Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

58LSC06 Logistics showcase 2558 ครั้งที่ 6 สรุปผลสัมมนา

 

 -------------------------------------------------------- 

 

1. กิจกรรมสัมมนา 58LSC06 Logistics showcase 2558 ครั้งที่ 6

 

2. หัวข้อ "การวางแผนโลจิสติกส์บนความไม่แน่นอนและเทคนิคการลด Inventory แบบมืออาชีพ" 

 

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.30 น. 

 

4. สถานที่จัดกิจกรรม  ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

 

5. สรุปผลกิจกรรม   

 

กล่าวเปิดงาน โดยนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์

การบรรยายพิเศษหัวข้อ  “การวางแผนโลจิสติกส์บนความไม่แน่นอนและเทคนิคการลด Inventory แบบมืออาชีพ”

โดย ดร.วาทิน เฉลิมดำริชัย  นักวิชาการอิสระ 

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการลด Inventory แบบมืออาชีพ”

โดย นายสุชาติ อยู่เมฆ  ผู้จัดการแผนกบริการพัสดุ บริษัท เอเชี่ยน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

ภาพบรรยากาศการสัมมนา

๑. การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๗๒ คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน ๑๘๐ คน ภาคการศึกษา จำนวน ๓๓ คน เจ้าหน้าที่ภายใน อก. และหน่วยงานราชการอื่น จำนวน ๕๙ คน

๒. การสัมมนาประกอบด้วยการบรรยาย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

๒.๑ การบรรยายหัวข้อ “Logistical Planning in an Uncertain World การวางแผน  โลจิสติกส์บนความไม่แน่นอน” โดย ดร.วาทิน เฉลิมดำริชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

วิทยากรได้กล่าวถึงความไม่แน่นอนว่าเกิดจากความแปรปรวน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกธุรกิจ สำหรับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกกิจกรรม     โลจิสติกส์ในซัพพลายเชน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในซัพพลายเชน การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ ในการลดความเสี่ยงยังมีกลยุทธ์การรวมความเสี่ยง (Risk Pooling Strategy) ที่เป็นการลดความไม่แน่นอนโดยการรวมศูนย์เพื่อให้ความแปรปรวนชดเชยกันเอง ซึ่งมี   ๔ วิธี คือ

๑) Location Pooling ตัวอย่างเช่น คลังสินค้าแบบรวมศูนย์จะทำให้ลดปริมาณสินค้าคงคลังลง     

๒) Product Pooling การมีชนิดสินค้าน้อยลงแต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เท่าเดิม         

๓) Leadtime Pooling การประกอบสินค้าเมื่อถึงเวลาที่มีความต้องการของลูกค้าที่ชัดเจน

๔) Capacity Pooling การเพิ่มความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน อย่างไรก็ตาม ในการวางแผนโลจิสติกส์ต้องมี  การหาจุดที่เหมาะสม (Trade Off) และเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ (Win-Win)

๒.๒ การบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการลด Inventory แบบมืออาชีพ” โดยนายสุชาติ อยู่เมฆ ผู้จัดการแผนกบริการพัสดุ บริษัท เอเชี่ยน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการต่อเรือและซ่อมเรือ

วิทยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรม กลุ่มโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคการขนส่ง และอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการ กับ สลจ. ซึ่งกำหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มวัตถุดิบที่เป็น Dead Stock      ให้กลายเป็นศูนย์ ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดวัตถุดิบ Dead Stock พบว่ามีสาเหตุมาจากการยกเลิกงานของลูกค้า การสั่งวัตถุดิบเกินความจำเป็น การสั่งวัตถุดิบผิดประเภท และการสั่งวัตถุดิบเฉพาะเจาะจงจากต่างประเทศที่ต้องมีการเผื่อไว้นานเกินไป เมื่อทราบสาเหตุจึงนำมากำหนดมาตรการควบคุมสต็อค ดังนี้

๑) ควบคุมการเพิ่มปริมาณ โดยระบุ KPI ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมทั้งวางแผนการใช้งานและลดปริมาณการสั่งซื้อสำรอง

๒) การลด Dead Stock โดยนำโปรแกรมเข้ามาช่วยในการค้นหาวัตถุดิบ จัดตู้แสดงวัตถุดิบให้ทุกคนได้เห็นเพื่อลดการสั่งเพิ่ม และกำหนดเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานที่บริหารการเบิกใช้วัตถุดิบ Dead Stock ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากการดำเนินงานทำให้สามารถลดมูลค่าวัตถุดิบ Dead Stock ได้ ๓๑ % คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๕ ล้านบาท

๓. สรุปผลการสัมมนาจากแบบประเมินผล จำนวน ๑๕๘ ชุด พบว่าร้อยละ ๘๕.๔๔ ให้ความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีถึงดีมาก เนื่องจากวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของความไม่แน่นอนในการประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น และจากประสบการณ์ในการลดต้นทุนการจัดเก็บวัตถุดิบที่สามารถวัดผลได้จริงจากการดำเนินงานของบริษัท เป็นการเปิดมุมมองวิสัยทัศน์และกระตุ้นให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับในการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานด้านโลจิสติกส์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ สลจ. จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและปรับใช้ประโยชน์ในการจัดสัมมนา Logistics Showcase’58 ครั้งต่อไป

-----------------------------------------------------

6. ที่มา www.logistics.go.th

.... ผู้ลงข้อมูล / .... ภาพ / ... วีดีโอ

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก