Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

59LSC-01 Logistics showcase 2559 ครั้งที่ 1 สรุปผลสัมมนา

 

1. กิจกรรมสัมมนา 59LSC-01 Logistics showcase 2559 ครั้งที่ 1

 

2. หัวข้อ "Smart Supply Chain for the future" 

 

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. 

 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ  

 

5. สรุปผลกิจกรรม   

 

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดกิจกรรม Logistics Showcase ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "Smart Supply Chain for the future” โดยในครั้งนี้ ได้มีการกล่าวรายงานโดย .... นางดวงกมล สุริยฉัตร รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักโลจิสติกส์ และได้รับเกียรติจาก นายเดชา เกื้อกูล  รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์ 
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน และเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 288 คน

รายงานผลการสัมมนา

1. การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนรวมทั้งสิ้น 288 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน 218 คน สถานศึกษา 37 คน เจ้าหน้าที่ภายใน อก. และหน่วยงานราชการอื่น จำนวน 33 คน
2. การสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายและเสวนา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

2.1 การบรรยายหัวข้อ “ประเทศไทย ศูนย์กลางโลจิสติกส์ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต” โดย ผศ.ทิวา ศุภจรรยา
ผู้อำนวยการสถาบันถิ่นฐานไทย (องค์กรพัฒนาภาคเอกชน)   วิทยากรในการบรรยายหัวข้อ ประเทศไทย ศูนย์กลางโลจิสติกส์ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ได้ชี้ให้เห็นว่า ลักษณะทำเลที่ตั้งของประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค และมีพัฒนาการมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มีการพัฒนามาจนถึงในปัจจุบัน อาทิ เส้นทางเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงล้วนเป็นเส้นทางการค้าในอดีตทั้งสิ้น ได้ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการคมนาคม โดยจุดศูนย์กลางของไทยในปัจจุบัน คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เป็นศูนย์รวมการคมนาคมทางอากาศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มาจากภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในแง่ของการวางแผนเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน หรือการสำรวจหาทรัพยากรที่สำคัญ เป็นต้น
2.2 การบรรยายหัวข้อ “พร้อมเข้าสู่ยุค Industry 4.0 อย่างผู้นำ” โดย ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  วิทยากรได้กล่าวถึง ยุค Industry 4.0 คือ การนำเทคโนโลยีหลายๆ อย่างมาบริหารจัดการในกระบวนการผลิต โดยอยู่บนพื้นฐานของ
ไซเบอร์หรือ IT ในรูปแบบระบบอัตโนมัติ โดยมีเครื่องมือที่ช่วยจัดการ เช่น Digital Engineering, RFID, Big Data and Analytics, 3D Printing, Sensers, และ Simulations เป็นต้น มีการแชร์ข้อมูลระหว่างองค์กรและซัพพลายเออร์ เพื่อจะได้มองเห็นข้อมูล Inventory และกระบวนงานต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนและตัดสินใจขั้นตอนการทำงาน เพิ่มมูลค่าองค์กรให้สูงขึ้นจากการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบซัพพลายเชน นอกจากนี้สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในการทำงานได้อย่าง Real Time ลดความสูญเปล่า ป้องกันความผิดพลาด ควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการแบบ 100% และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด
2.3 การเสนาหัวข้อ “Why Digital ; Why Smart Supply Chain” โดย นายทรงเกียรติ กิ่งแก้ว วิศวกรระบบอัตโนมัติ บริษัท ซีเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด นายเจษฎา เกสร์ประทุม Manager-Logistics Management บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย ผู้จัดการ Business Intelligence Section บริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด ดำเนินรายการโดย อาจารย์วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ในส่วนของการเสวนาได้รับเกียรติจาก 3 บริษัทชั้นนำ ได้แก่ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด ซึ่งมาในฐานะตัวแทนผู้นำระบบ ICT มาประยุกต์ใช้ในองค์กร และบริษัท ซีเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด มาในฐานะตัวแทน
ผู้ออกแบบระบบ โดยบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีลักษณะธุรกิจแบบ Business to Business ได้เน้นการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในคลังสินค้า รวมถึงระบบขนส่ง ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ ช่วยลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของคน ลดการใช้กระดาษ และทำให้ต้นทุนรวมในซัพพลายเชนลดลง สำหรับบริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด ซึ่งมีลักษณะธุรกิจแบบ Business to Customer จะเน้นการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก นอกจากจะมีการใช้เทคโนโลยีในทุกส่วนงานภายในองค์กรแล้ว ยังเน้นการนำระบบ ICT มาประยุกต์ใช้ในส่วนแสดงสินค้า ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวก สามารถดูสินค้าผ่าน Online และเห็นภาพสินค้าได้อย่างเสมือนจริงอีกด้วย ในส่วนของบริษัท ซีเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มานำเสนอตัวอย่างของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งระดับของเทคโนโลยี ซึ่งองค์กรต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยเลือกให้เหมาะกับธุรกิจและความพร้อมของแต่ละองค์กร โดยสรุปจึงกล่าวได้ว่า ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ
2.4 การบรรยายหัวข้อ “Best Practices ของสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้าน
โลจิสติกส์ ปี 2558” โดย นายสุรพล นิลบน ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท ดานิลี่ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท ดานิลี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ด้านการจัดการโลจิสติกส์ บรรยายถึงแนวคิดและแผนการดำเนินงานของบริษัทจนได้รับรางวัลประเภทนี้ว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการเป็นผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมโลหะ ซึ่งมีการส่งมอบสินค้าและการเชื่อมโยงไปทั่วโลก
ได้ตระหนักถึงการจัดการด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่การวางแผน การพยากรณ์ความต้องการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และแพคเกจจิ้ง การจัดการคลังสินค้า จนถึงการจัดเส้นทางการส่งมอบสินค้าจากโรงงานไป
ท่าเรือกระจายสินค้า (Logistics Platform) สู่ลูกค้าต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบด้านการขนส่งและการจัดการซัพพลายเชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้กำหนดตัวชี้วัดมาประมวลผลความสำเร็จของการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัทอีกด้วย

สรุปผลการสัมมนาจากแบบประเมินผล จำนวน 154 ชุด พบว่าร้อยละ 89.61 ให้ความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีถึงดีมาก เนื่องจากมีหัวข้อการการบรรยายที่น่าสนใจเกี่ยวกับเส้นทางโลจิสติกส์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต จนมาถึงยุคที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ สลจ. จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและปรับใช้ในการจัดสัมมนา Logistics Showcase’59 ครั้งต่อไป

 พิธีเปิดกิจกรรม Logistics Showcase ประจำปี 2559
กล่าวเปิดโดย นายเดชา เกื้อกูล
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 

กล่าวรายงานโดย  นางดวงกมล สุริยฉัตร
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักโลจิสติกส์

 การบรรยายพิเศษหัวข้อ "ประเทศไทยศูนย์กลางโลจิสติกส์จากอดีต-ปัจจุบัน"
บรรยายโดย ผศ. ทิวา ศุภจรรยา ผู้อำนวยการสถาบันถิ่นฐานไทย

 การบรรยายพิเศษหัวข้อ "พร้อมเข้าสู่ยุค Industry 4.0 อย่างผู้นำ" 
บรรยายโดย ดร. ขัติยา ไกรกาญจน์
ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  การเสวนาในหัวข้อ "Why Digital ; Why Smart Supply Chain" 
ร่วมเสวนาโดย นายทรงเกียรติ กิ่งแก้ว วิศวกรระบบอัตโนมัติ บริษัท ซีเมนต์ (ประเทศไทย) จํากัด
ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย ผู้จัดการ Business Intelligence Section
ผู้แทนบริษัท บุญถาวร จำกัด
ดำเนินรายการเสวนาโดย นายวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 Showcase หัวข้อ "Best Practices ของสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือก
ให้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านโลจิสติกส์ ปี 2558" 
บรรยายโดย ผู้แทนจาก บริษัทดานิลี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพบรรยากาศภายในงานการสัมมนา
   

----------------------------------------------------- 

7. ที่มา www.logistics.go.th 

.... ผู้ลงข้อมูล / .... ภาพ / ... วีดีโอ

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก