Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

59LSC-02 Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 2 “Google Apps เพื่อการบริหารธุรกิจ สู่ความสำเร็จบนสังคมดิจิตอล”

วันที่จัดสัมมนา 

 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม 

 ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

วัตถุประสงค์

 1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน 

 2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา 

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  150 ท่าน

ผู้ดูแลโครงการ

กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-------------------------------------------------------- 

กำหนดการสัมมนา Logistics Showcase'59 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ Google Apps เพื่อบริหารธุรกิจ สู่ความสำเร็จบนสังคมดิจิตอล 

                                   เวลา             
                                                  กำหนดการ                                                                                                               
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
09.00 - 09.15 น.

พิธีเปิดการสัมมนากล่าวเปิดโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

09.15 - 10.45 น. การบรรยายหัวข้อ "google Apps เพื่อการบริหารธุรกิจ สู่ความสำเร็จบนสังคมดิจิตอล" โดย : คุณจิตสุภา อุทัยรัตน์ บริษัท  Kudosiz Co.,Ltd
10.42 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.30 น. การบรรยายหัวข้อ "google Apps เพื่อการบริหารธุรกิจ สู่ความสำเร็จบนสังคมดิจิตอล"  (ต่อ) โดย : คุณจิตสุภา อุทัยรัตน์ บริษัท  Kudosiz Co.,Ltd

 

เนื้อหาการบรรยายของ Google Apps เพื่อบริหารธุรกิจ สู่ความสำเร็จบนสังคมดิจิตอล      
  • เทรนด์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน, ตัวเลขการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
  • เครื่องมืออื่นๆ ของ Google เช่น Google Trends, Google Maps, Search
  • Google Apps: Gmail, Calendar, Drive, Site เป็นต้น
  • Showcase ในส่วนของการใช้งานแอพพลิเคชั่น โดยอ้างอิงจากกลุ่มสายงานของผู้เข้าร่วมสัมมนา

  ขอปิดรับการทะเบียนเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครบจำนวนแล้วค่ะ 

--------------------------------------------------------

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน
1 กนกพร รัชดานุวัฒน์ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
2 กนกอร กิจสงวน ม.เทคโนโลยีมหานคร
3 กมลรัตน์ หิรัญรัตนาธร ม.เทคโนโลยีมหานคร
4 กมลา เลาหศักดิ์เสนา ที่ปรึกษาอิสระ
5 กรุณา สุขประเสริฐ ม.เทคโนโลยีมหานคร
6 กฤติเดช ฐานสันโดษ เพียรโชคมาค้ากิจ๓๘
7 กฤษณะ เสือเล็ก MOL Logistics Thailand Co., Ltd
8 กษิดิศ นุวงศ์ศรี Osoth Inter Laboratories
9 กัญญ์ศิริ สิงทอง บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
10 กัญสรร แก้วสราญ บริษัท ทรานสปีด จำกัด
11 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 กำธร เจริญสินพร บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล
13 กิตตินันท์ ปีวาวัฒพานิช บริษัท ทรานสปีด จำกัด
14 กีรติณรงค์ อุไรรัตน์ ม.สวนดุสิต
15 กุลวดี บุญลือ Eternity Grand Logistics Plc.
16 เกษม ขวัญกิจรวี บจ.เอสเอ็มอีพลัส
17 แก้วกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18 ไกรสร ชาวสมุทร ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน
19 จันทร์ฉาย ฟองอินทร์ สำนักงานคณกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
20 จารุวรรณ หวังเจริญ ม.เทคโนโลยีมหานคร
21 จิตรา เบญจผ่องวัฒนา บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป
22 จิรศักดิ์ ศิริชิตโยธิน เจเอสเยนเนอรัล จำกัด
23 จิรังรัก ห้วยหงษ์ทอง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
24 จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
25 เจตกานต์ วัชรพัฒนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
26 เจษฎา จันทร์คง มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตพิมุข จักวรรดิ
27 ฉัตรชัย สัณห์ฐิติรุ่งโรจน์ บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
28 เฉลิมเกียรติ เฉลิมพรกิจ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
29 ชเนศ ศรีพิทักษ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
30 ชไมพร พินิจสงคราม บมจ.ซีพีออลล์ (ศูนย์กระจายสินค้า บางบัวทอง)
31 ชาญยุทธ ป้องกัน งานเคมีคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
32 ชาลี ตั้งธีรสกุล Biz Development / Quality Consulting
33 ฐานวัฒน์ วัณไวทยจิตร บริษัท พี.เอ็น.ดี. ขนส่ง จำกัด
34 ฐิตาพร เลิศนิติวาณิชย์ บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรีส์ จำกัด
35 ฐิตินันท์ โพธิ์จรัสแสงกุล AbleCare Co.Ltd.
36 ฑิฆัมพร เอี่ยมประกอบกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
37 ณรรฐพงศ์ เที่ยงธรรม KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co.,Ltd.
38 ณัฐนันท์ เกียรติสุดา CPF Trading
39 ณัฐปาลี ศรีบรรพต โกลบอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด
40 ณับพงศ์ วานิชผล บริษัท วี เอ็น เอส ทรานสปอร์ต จำกัด
41 เดชา แก้วพฤหัสชัย บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
42 เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ หจก.ปรานต์(2003)
43 ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
44 ทรรศนีย์ พันธุ์เจริญศิลป์ บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด(มหาชน)
45 ทัตวัน อตินันทชัย Wisma Forwarding Limited
46 ทัศนีย์ ดุสิตภิรมย์ Chepstow Road
47 ทานตะวัน สุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48 ทิพรัตน์ นันทวุฒิกุล โอสถสภา
49 ทิพวรรณ มากคุณ บ.อาหารเบทเทอร์ จำกัด
50 ธนวิชญ์ นันท์พีรวิทย์ Forward Logistics Co., Ltd.
51 ธนะพัฒน์ อังศุธรนิธิวิกุล บริษัท เอ.เอส.วี. เทรดดิ้ง จำกัด
52 ธนันท์ลดา ดชติวิเชียรภานิช O.V international co.,ltd
53 ธนันธน์ อภิวันทนาพร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
54 ธนาธิป วุฒิไกรวิบูลย์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
55 ธนาภรณ์ สว่างจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
56 ธวัชชัย มูลรังษี กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสากรรม
57 ธัชชัย วัฒนานนท์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
58 ธัญญลักษณ์ ปานทอง บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
59 ธิดารัตน์ คงศิลา บ.เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จำกัด
60 ธิปไตย โอชวิทูรพจน์ O.V international co.,ltd
61 ธีระเดช อุณหโภคา บริษัทครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำกัด
62 ธีระพล จึงวิวัฒนาภรณ์ บจ.โตโยต้าอำนาจเจริญ
63 ธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
64 นครินทร์ เตชัย SCG sourcing bussiness
65 นพรุจ ธรรมจิโรจ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
66 นภัส รุ่งโรจน์รัตนากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
67 นฤมล เจริญสิรินุกุล บริษัทแกรนด์ดิส จำกัด
68 นฤมล หลักเพชร บริษัทร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
69 นัฐฐา ศิวะยิ่งสุวรรณ Asia Pacific Drilling Engineering Co., Ltd.
70 นันทนา สิงหวังชา CRC
71 นันทภรณ์ อังศุกุลธร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
72 นันทา อักษรทิพย์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
73 นัยญานา ท้าวหา บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
74 นัสรี วัชระสกลพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
75 น่านนที จองไพจิตรสกุล มทร.รัตนโกสินทร์
76 น้ำฝน ธรรมโณ โรงพยาบาลราชวิถี
77 นิธิ สุรารักษ์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
78 นิลวรรณ ทุนคุ้มทอง บริษัท อิน คอนสตรัคชั่นจำกัด
79 นุกูล สัญฐิติเสรี คณะอนุกรรการโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรม
80 บุญฑริกา ชื่นบุญ บริษัท ชัยสุวรรณ ซัพพลาย จำกัด
81 บุญธิดา วัฒนดามัย บมจ.เอสซีจีแพคเกจจิ้ง
82 บุญศรี เห็นโสภา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
83 บุษกร จิ๋วแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
84 เบญจพร ยงคะอักษร BKC International Marketing Co.,Ltd.
85 ปคุณดา ชั้นบุญ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
86 ประกาศ จันทเพ็ชร์ บ.พีเออีเฟดเดอรัลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
87 ประวีณ ครุเวชรัตน์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า
88 ประเสริฐ ก้องพลานนท์ บ. อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
89 ปราณี สุทธิรัตนพร Fujikura Electronics Thailand Ltd.
90 ปรีชา แซ่เตี๋ยว บริษัท เฟรทลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส(ประเทศไทย) จำกัด
91 ปวีณา กันซัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
92 ปัทมา อินทโพธิ์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
93 ปาณิสรา เพชรรัตน์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
94 ปาณิสรา สว่างศรี บริษัท โรงพยาบาลพญาไท2
95 ปิยะพันธ์ ทยานิธิ ธนาคารกรุงเทพ
96 ปิยะวุฒิ ศิริศรีสุดากุล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
97 ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์
98 พงศ์นรินทร์ เพชรชู บจก. เคมเซฟ คอนซัลแทนทส์
99 พงศ์ศักดิ์ เขมสิทธางกูร MOL logistics (Thailand)co.,ltd
100 พงศักดิ์ ลิ้นทอง หน่วยงานจัดส่ง บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
101 พจเร มัดจันทร์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
102 พรชัย พงศ์ธนากร บริษัท เฟรทลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส(ประเทศไทย) จำกัด
103 พรวิภา โอสถานนท์ องค์การค้าของ สกสค.
104 พีรพงศ์ แสนหมุด โรงพยาบาลราชวิถี
105 เพ็ชรสุรีย์ บุญบำรุงเดช เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด
106 เพ็ญนภา เบญจาทิกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
107 ไพทร ลิมป์วรพรรณ โรงพยาบาลราชวิถี
108 ภัสธารีย์ ทวีรัตนพัฒน์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
109 ภาคภูมิ ห่อเพชรดี มทร รัตนโกสินทร์
110 ภารดี แซ่เฮง สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111 ภาวนา เทศทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
112 ภิญญดา จันทรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
113 ภุริดา เพ็ญเพียร MOL Logistics Thailand Co., Ltd
114 ภูมิใจ สุพัฒนารังษี เอสซีจี - ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
115 ภูริพันธ์ วาทะสุนทรพงศ์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
116 เยาวพา วงศ์สุภา โรงพยาบาลราชวิถี
117 รักษารัตน์ ขนานขาว RMUTT
118 รัชดาภรณ์ ทิพย์ผ่อง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
119 รัชพงศ์ ภู่ศิริ บริษัทไฮเคมเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
120 รัตติกาล อ่องนุช บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั้น
121 รัตติยากร ลิมัณตชัย ธนาคารแห่งประเทศไทย
122 รัตนาภรณ์ บุญเงิน Eternity Grand Logistics Plc.
123 รุ่งฤดี พูลสวัสดิ์ บ.เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จำกัด
124 เรืองฤทธิ์ เดือนทองสุข ที่ปรึกษา
125 ลลิตา กั๊ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
126 วนิดา ทองช่วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
127 วรนุช เสนาะน้อย บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
128 วรรณี ผาณิตพงศ์ บริษัทโอสถอินเตอร์
129 วรัญญา ติโลกะวิชัย บุญถาวร
130 วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
131 วัชรพงษ์ พงษ์สมบูรณ์ บมจ.เอสซีจีแพคเกจจิ้ง
132 วัลลภ สำเภากิจ MOL Logistics Thailand Co., Ltd
133 วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ สถาบันอาหาร
134 วิเชียร สนหลี บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
135 วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
136 วิไลพรรณ เผ่าพงษ์จันทร์ ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
137 วิสิทธิ์พร ปราบภัย สโตร์สำเร็จรูป
138 วิสุทธิ์ อริยภิญโญ ไม่มี
139 วีรวิชญ์ ตรีทิพย์ธนากูล สมาคมที่ปรึกษาการจัดการ การตลาด และ อุตสาหกรรม
140 ศจี จำปาเทศ Asia Petroleum Training Center Co.,Ltd.
141 ศศิธร สังข์ทองงาม ม.เทคโนโลยีมหานคร
142 ศศิภรณ์ สังข์ทองงาม ม.เทคโนโลยีมหานคร
143 ศิระ สัตยไพศาล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
144 ศิริกาญจน์ วงศ์อนวัช Thai Wah Public Company Limited
145 ศิริน บุตรแก้ว BKC International Marketing Co.,Ltd.
146 ศิริรัตน์ อมรพงษ์ชัย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
147 ศิริรัตน์ อมรพงษ์ชัย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
148 ศิริลักษณ์ ทองทวีศรี บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
149 ศิริโสภา วรวงศ์ องค์การค้าของ สกสค.
150 ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
151 ศิวะเรศ ศรีธนาอมร Asta foam and rubber co.,ltd
152 ศิวังกูร ชูชื่น ม.เทคโนโลยีมหานคร
153 ศิวาพร อรุณเรื่อ สสว.
154 ศิวาวุธ แสงสวาสดิ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
155 ศุภลัคน์ ศิริบูรณานนท์ ธนาคารแห่งประเทศไทย/สายนโยบายการเงิน
156 ศุภวิชช์ เลื่อนเชย True Coporation
157 ศุภางค์ พงษ์คุณากร บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
158 สดใส ศรีคำมี บริษัทร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
159 สมคิด พาละแพน CPF Trading
160 สมชาย โชคชัยศริกุล บมจ.ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994
161 สมชาย นิมิตสุขเจริญ ร้อกเวิธจำกัด (มหาชน)
162 สมนึก แต้พานิช National Power Supply
163 สมบูรณ์ชัย ชูสระน้อย Freight Links Express (Thailand) Co.,Ltd.
164 สมพงษ์ บุญธรรมจินดา The SGI Company
165 สมศักดิ์ คุณรัตนาภรณ์ บริษัท ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
166 สมศักดิ์ สิทธิชาญคุณะ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
167 สรวุฒิ เสถียรกาล บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป
168 สัญญา สุวิสุทธิมนตรี K.P.T. Machinery(1993)
169 สันติ ดุสิตภิรมย์ Bardonecchia
170 สากล สุขวาณิชวิชัย Burea Veritas
171 สายบัว บุญหมื่น ไทยแม็กซ์โปร
172 สายสัมพันธู์ จิรวุฒิกุล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
173 สิทธินนท์ ขำมา บริษัท ครีเอชั่นเฟอร์นิเจอร์อินดัสตรี จำกัด
174 สิริ เอี่ยมศิราโรจน์ ยูไนเต็ดเมดิคอลอินสตรูเมนท์ จำกัด
175 สิริมา หิรัญเจริญเวช การรถไฟแห่งประเทศไทย
176 สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
177 สุกัญญา เกิดโต บ.เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จำกัด
178 สุจินต์ จิตพจน์ ศูนย์ EHT คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
179 สุติญา แก้วกระจ่าง บริษัท วี เอ็น เอส ทรานสปอร์ตจำกัด
180 สุนทรีย์ เทียบมลฑบ บ.เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จำกัด
181 สุนันท์ นุชประมูล บริษัท พิคเจอร์ เซล จำกัด
182 สุนันทา ชาญสมาธิ บริษัททิฟฟ่า จำกัด
183 สุภัคชญา อนันต์ชล Wisma forwarding limited
184 สุภัสสร ฤทธิกาญจน์ อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด
185 สุภาพันธ์ มหาสารกุล PTG energy
186 สุเมธ แซ่โซว บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
187 สุเมธ บุญช่วยชีพ SCG Logistics
188 สุรัตน์ สิงห์สุขสวัสดิ์ Xingfu Holding
189 สุวรรณา ธนพัฒน์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
190 สุวรรณา วัฒนรัตน์ กสอ
191 เสาวคนธ์ แย้มสุข สสว.
192 อดิศร วิเศษรจนา บจก.เอสซีจีแพคเกจจิ้ง
193 อนันต์ จันทร์พิทักษ์ ม.ราชมงคลธัญบุรี
194 อนันต์ จันทร์พิทักษ์ ม.ราชมงคลธัญบุรี
195 อนุชา โกสลาทิพย์ Vanguard Logistics Services (Thailand) Co.,Ltd.
196 อนุชิต บุตรขุนทอง บริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด
197 อรชุมา ทองเย็น บริษัท ชัยสุวรรณ ซัพพลาย จำกัด
198 อรนิตย์ โพธิ์วิชัย บ.เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จำกัด
199 อริศรา คุณาธิโรจน์ tiffa co.,ltd
200 อรุชา พระเดโช บมจ.เอสซีจีแพคเกจจิ้ง
201 อรุณโรจน์ ชูสกุล สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
202 อัจฉรา อิทธิยากร บริษัทแกรนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
203 อัญชนะ สุดยาใจ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
204 อัทธเมศร์ วรโชติพฤฒินันท์ บ.ทรินิตี้พับลิชชิ่ง จำกัด
205 อานนท์ โชตินีรนาท สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
206 อำพร สำเภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
207 อิทธิพัทธ์ ชินภัทรวิโรจน์ CPALL
208 อินทิรา พุฒิกร บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรีส์ จำกัด
209 อิสรีย์ ธรรมิกสกุล PTT Asahi Chemical Co., Ltd.
210 อุมาพร ปูเต๊ะ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
211 อุษา ภู่มงกุฎชัย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
212 อุสรา ฉิมคง บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
213 เอกชัย ธิรานุพันธ์ มทร รัตนโกสินทร์
214 เอกพล ดิลกวัฒนกุล ที่ปรึกษาอิสระ
215 เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล Happy Life 100 Now Ltd.

อัพเดทล่าสุดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

หมายเหตุ 

กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด ของการจัดกิจกรรม สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมคุณสมบัติผู้ สมัคร และกลุ่มเป้าหมายจุดประสงค์ของในแต่ละกิจกรรม การตัดสินใจของคณะผู้จัดถือเป็นการสิ้นสุด 

 --------------------------------------------------------  

ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และเอกสารสัมมนา Logistics Showcase ได้ที่ 

http://www.logistics.go.th/index.php/en/news-article/logistics-showcase  

-------------------------------------------------------- 

 รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 

 Web: www.logistics.go.th E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

-------------------------------------------------------- 

Attachments:
Download this file (Kudosiz- Google Apps for Business (Logistic Showcase) (1).pdf)เอกสารประกอบการสัมมนาวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559[หัวข้อ "Google APPs เพื่อการบริหารธุรกิจ สู่ควาามเสำเร็จบนสังคมดิจิตอล"]jutaporn8617 Kb
Download this file (กำหนดการ 2nd showcase'59.pdf)กำหนดการ 2nd showcase'59.pdf[ ]nattapicha202 Kb

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก