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6 กมลทิพย์ สิงห์แก้ว มหาวิทยาลัยรังสิต
7 กรองกาญจน์ รัตนวงษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
8 กรินทร์ คล้ายคลึง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9 กฤช หุตะเศรณี Rianthai Interplas Co., Ltd.
10 กิตติ นูเนตร บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
11 กิตตินันท์ ทุมมาสุทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
12 กิตติพัฒน์ จันทเปรมจิตต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตมชลบุรี
13 กิตติศักดิ์ เชี่ยวชาญยนต์ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
14 กิติคุณ ไกรกุลศรุต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
15 กุลเดช อนรรฆมณี SCG Cement-Building Materials
16 กุลยา ปิยะอักษรศักดิ์ บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
17 เกษม ลีละยุวพันธ์ บจก.ฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์
18 เกษิณีย์ แพทย์กิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
19 เกสรา ลีละวิวัฒน์ THAI-NIHON SEALS Co.Ltd.,
20 ขัตติยา สุรารักษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
21 คมกฤษณ์ จิระสวัสดิ์ Ctid infrastructure
22 คุณากร สังข์แดง อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
23 จันทร์ฉาย ฟองอินทร์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
24 จารุนันท์ อินทจินดา SCG Cement-Building Material/ Supply Chain Development & BCM
25 จารุวรรณ จันทคัต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
26 จิณณ์นิชา คำฝั้น บริษัท คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด
27 จิณณวัตร รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
28 จินตหรา สิทธิสุวรรณสิน มหาวิทยาลัยรังสิต
29 จิรศักดิ์ ศิริชิตโยธิน บ.เจเอสเยนเนอรัล จำกัด
30 จิระพงษ์ บุญยุบล บ.นารายณ์อินเตอร์เทรด จก
31 จิราพร นูมหันต์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
32 จุฑามาศ หลักงาม มหาวิทยาลัยรังสิต
33 จุฬาลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ Central Department Store
34 เจริญลาภ เลิศธนวิทย์ SCG Cement-Building Materials
35 เฉลิมพล ฤทธิ์ภักดี ฤทธิ์ไม้งาม
36 ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ UTCC
37 ชลธร บุญชู F&N Dairies thailand
38 ชลัท วรนาถสุรงค์ SCG Logistics
39 ชวน พลน้อม มหาวิทยาลัยรังสิต
40 ชวิศา พัฒนะวิยะกุล บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
41 ชัชวาล ชินวกัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
42 ชัยยะ เบญจพรบัญญัติ บ.อจิลิตี้ จำกัด
43 ชาครินทร์ ชูชาติ นีโอเกรท
44 ชาญชัย ค้ามีผล บ.อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์
45 ชาญยุทธ ป้องกัน งานเคมีคลินิก โรงพยาบาลราชวิถี
46 ชาริณี ธรรมลักษมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
47 โชษิตา แก้วคำดี K.N.R. GROUP
48 ญาดา ผงศรีอัก มหาวิทยาลัยรังสิต
49 ฐานวัฒน์ วัณไวทยจิตร PND Transportation
50 ฐาปกรณ์ เขม้นเขตร์การณ์ ECnet/WMS Engineering
51 ฐิตาภรณ์ รัตนวงศ์ พรีซิชั่น พลาสติก จำกัด
52 ฐิติรัตน์ เรือนศิริเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
53 ฑัณธริกา อยู่ภู บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
54 ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
55 ณรงค์ศักดิ์ อินทร์มา Mitsubishi Turbocharger Asia Co.,Ltd
56 ณัฐณิชา สาสะกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
57 ณัฐธิดา โพธิพันธุ์ ธนาคารกรุงไทย
58 ณัฐพร พรโสภนากร Warehouse development/SCG Logistics
59 ณัฐพร เลิศล้ำวิทยานนท์ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
60 ณัฐรดา จันหอม โรงพยาบาลราชวิถี
61 ณัฐวุฒิ โสมภา บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด
62 ณัฐสินี ไชยพฤกษ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
63 ณิชาดา เกตุกิติพงศ์ พรีซิชั่นพลาสติกจำกัด
64 ดร.ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
65 ดำรง จุรินกุลวนิช Addwells Ltd
66 เดชา ศรีนา บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
67 ถาวร ตันแสนทอง บริษัท น้ำมันปิโตรเลี่ยมไทน จำกัด
68 ทรรศนีย์ พันธุ์เจริญศิลป์ บริษัทร้อกเวิธจำกัด(มหาชน)
69 ทศพร ชมภูวรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
70 ธนะพัฒน์ อังศุธรนิธิวิกุล บริษัท เอ.เอส.วี. เทรดดิ้ง จำกัด
71 ธนันท์ลดา ภูริพงศ์ชนะกิจ F&N Dairies thailand
72 ธเนศ สุขสาตร์ SCG Packaging PLC.
73 ธเนศ อุดมคณารักษ์ พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม
74 ธวัช ขอสกุลไพศาล บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
75 ธวัชชัย พ่อค้า บริษัท จี เค แอสเซ็มบลี้ จำกัด
76 ธิดารัตน์ แซ่ตั๊น มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
77 ธินิพล ใช้ปัญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
78 ธีรพงศ์ เชิญขวัญศรี CP ALL (Public)Co.,Ltd.
79 ธีรพล. อิสรพงศ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
80 ธีระเดช อุณหโภคา บริษัทครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำกัด
81 ธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
82 นพรุจ ทวยมีฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
83 นพสิทธิ์ เรืองโชติฐากรณ์ ECnet/WMS Engineering
84 นภาพร ปะทิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
85 นรีนาถ โพธิ์พิกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
86 นฤมล หลักเพชร บริษัทร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
87 น้อม ฉิมคล้าย บริษัท จีเจ สตีล จำกัด (มหาชน)
88 นันทนัช เปี่ยมประชา อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
89 น้ำฝน ธรรมโณ รพ ราชวิถี
90 นิตยา กุมพล บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
91 นิลชฎา ราชบัวน้อย Sumisho Global Logistics (Thailand) Co., Ltd.
92 นิศารัตน์ อมาตยกุล F&N Dairies (Thailand) Limited
93 นีรนุช ฉายเสมแสง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
94 บำรุง คำปุ่น บริษัท อจิลิตี้ จำกัด
95 ปทุมวดี สารีคำ I.C.C. International Public Limitied Company
96 ปนัดดา เนตนิล มหาวิทยาลัยรังสิต
97 ปภัสรินทร์ ธีระวิริยะชัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98 ประสาทพร เลิศสุขีเกษม บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
99 ปราชญ์อักษร มีบุญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
100 ปราณี สุทธิรัตนพร Fujikura Electronics (Thailand) Ltd
101 ปราโมทย์ วงศ์เครือเมฆ บ.โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
102 ปริญญา พัฒนะคุหา ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
103 ปรีชาชัย มาลาวิบูลย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
104 ปัทมา อินทโพธิ์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
105 ปิยภรณ์ อรุณวงศ์ -
106 ปิยะพงษ์ เลาหรัตน์ บริษัท กิบไทย จำกัด
107 ปิยะพันธ์ ทยานิธิ ธนาคารกรุงเทพ
108 เปมิกา มหาวิทยาลัยรังสิต
109 ไปรยา บริรัญ มหาวิทยาศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
110 ผาณิตา ถนัดพจนามาตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
111 พนิตา อยู่ร่วมใจ มหาวิทยาลัยรังสิต
112 พรชัย พรเทพบัญชา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
113 พรนภา บอกสันเทียะ มหาวิทยาลัย รังสิต
114 พรพรรณ ทรัพย์ปรีชา สถาบันการศึกษา
115 พรพิมล วิลัยพฤกษ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
116 พรพิสี ตั้งตันตรานนท์ บริษัท นัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
117 พลวัต ชมภูนุช มหาวิทยาลัยศรีปทุม
118 พสุวดี จันทรชัย มหาวิทยาลัยรังสิต
119 พัชรา อมรลักษณ์ปรีชา F&N Dairies thailand
120 พัฒนชัย พึ่งฉาย บริษัท จี เค แอสเซ็มบลี้ จำกัด
121 พิชญาภรณ์ สุทธิประเสริฐ F&N Dairies thailand
122 พิมพ์รภัช ปรีดามณีศิริกุล บจก.เอ็กเซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล
123 พีรณัฐ ฤกษนันทน์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
124 พีรทัต แป้นเมือง Mitsubishi Turbocharger Asia Co.,Ltd
125 พีรพงศ์ แสนหมุด โรงพยาบาลราชวิถี
126 พีรพงศ์ หอมเนียม บริษัท โอสถ อินเตอร์แลบบอราทอรีส์ จำกัด
127 ไพทร ลิมป์วรพรรณ โรงพยาบาลราชวิถี
128 ภัทราภรณ์ พงษ์สุทธิรักษ์ ธนาคารกรุงไทย
129 ภาณุวัฒน์ หวังเจริญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
130 ภานุพงศ์ จั่นเพชร บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด
131 ภาวัช ตุนภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
132 มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง มทร.ตะวันออก
133 มาติกา ผลละออ มหาวิทยาลัยรังสิต
134 มารียา มังกะลัง มหาวิทยาลัยรังสิต
135 เมธิณี จรจรัล ECnet System (Thailand) Co., Ltd.
136 ยุทธพล แทนสา K.M.Packaging.Co.Ltd.
137 ยุวดี นวภาพ Rianthai Interplas Co., Ltd.
138 เยาวพา วงศ์สุภา โรงพยาบาลราชวิถี
139 รณกฤษ จิตตรังสรรค์ Moriroku Technology (Thailand ) Co.,Ltd.
140 รวมพร ป้องนพภา SCG Cement
141 รัตนา บรรทัดดี มหาวิทยาลัยรังสิต
142 รุจิรา อุดมศิริ F&N Dairies thailand
143 วชิรวิทย์ ปัญญายงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
144 วรพงษ์ ไซพันธุ์แก้ว บริษัท พารากอนแมชีนเนอรี่ จำกัด
145 วรเมธ ศรีสุข มหาวิทยาศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
146 วรรณวิสา แสนชนะ ธนาคารกรุงไทย
147 วรัญญ์พร เปียงน้อย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
148 วรัญญา คงแสงจันทร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
149 วรัญญู สุขพร้อม มหาวิทยาลัยบูรพา
150 วรางคณา เจริญไพบูลย์ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
151 วราภรณ์ บุญจันทร์ บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด
152 วศินวุฒิ. พุทธศิริรังษี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
153 วัชรพงษ์ สารบุญเรือง ECnet/WMS Engineering
154 วัลลภ พิมศรี PTT Phenol Company Limited
155 วิชุดา ฟองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
156 วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
157 วิทิต มนต์ประสิทธิ์ BJCLogistics
158 วิบูลย์ รักสาสน์เจริยผล Voice Corporation
159 วิมล สุวรรณทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
160 วิโรจน์ คุณาอนุวิทย์ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
161 วิโรจน์ จริยไพศาลสิน เอสซีจีแพคเกจจิ้ง
162 วิไล เถกิงสุขวัฒนา เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
163 วุฒยา รุ่งสิทธิชัย บริษัท กิบไทย จำกัด
164 วุฒิชัย ธรรมชาติ มหาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
165 วุฒิพงศ์ สาแสน ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี บจก.
166 ไวยวิทย์ ไวยกาญจน์ paragonmachinery
167 ศนภสร รอดสนใจ มทร.ตอ. วิทยาเขตอุเทนถวาย
168 ศศิจันทรา นาคเพ็ชร์ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
169 ศศิธร รัตนกุล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
170 ศศิธร แสงกล้า อิสระ
171 ศิรินทิพย์ นิลลออศรีสกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
172 ศิริภรณ์ มีขวด ECnet co.,Ltd
173 ศิวัช เหล่าคุ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
174 ศุภมิตร อินทะศรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
175 ศุภวิชช์ เลื่อนเชย TRUE
176 สมพงษ์ บุญธรรมจินดา The SGI Company
177 สมโภชน์ ขวัญจังหวัด บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
178 สันติภาพ พ้นภัย Central Department Store
179 สายสัมพันธ์ แน่นอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
180 สิทธิชัย ฝรั่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
181 สิทธิโชค ราชวังใน บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
182 สุกัญญา ลีชาเเสน อาชีพอิสระ
183 สุชาวดี กิจบำรุง ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ/ธนาคาร ยูโอบี (ประเทศไทย) มหาชน
184 สุนันท์ นุชประมูล บริษัท พิคเจอร์ เซล จำกัด
185 สุนันทา การสังเวช มหาวิทยาลัยรังสิต
186 สุนิสา เพ็ชร์ขน บริษัท เฟรทลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
187 สุพร ปทุม cp&cp logistics
188 สุพิชชา จันทวัชรากร บริษัท เอฟฟิเชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
189 สุภักษร ผุดผ่อง บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด
190 สุภัสสร สิงห์เงา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
191 สุภาพันธ์ มหาสารกุล PTG energy
192 สุเมธ บุญช่วยชีพ SCG Logistics
193 สุเมธ สุวัฒนพิเศษ บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
194 สุรวีร์ กนกรัตนา บจก.เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์
195 สุวัฒน์ ศิริปุณย์ Castle peak Holdings Pulblc Co,Ltd
196 เสาวลักษณ์ ศิริมาก มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี
197 โสภา นิคมเขต สมอ.
198 โสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
199 อติกานต์ ไชยานุพงศ์ ธนาคารกรุงไทย
200 อนันต์ ชนะจน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
201 อนุกูล โสวรรณะ มหาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
202 อนุชา โกสลาทิพย์ Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd.
203 อนุชา หิรัญวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
204 อนุรี เที่ยวมาพบสุข วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
205 อนุศักดิ์ จงจามรีสีทอง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
206 อภิชญา งามศิริ นราชาญการโยธา
207 อมรรัตน์ มืดแคน มหาวิทยาลัยรังสิต
208 อรอุมา ยอดสำอาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
209 อิสรา วิวัฒนะ MONEXCO INTERNATIONAL,LTD
210 อุมาวรรณ์ เลี้ยงเจริญ Azelis (Thailand) Ltd.
211 อุไร สัตตะบุษย์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
212 เอกชัย ธนากอบกิจ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
213 เอกลักษณ์ ชาญพล บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
214 เอนก กัญญาคำ บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

 

 

รายชื่ออัพเดท วันที่ 15/03/2559

--------------------------------------------------------  

ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และเอกสารสัมมนา Logistics Showcase ได้ที่ 

http://www.logistics.go.th/index.php/en/news-article/logistics-showcase  

-------------------------------------------------------- 

 รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 

 Web: www.logistics.go.th E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

--------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (Distribution Conveyors-K.ทรงวุฒิ.pdf)เอกสารประกอบการสัมมนาวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559[หัวข้อ"Distribution Conveyor Systems ในงานโลจิสติกส์อุตสาหกรรม"]jutaporn12254 Kb
Download this file (กำหนดการ showcase'59 3rd.pdf)กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase'59 ครั้งที่ 3[กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase'59 ครั้งที่ 3]jutaporn172 Kb
Download this file (ขนถ่ายวัสดุด้วยลมเบื้องต้น-อ.พรชัย.pdf)เอกสารประกอบการสัมมนาวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559[หัวข้อ"เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์องค์กรด้วย Material Handling"]jutaporn501 Kb

Comments   

 
0 #7 cialis for daily use Gidly GidlyHrafdceElili 2018-04-20 07:04
cheap online cialis cialis generic reviews cialis use tips
п»їcialis 20 mg cialis generico venta cialis australia express click here cialis order
cialis kaufen auf rechnung generic cialis cheap kamagra click here cialis soft tabs
http://jvrimages.com/#callus+formation red cialis hjerte soft tab cialis uk cialis sale ontario
Quote
 
 
0 #6 cialis on line Gidly GidlyHrafdceElili 2018-04-19 01:07
comprar cialis online net cialis that ships to canada commander cialis cialis callous steroids cialis buy cialis bradford cialis multiple sclerosis
doses: http://jvrimages.com/#cialis+free+trial cost levitra cialis pharmacy colombo cialis original cialis ohne rezept
http://jvrimages.com/#5+mg+cialis+coupon+printable what if woman take cialis healthymanciali sreviews economici cialis costi
Quote
 
 
0 #5 this site Gidly GidlyHrafdceElili 2018-04-18 11:59
buy 1 cialis pill at a time cialis use and massage typical cialis prescription online cialis mejor precio en cialis genuino cialis prezzo di mercato cialis vs cialis price
cialis for daily use: http://jvrimages.com/#levitra cialis or cialis better cialis no prescription us cialis malm
http://jvrimages.com/#cialis+without+a+doctor's+prescription only now cialis injectable cialis wyoming cialis 2010 chile
Quote
 
 
0 #4 Buy Cheap Cialis in usa Gidly GidlyBrceElili 2018-04-17 16:13
cialis online holland comprar cialis 10 espa241a
cialis usa opinioni cialis generico generic cialis with dapoxetine
Quote
 
 
0 #3 cialis free trial Gidly GidlyBrceElili 2018-04-16 23:15
the best site cialis tablets only here cialis pills
cialis usa generic cialis soft gels how to purchase cialis on line
Quote
 
 
0 #2 Buy Cheap Cialis Gidly GidlyBrceElili 2018-04-16 07:05
generic cialis pro mycanadyanpharm acycialis
Cheap Cialis usa cialis online napol buy cialis online legal
Quote
 
 
0 #1 cialis for sale Gidly GidlyHearceElili 2018-04-11 18:02
how do you buy cialis cialis cialis effe can nz buy cialis online au cheap cialis cialis when to take before buy cialis cialis feminin diva cialis canada
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก