Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

59LSC-01 Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 1 “Smart Supply Chain for The Future” 

วันที่จัดสัมมนา 

วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม 

ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเหตุผล 

1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน 

 2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา 

รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา  250 ท่าน

ผู้ดูแลโครงการ

กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรม สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 E-Mail: …

--------------------------------------------------------

กำหนดการสัมมนา Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 1

หัวข้อ “Smart Supply Chain for The Future”

เวลา

กำหนดการ

08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

09.00 - 09.15 น.

พิธีเปิดกิจกรรม Logistics Showcase ประจำปี 2559

กล่าวรายงานโดย :

- นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อํานวยการสํานักโลจิสติกส์

กล่าวเปิดโดย :

- นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

09.15 - 10.15 น.

การบรรยายพิเศษหัวข้อ "ประเทศไทยศูนย์กลางโลจิสติกส์จากอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต"

บรรยายโดย:

- ผศ. ทิวา ศุภจรรยา ผู้อำนวยการสถาบันถิ่นฐานไทย

10.15 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น.

การบรรยายพิเศษหัวข้อ "พร้อมเข้าสู่ยุค Industry 4.0 อย่างผู้นำ"

บรรยายโดย:

- ดร. ขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.

เสวนาหัวข้อ "Why Digital ; Why Smart Supply Chain"

ร่วมเสวนาโดย:

- นายทรงเกียรติ กิ่งแก้ว วิศวกรระบบอัตโนมัติ บริษัท ซีเมนต์ (ประเทศไทย) จํากัด

- ผู้แทนจากบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

- ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย ผู้จัดการ Business Intelligence Section ผู้แทนบริษัท บุญถาวร จำกัด

ดำเนินรายการโดย:

- นายวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.30 -14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 -16.30 น.

Showcase หัวข้อ "Best Practices ของสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านโลจิสติกส์ ปี 2558"

บรรยายโดย:

- ผู้แทนจาก บริษัทดานิลี่ (ประเทศไทย) จำกัด

----------------------------------------------

ขอปิดรับสมัครออนไลน์

เนื่องจากมีผู้สมัครมาครบตามจำนวนแล้วค่ะ 

--------------------------------------------------------
 
หมายเหตุ 

กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดของการจัดกิจกรรม สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมคุณสมบัติผู้สมัคร และกลุ่มเป้าหมายจุดประสงค์ของในแต่ละกิจกรรม การตัดสินใจของคณะผู้จัดถือเป็นการสิ้นสุด 

-------------------------------------------------------- 

ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และเอกสารสัมมนา Logistics Showcase ได้ที่ 

http://www.logistics.go.th/index.php/en/news-article/logistics-showcase 

-------------------------------------------------------- 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 

Web: www.logistics.go.th E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 

** หมายเหตุ

1. สงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ และผู้ที่ได้รับ E-mail ยืนยันตอบกลับเท่านั้น

2. ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน
1 กนกพร รัชดานุวัฒน์ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
2 กนกพรรณ ไตรตั้งวงศ์ บริษัท ดูปองท์ ประเทศไทย จำกัด
3 กมลทิพย์ โตเมศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4 กมลา เลาหศักดิ์เสนา ที่ปรึกษาอิสระ
5 กรรณชนก สุพงษ์วิบูลย์พันธ์ บริษัท อุดมชัย จำกัด
6 กวิน จารุจินดา บริษัท จารุจินดา จำกัด
7 กวิน สีสังข์ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด
8 กังสดาร ยรรยงเกษมสุข The Minor Food Group
9 กัลยกร วีรภัทรา บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จำกัด
10 กัลยภัคกุล หิรัญวรรธวงศ์ Kumi
11 กัลยา ปราโมทย์ไพบูลยฺ์ บริษัท เอส.พี.วี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
12 กาญจนา จันทร์เด่นดวง ปตท.
13 กาญจนา ภู่สุดแสวง Yanmar S.P. Co., Ltd.
14 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 กำธร เจริญสินพร บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล
16 กิจติญา วงษ์เนตร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
17 กิตติศักดิ์ เชี่ยวชาญยนต์ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด มหาชน
18 เกรียงไกร อ้ศวตั้งมั่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19 เกวลิน เลาหรัชตนันท์ KLG Professional Broker Services Co., Ltd.
20 เกษราภรณ์ ทองบุญชู บริษัทครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำกัด
21 เกียรติ ทรัพย์ไพศาล มูลนิธิที่ปรึกษาการค้าระหว่างประเทศ
22 โกมลรัตน์ จุละจาริตต์ องค์การค้าของ สกสค.
23 คฑาวุฒิ นิลใบ บริษัท ซีว่า วิฮีเคิ้ล ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
24 คณพศ นพวัฒน์ The SolarROCK
25 จรัสรักษ์ จรัสจารุวรรณ บริษัท วรงค์โรจน์ จำกัด
26 จรินทร์ วรชีวัน NEC Corporation(Thailand)
27 จันดี ทองพันชั่ง บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด
28 จันทนา กิจการนนท์ หจก เอสพีเวิลด์ เทคโนโลยี่
29 จันทร์ฉาย ฟองอินทร์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
30 จิรศักดิ์ ศิริชิตโยธิน บริษัท เจเอสเยนเนอนัล จำกัด
31 จิระภา เกิดผล บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน))
32 จีรนันท์ ดวงคำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
33 จีระศักดิ์ คำสุริย์ สถาบันอาหาร
34 จุฑาพร บุญแสง OCS Cargo Co., Ltd.
35 จุรีรัตน์ ลือวิริยะพันธุ์ บริษัท เจซีดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
36 จุฬาลักษณ์ สมศักดิ์ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
37 ใจรักษ์ ยอดมงคล โรงพยาบาลรามาธิบดี
38 ฉลอง อนุนิวัฒน์ บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
39 ฉัตรแก้ว พูลนาค Nec logistics
40 ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
41 เฉลิมพล สุขศิลป์ ธรุกิจส่วนตัวยังไม่จดทะเบียน
42 ชไมพร ตันติวงศ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
43 ชลดนัย เธียรกานนท์ SIAM FILTER PRODUCTS LTD., PART
44 ชลิต ธิมาภรณ์ TAISIN INDUSTRIAL CO., LTD
45 ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
46 ชัยโรจน์ ญาณเศรษฐวัฒน์ SP World Technology LP.
47 ชัษธรีย์ รุ่งธนาไพโรจน์ U-freight Thailand Co.,LTd
48 ชาคริต อินทรานุกูล บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์49 จำกัด
49 ชาญยุทธ ป้องกัน รพ.ราชวิถี
50 ชาลี ตั้งธีรสกุล Biz Development / Quality Consulting
51 ชิดพันธุ์ วัฒนพรมงคล สำนักออกแบบทศภูมิ
52 ชุตินันท์ สินสวัสดิ์ บริษัทครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำกัด
53 ชุติมณฑน์ สุขกุล BASF (Thai)
54 โชษิตา แก้วคำดี บริษัท เค.เอ็น.อาร์.กรุ๊พ จำกัด
55 ไชยา เห่งหอม บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด
56 ญาดา มะลิทอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
57 ฐากูร ทัพวงษ์ ABB Limited
58 ฐานวัฒน์ วัณไวทยจิตร PND Transportation
59 ฐิตินันท์ โพธิ์จรัสแสงกุล Ablecare
60 ณพงส์ อาริยวัฒน์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
61 ณภัทร ศรีนวล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
62 ณัฏฐ์ ชูลิขิต บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
63 ณัฐกฤตา ฉัตรนันทคุณ เอ็น ที ซี คอเปอร์เรชั้น
64 ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
65 ณัฐญา นวลพลับ บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน))
66 ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
67 ณัฐธีรา เจริญศิลป์ Dynamic IT Solutions Co.,Ltd
68 ณัฐพร มานะกิจศิริสุทธิ บริษัท เอส.เอส.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด
69 ณัฐพร เลิศล้ำวิทยานนท์ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
70 ณัฐวรรชย์ บริษัท บุญทองกิจ1999
71 ณิชานันท์ ตันตระประเสริฐ CAD Group
72 ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล บริษัท สยามอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (มหาชน)
73 ดวงกมล คุ้มพวง BKC International Marketing Co.,Ltd
74 ดวงกมล บำรุงสุข Dynamic IT Solutions Co.,Ltd
75 ดวงนภา การดี บริษัท เบบิแมก จำกัด
76 ดารารัตน์ แตรสุภาพ Hoya Lens Thailand
77 ดาวระดา ธรธรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
78 เดชา แก้วพฤหัสชัย บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
79 เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรานต์(2003)
80 ถิรวัฒน์ เพียรประดิษฐกุล บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
81 ทนงเกียรติ พาดี Dynamic IT Solutions Co.,Ltd
82 ทรรศนีย์ พันธุ์เจริญศิลป์ บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
83 ทวีสิงห์ อัศวชัยเจริญ WITCORP PRODUCTS LTD.
84 ทศพร อารีราษฎร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
85 ทศพล เศษนาม บริษัท สยามวิคตอรี่ เคมิคอล จำกัด
86 ทัศนีย์ ชูแสง บริษัท สยาม วิคตอรี่ เคมิคตอล จำกัด
87 ทัศนีย์ สิราริยกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
88 ทัศนีย์ หวังพงษ์สวัสดิ์ บริษัท 127 จำกัด
89 ทิพย์สุภา กอบกู้วัฒนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
90 ทิพวรรณ วรรณดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
91 เทวนันทน์ ทองหยาด สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
92 ไทยทนุ เหมือนแก้วจินดา บจก. เกษตรกลการบ้านโป่ง
93 ธนกฤษณ์ ศรีอนุชาต Mead Johnson Nutrition
94 ธนบรรณ ธนศักดิ์บัณฑิต บริษัท อารค์ทิก้าพลัส (ประเทศไทย) จำกัด
95 ธนวิชญ์ นันท์พีรวิทย์ Forward Logistics Co., Ltd.
96 ธนะพัฒน์ อังศุธรนิธิวิกุล บริษัท เอ.เอส.วี. เทรดดิ้ง จำกัด
97 ธนารักษ์ ประเสริฐวิทย์ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
98 ธนาศักดิ์ เสนคำ DEP ENGINEERING CO.LTD.
99 ธนิกานต์ พลฑา Dynamic IT Solutions Co., Ltd.
100 ธเนตร์ ทาบาง บริษัทครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำกัด
101 ธัชมน ศรีศักดิ์วรางกูร บริษัท จารุจินดา จำกัด
102 ธัญยารัตน์ ภู่ประดิษฐ์ บริษัท ดาสโก้ จำกัด
103 ธานี รัตนปรีดากุล Spacetime Co., Ltd.
104 ธีร์ เธียรวิฑิต SCG Cement-Building Materials Co., Ltd.
105 ธีรพัฒน์ ขุนชนะ สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน
106 ธีรภัทร เธียรโกศล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
107 ธีระเดช ศักดิ์พิสุทธิพงศ์ Karnjinda Engineerign co.,Ltd.
108 ธีระเดช อุณหโภคา บริษัทครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำกัด
109 ธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
110 ธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
111 นครินทร์ มังคลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
112 นชลีติ เทวกุล ณ อยุธยา บริษัท ทินกรเคมีคอล เเอนด์ ซัพพลาย จำกัด
113 นพรัตน์ กาลัญญุตากุล บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
114 นพรัตน์ สุวรรณวลัยกร Betagro Group
115 นราทิป ทวีศุภพงษ์ บริษัท เอฟฟิเชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
116 นราธิป วนกิจไพบูลย์ บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด
117 นฤมล หลักเพชร บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
118 น้อม ฉิมคล้าย บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
119 นันทภรณ์ อังศุกุลธร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
120 นารี เลิศพันธวงศ์ บริษัท ไทยเทรดบิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
121 นิติ กันตนามัลลกุล แก่งคอยฟาร์ม
122 นิภา รุกขมธุร์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
123 นิสากร ปานต้น บริษัท เมกกาส จำกัด
124 นุกูล สัญฐิติเสรี คณะอนุฯโลจิสติกส์ฯ สอท.
125 นุชจรินทร์ ทองแดง บริษัทครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำกัด
126 บรรเทิง องค์วิลาวัณน์ Enterprise Asia
127 บัณฑูร เหมยากร บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน))
128 บารมี แพทย์ บริษัท เอส.เอ็น.วิษณุ อลูมิเนียม จำกัด
129 บุษยวรรณ ศานติวรางคณา บ.จีทีแอล (ไทยแลนด์)จำกัด
130 เบญจพร เมฆอังกูร Thai Pigeon
131 เบญจพร ยงคะอักษร International Laboratories Corp., Ltd.
132 ปฏิพล หอมยามเย็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ
133 ปณิตา รุ่งเรืองกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ
134 ประชา ตระการศิลป์ บริษัท พีซีทีเอส จำกัด
135 ประภาภรณ์ ลิ้มพงษ์ บริษัท เวิร์ก แอนด์ เวิร์ก จำกัด
136 ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
137 ปราณี สุทธิรัตนพร Fujikura Electronics Thailand Ltd.
138 ปราณีต ใจหนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
139 ปริตภา พลับศิริ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
140 ปรีชา บินมาโนช หจกโกลบอลซอร์ส
141 ปรีติ เจริญศิลป์ บริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัด
142 ปรีเปรม ขำโสภา บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
143 ปวิตรา โคบำรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
144 ปสุตา เชิดชัยภักตร์ บริษัท เฮลท์ฟู้ดส์ จำกัด
145 ปัญญ์ชลี ปราณีตพลกรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
146 ปาหนัน พ่วงเจริญ เคเเอลเรสสิเด็นท์
147 ปิยะ อุดมก้านตรง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
148 ปิยะพงษ์ เลาหรัตน์ บริษัท กิบไทย จำกัด
149 ปีติ ศรีปัญญาชาญ บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
150 ปุณณวิช เลิศศิวนนท์ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด
151 ปุณยวีร์ เกียรติชวนันต์ G Softbiz Co., Ltd.
152 พงศ์วุฒิ คุ้มบุญมี บริษัท พี เอช เค กรุ๊ป จำกัด
153 พงศ์ศักดิ์ เขมสิทธการกูร MOL Logistics (Thailland) co.,ltd
154 พงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา มูลนิธิอนุรักษ์พลังงานฯ
155 พรชัย เอื้อสุวรรณกุล ทวีกรุ็ป
156 พรทิพย์ ธนรติกุล ร้าน ส.รุ่งเรือง
157 พรทิพย์ บุญกว้าง บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
158 พรทิพย์ สืบแก้ว บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
159 พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา มหาวิทยาลัยมหิดล
160 พรวิภา โอสถานนท์ องค์การค้าของ สกสค.
161 พัชมณ จำปางาม International Laboratories Corp., Ltd.
162 พัชริน กำกัดวงศ์ บริษัท ดาสโก้ จำกัด
163 พัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ บริษัท พายโอห์ม เซอร์วิส จำกัด
164 พาศุกร์ ถนอมนาค IT/AGC automotive ( Thailand ) Co.,ltd
165 พิชัย ลัทธศักดิ์ศิริ ซันเตอร์
166 พิมพ์รภัช ปรีดามณีศิริกุล บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
167 พิมาน นวลหงษ์ บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)จำกัด
168 พีรพล อริยรัตนา pandazia
169 พีระ ภักดิ์แจ่มใส บริษัท ฟรอนเต้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
170 พุฒิพงศ์ ควรระกษ์เจริญ บริษัท ไอ ที เอส พาสเทนเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
171 พูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด มหาชน
172 เพขร ปรีดา บริษัท เฮลท์ฟู้ดส์ จำกัด
173 เพ็ญณภา พิศนอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
174 เพิ่มยศ ST Electronics
175 เพียงพิราม รวิอำพัน P.A.S.Export & Silo Co.,Ltd.
176 ไพทร ลิมป์วรพรรณ โรงพยาบาลราชวิถี
177 ภมร เนื่องจากสังข์ Logistics HMC Polymers
178 ภัคจิรา ศรีลาแสง Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co.,Ltd.
179 ภัคนัน ดีพริยะ M&N design
180 ภัทพงษ์ วรรณศิลป์ Yanmar S.P. Co., Ltd.
181 ภัทระ สุภัทรพันธุ์ University of Wollongong
182 ภัทราภรณ์ ขำอ้วม Expolink Global Network Ltd.
183 ภัทราวดี ทนาลักษณ์ Pacific Healthcare(Thailand)
184 ภัศณีย์ เจริญสวัสดิ์ Dynamic IT Solutions Co.,Ltd
185 ภาคภูมิ ตีระนันทน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
186 ภาตย์ สังข์แก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
187 ภูริดา เพ็ญเพียร MOL Logistics (Thailand) Co.,Ltd
188 มณฑล จันตราชู บริษัท เบบิแมก จำกัด
189 มนตรี หลวงจันทร์ โปรฟิท เมนเทนแนนซ์ โซลูชั่น
190 มยุรี เจียรยืนยงพงศ์ บริษัท เค.เอ็น.อาร์.กรุ๊พ จำกัด
191 มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
192 มารุต วิจารณญาณ บริษัท นาโมยะ ชินโปเนชั่น กรุ๊ป จำกัด
193 เมทินี โรจนสกุล SP Group solutions
194 ไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
195 ยุพิน อัศวภาพล บริษัท รวมไพบูลย์โลหะ จำกัด
196 ยู เจียรยืนยงพงศ์ บริษัท เค.เอ็น.อาร์.กรุ๊พ จำกัด
197 รณกฤษ จิตตรังสรรค์ Moriroku Technology ( Thailand ) Co.,Ltd.
198 รวมพร ป้องนพภา SCG Cement
199 รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง Hoya Lens Thailand
200 ราตรี กิตติรัต บริษัท อินนิเชียล ซัพพลาย จำกัด
201 รุ่งทิวา เอื้ออารีย์กุล บริษัท ภูภัทรา จำกัด
202 เรืองฤทธิ์ เดือนทองสุข ที่ปรึกษา
203 วนิดา ทองช่วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
204 วรรณวิมล คงสกุล Dynamic IT Solutions Co.,Ltd
205 วรรณา คูณชัยพานิชย์ Panasonic manufacturing Ayuthaya Co.,Ltd
206 วรรณา ปดิฐพร โรงพยาบาลราชวิถี
207 วราภรณ์ อริยะหรรษาวงศ์ หจก.สุรัตนพัฒการทอ
208 วสุรัตน์ ชื่นชูวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
209 วันทนา ศรีสกุลเดชารักษ์ Statschippac
210 วันเพ็ญ เรืองจิตทวีกุล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหวัฒน์โลหะ
211 วาทิช ธนาวรัทนนท์ บริษัท เอไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด
212 วารุณี สุขสมบัติ บริษัทเสนาะ แองโกลไทย ชิปปิ้ง บริการ จำกัด
213 วิชญา ไตรโชค บริษัท นาวิต้า จำกัด
214 วิชญา เลิศพูนวิไลกุล Connell Bors (Thailand) Co., Ltd.
215 วิชยา รูปใส โรงพยาบาลรามาธิบดี
216 วิชัย จิรนันท์ บริษัท สหวิริยาซิตี้ จำกัด
217 วิญญู คงคาวิทูร บริษัท ทินกรเคมีคอล เเอนด์ ซัพพลาย จำกัด
218 วิญญู จองกิจธนา Sexy Bra Phuket
219 วิทนาถ แซ่ฉั่ว Syrup Co., Ltd
220 วิมล ธนพัฒน์ บริษัท เฮลท์ฟู้ดส์ จำกัด
221 วิรัตน์ คูณขอนยาง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
222 วิไลพรรณ เผ่าพงษ์จันทร์ ROCKWORTH
223 วิศิษฐ์ ลือวิริยะพันธุ์ บ.เจซีดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
224 วิสาร ฉันท์เศรษฐ์ บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด
225 วิสุทธิ์ อริยภิญโญ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
226 วีนัส ชมาฤกษ์ CSC (Thailand) Ltd.
227 วีรวิชญ์ ตรีทิพย์ธนากูล สมาคมที่ปรึกษาการจัดการ การตลาด และ อุตสาหกรรม
228 วุฒยา รุ่งสิทธิชัย บริษัท กิบไทย จำกัด
229 วุฒิชัย ผลึกมณฑล Thaicom PLC.
230 วุฒิพงษ์ สาแสน บริษัทครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำกัด
231 ศราวุธ เฉียงเอก Logistics HMC Polymers
232 ศราวุธ ไชยธงรัตน์ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
233 ศรีนวล ประเทืองสุขศรี บริษัท เฟิร์สอินเตอร์เทรด จำกัด
234 ศรียศ สุดเสริฐสิน บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด
235 ศศิพรรณ กิจศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
236 ศักดิ์ชัย สัญชัยศิริกูล เอกชน
237 ศักดิ์ริน ชูศักดิ์ตระกูล บริษัท ย่งเฮง (วิศรุตวณิชช์) จำกัด
238 ศิรส ทองเชื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
239 ศิริน บุตรแก้ว BKC International Marketing Co.,Ltd.
240 ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา มหาวิทยาลลัยราชภัฏสวนสุนันทา
241 ศิริรัตน์ แทบทาม โรงพยาบาลรามาธิบดี
242 ศิริรัตนา วัฒนธารา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิล โน้ต
243 ศิริโสภา วรวงศ์ องค์การค้าของ สกสค.
244 ศิวะเรศ ศรีธนาอมร Asta foam and rubber co.,ltd
245 ศิวัช เหล่าคุ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
246 ศุภณัฏฐ์ ปฏิภาณกุลพัฒน์ โรงงานซ้อเฮง
247 ศุภณัฐ สัณห์พิชญ์ กิจพัฒนา
248 ศุภรัชญา จงอุตส่าห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
249 ษมา เสถียรราษฎร์ บริษัท มีย์แอนด์มาเรียลเอสเตท จำกัด
250 ส่งศรี พรพินิจ บริษัท G.B.F.. จำกัด
251 สดใส ศรีคำมี ROCKWORTH
252 สถาพร สวัสดิ์วิทย์ บริษัท อินนิเชียล ซัพพลาย จำกัด
253 สถาพร หนูทอง บริษัท แครทโค จำกัด
254 สมใจ โล่ห์ประธาน บริษัท น็อคดาวน์ จำกัด
255 สมชาย นิมิตสุขเจริญ ROCKWORTH
256 สมพงษ์ บุญธรรมจินดา The SGI Company
257 สมพล ทุ่งหว้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง
258 สมศักดิ์ พงศ์สุริยะ nowmodere
259 สรศักดิ์ กรสุรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
260 สร้อยสุดา เลาะหมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
261 สริตา วิทิตกูล Expolink Global Network Ltd.
262 สัมฤทธิ์ เจียรกิตติมศักดิ์ Kohler
263 สากล สุขวาณิชวิชัย Burea Veritas
264 สายบัว บุญหมื่น บริษัท ไทยแม็กซ์โปร จำกัด
265 สำราญ ชัยเสนา บริษัท ทีพีเอสคอนซัลแทนท์ จำกัด
266 สิทธิชัย ฝรั่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
267 สิทธิโชค ราชวังใน บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
268 สิริญา ไตรโชค บริษัท นาวิต้า จำกัด
269 สิริญาณ์ พสุวรพงศ์ (Freeland)
270 สุกัญญา ลีชาเเสน อาชีพอิสระ
271 สุจิตรา ผาติศักดิ์อมร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
272 สุจินต์ จิตพจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
273 สุชวัส เรืองรอง บจก.บ้านเห็ดโปรดักส์
274 สุชาดา กิตติคุปต์ CIT CORPORATION
275 สุชาดา รามัญอุดม ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุชาดา
276 สุณี กมลสวัสดิ์ บริษัท บิทิชีโน (ประเทศไทย) จำกัด
277 สุทธิรักษ์ แก้วเหมือน บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
278 สุทน สว่างเมฆ บริษัทครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำกัด
279 สุนทร เครือเอม บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
280 สุนิดา อัศวสืบสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
281 สุพร ปทุม cp&cp logistics
282 สุพิชชา จันทวัชรากร บริษัท เอฟฟิเชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
283 สุพิชชา รักษากุลเกียรติ TK Supply Co Ltd.
284 สุภาพันธ์ มหาสารกุล สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่/บริษัท พีทีจีเอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
285 สุมณฑา ตันวงศ์วาล บริษัท ฟินาเดีย คอนซัลแต๊นท์ จำกัด
286 สุมาลี เอมประณีตร์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
287 สุรธีร์ รุ่งทินพุทธิชัย โรงพยาบาลรามาธิบดี
288 สุรพงษ์ สุขปลั่ง บริษัท วืแอนด์เอส 2005 จำกัด
289 สุรสิทธิ์ คุรุเสถียร บริษัทคาโออินดัสเตรียล ประเทศไทย
290 สุรัตน์ สิงห์สุขสวัสดิ์ Xingfuholding Company
291 สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
292 สุวรรณี ลิ่งศิลา โรงพยาบาลรามาธิบดี
293 สุวิทย์ ชุมพล NBS Thailand
294 สุวิมล วงศ์รัตนกุลธน Tax Audit International
295 เสนีย์ แดงวัง บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
296 เสมา ตุ่นกระโทก บริษัท โอ.ซี.เอส. เอ็กซ์เปรส จำกัด
297 เสริมสกุล พจนการุณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
298 เสาวลักษณ์ จันจันทึก BKC International Marketing Co., Ltd
299 เสาวลักษณ์ วิจิตรปัทมาวไล บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
300 โสภิต เรืองกิวณิชกุล ห้างหุ้นส่วนสามัญ รุ่งเรืองกิจโลจิสติก
301 หทัยรัตน์ จันทร์เจริญ โรงพยาบาลจักษุรัตนิน
302 หทัยรัตน์ เผ่าเจริญ International Laboratories Corp., Ltd.
303 หัสนัย สมุทรความ บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด
304 อดิศักดิ์ ใกล้ผล บริษัทครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำกัด
305 อดุล เกษมสันติภาพ บริษัท ไทยคม จำกัด มหาชน
306 อดุลย์ นงภา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
307 อติเวทย์ หาวารี บริษัท พาเนล พลัส จำกัด
308 อนันต์ ดีโรจนวงศ์ สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน
309 อนุช่า โกสลาทิพย์ Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd.
310 อนุพงศ์ คำเปลี่ยนวงศ์ บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
311 อภิชาต โชติโสภณพงศ์ บริษัท เซนจูรี่ จำกัด
312 อภิชาติ อภิชาติอาจหาญ TPNC
313 อภิวัฒน์ นรสิงห์ บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด
314 อรรถพล สง่าภิญโญ บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด
315 อรรถวิทย์ พุทธิรัตน์ E-SAFE TECH LTD.,PARTNERSHIP
316 อวิรุธ บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด
317 อัครัฐ อังคณากุล KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co.,Ltd
318 อัจฉรา จันทสุวรรณ์ บริษัท ภูภัทรา จำกัด
319 อัจฉรา ผ่องพิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
320 อัจฉรา อัจฉริยาเพ็ชร Treatmed
321 อัญชลี ชัยประภา Hoya Lens Thailand
322 อัญมณี พลูโต บริษัท เฟรทลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
323 อัลฟะ สูหลง บริษัท แอคดอน จำกัด
324 อัลอามีน นราอภินนท์ บริษัท นราคาร์โบกาญจน์ จำกัด
325 อาทิตยา ยืนยง บริษัท ดาสโก้ จำกัด
326 อำพล อสุวพงษ์พัฒนา บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
327 อิศรา พันธุ์รัตน์ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
328 อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
329 อุษณีย์ สุขพิมลพรรณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
330 เอก สิทธิพันธุ์ บริษัท เอก 9 เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
331 เอกพล ซ้ายเกลี้ยง บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด
332 เอกพล ดิลกวัฒนกุล ที่ปรึกษา
333 เอกพล ศิริเชาวนิชการ บริษัท เอสทีเอส คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด
334 เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล ที่ปรึกษาด้านซัพพลายเชน
335 เอกศักดิ์ ยงศิริสมสกุล TK Supply Co Ltd.

 

 ข้อมูลอัพเดท วันที่ 8/01/2559

--------------------------------------------------------

 

Attachments:
Download this file (59LSC01-Web.pdf)59LSC01-Web[รายละเอียดโครงการสัมมนา Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Smart Supply Chain for The Future”]เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ admin 141 Kb
Download this file (Industry4_LogisticsShowcase59_ดร.ขัติยา.pdf)การบรรยายหัวข้อ "พร้อมเข้าสู่ยุค Industry 4.0 อย่างผู้นำ"[โดย ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์]jutaporn6250 Kb
Download this file (กำหนดการ 1st showcase'59.pdf)กำหนดการ 1st Showcase'59 [กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase'59 ครั้งที่ 1]jutaporn414 Kb
Download this file (ดานิลี่--Presentation updated logistics master plan of instructor 20.01.201~.pdf)การบรรยายหัวข้อ "Best Practices ของสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น"[โดย นายสุรพล นิลบน บริิษัทดานิลี่(ประเทศไทย)จำกัด]jutaporn8644 Kb

Comments   

 
0 #2 ชื่ออะไรครับ จะลบให้ครับadmin1 2016-12-19 00:18
ชื่ออะไรครับ จะลบให้ครับ
Quote
 
 
0 #1 เอารายชื่อออกได ้แล้วค่ะlogistic 2016-12-08 16:52
ลบชื่อกับบริษัท ออกให้ด้วยค่ะ มันเสิร์ชเจอในg oogle
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก