Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

58LSC-02 Logistics Showcase 2558 ครั้งที่ 2 สรุปผลสัมมนา

 -------------------------------------------------------- 

 

1. กิจกรรมสัมมนา 58LSC-02 Logistics Showcase 2558 ครั้งที่ 2

 

2. หัวข้อ "การบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมโลจิสติกส์" 

 

3. วันที่จัดสัมมนา  วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-12.15 น. 

 

4. สถานที่จัดกิจกรรม  ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

 

5. สรุปผลกิจกรรม   

 

๑. การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๗๓ คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน ๙๔ คน ภาคการศึกษา จำนวน ๔๑ คน เจ้าหน้าที่ภายใน อก. และหน่วยงานราชการอื่น จำนวน ๓๘ คน

๒. การสัมมนาประกอบด้วยการบรรยาย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

๒.๑ การบรรยายหัวข้อ “Risk Management การบริหารจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน” โดย นายอภิชัย อินต๊ะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานไอทีและบีซีเอ็มกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)   

วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องแนวคิดการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและประสบการณ์จากเหตุการณ์ต่างๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ความไม่แน่นอนขึ้นได้ทุกสถานการณ์ ทั้งภัยทางธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ ดังนั้น ธุรกิจควรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงให้ได้รับความสูญเสียหรือผลกระทบน้อยที่สุด สำหรับแนวคิดของการจัดทำ การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเริ่มจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในปี ๒๕๕๓ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทางมาทำงานของพนักงาน จึงได้ป้องกันความเสี่ยงโดยมีคำสั่งให้หยุดการทำงานชั่วคราว แต่จากการหยุดการทำงานส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ลูกค้าและผู้ส่งมอบที่ไม่ได้ประสบเหตุการณ์โดยตรงได้รับผลกระทบจากการที่องค์กรไม่สามารถส่งมอบสินค้าและวัตถุดิบได้ตามกำหนด ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการ Business Continuity Management (BCM) ของบริษัทฯ เพื่อศึกษาการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) สำหรับองค์กรให้สามารถดำเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องลดความสูญเสียจากผลกระทบให้น้อยที่สุด โดยองค์ประกอบหลักของการทำ BCM คือ

1) นโยบายระดับผู้บริหาร ที่ผู้บริหารระดับสูงต้องเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วในสถานการณ์คับขัน รวมถึงการมีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงาน    

2) บุคลากรภายในองค์กรเห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง แบ่งภาระความรับผิดชอบตามส่วนงานให้ชัดเจน เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการจัดการบริหารคน

โดยประสานงานให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัย ฝ่าย Call Center มีหน้าที่ประสานงานและจัดวาง Route เส้นทางการให้ความช่วยเหลืออย่างมีระบบ หรือแม้กระทั่งจัดวางหลักการ Call Tree Program คือ กำหนดวิธีการกระจายข่าวสารเป็นเครือข่ายจากผู้จัดการสู่หัวหน้างานและพนักงานเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและลดความสับสน เป็นต้น จากการศึกษาการจัดทำความเสี่ยงนี้ ส่งผลให้แผนที่กำหนดและเตรียมการไว้ สามารถนำมาใช้กับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งสำคัญของกรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๕๔ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียได้อย่างมาก อีกทั้งองค์กรยังได้ช่วยเหลือสังคมจากการเข้าไปช่วยพนักงานที่ประสบภัยในบ้านพักและใช้โอกาสในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรอบข้างที่ได้รับความเดือดร้อนไปด้วย ส่งผลให้เกิดการลดความเสียหายทางธุรกิจด้านทรัพย์สิน ลดค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย สร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กร

๒.๒ การบรรยายหัวข้อ “BCM การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ” โดย นายศิริพงษ์ กมลชัยวานิช Director of Facilities and Security บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจซึ่งมีหลายปัจจัย เช่น ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเงิน ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี      ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงจากสภาวะสังคมและการเมือง โดยความเสี่ยงดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก  ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ โดยนำความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยมาให้น้ำหนักเป็นคะแนน เพื่อเลือกแก้ปัญหาปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงก่อน เพราะจะส่งผลกระทบต่อองค์กรมากกว่า การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในลักษณะนี้ จะทำให้สามารถลดปัญหาความเสี่ยงในภาพรวมได้  ซึ่งการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่จะนิยมนำวงจร BCP Life Cycle มาปรับใช้ในองค์กร โดยการกำหนดแผนกลยุทธ์บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านต่างๆ เช่น ผู้บริหาร บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ และระบบไฟฟ้า จากแผน     กลยุทธ์ที่กำหนดจำเป็นต้องมีการทดสอบและประเมินผลของแผน เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างน้อยปีละครั้งด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การทบทวนแผน การจำลองบนโต๊ะ และการทดสอบจริงซึ่งจะทำให้สามารถนำผลมาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุง BCM ได้อย่างเหมาะสมในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด  

๓. สรุปผลการสัมมนาจากแบบประเมินผล จำนวน ๙๔ ชุด พบว่าร้อยละ ๙๕.๗๐ ให้ความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีถึงดีมากเนื่องจากเนื้อหาการบรรยายมาจากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการนำหลักการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมโลจิสติกส์ ไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งช่วยเปิดมุมมองวิสัยทัศน์และกระตุ้นให้ตระหนักถึงสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินธุรกิจ

เอกสารประกอบการบรรยายสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่้    http://goo.gl/OuKjVg 

 

 

กล่าวเปิดงาน โดยนางอนงค์ ไพรจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์

การบรรยายหัวข้อ " Risk Management   การบริหารจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน "
โดย : นายอภิชัย อินต๊ะแก้ว   ผู้อำนวยการสำนักงานไอทีและบีซีเอ็มกลาง
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การบรรยายพิเศษหัวข้อ " BCM การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ "
โดย : นายศิริพงษ์ กมลชัยวานิช Director of Facilities and Security  บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

 

บรรยากาศภายในงาน

----------------------------------------------------- 

6. ที่มา www.logistics.go.th 

.... ผู้ลงข้อมูล / .... ภาพ / ... วีดีโอ 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก