Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

E-Book-58ERP การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ ERP ปี 2554 

1. ชื่อหนังสือ  การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเข้าสู่ระบบมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ ERP ปี 2558

2. ชื่อผู้จัดทำ  สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ บริษัท ออพติมอลล์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

3. ข้อมูลหนังสือ

 คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่สถานประกอบการที่กำลังปรับปรุงและเริ่มนำระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร หรือระบบ ERP มาใช้ในระบบองค์กร ระบบ ERP จัดเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยการรวบรวม เชื่อมโยง วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลระหว่างแผนกในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว และยังสามารถขยายผลสู่การเชื่อมโยงระหว่างองค์กร และซัพพลายเชนต่อไป

4. สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความหมายของระบบ ERP

1.2 ประโยชน์ของระบบ ERP

1.3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำระบบ ERP มาใช้

1.4 ปัจจัยในการเลือกลงทุนระบบ ERP

บทที่ 2 ขั้นตอนการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร

2.1 การกำหนดกลยุทธ์ในการนำระบบ ERP มาใช้

2.2 การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Bussiness Process) เข้าสู่ระบบมาตรฐาน

2.3 การจัดทำรายละเอียดโครงการ(TOR) การพัฒนาระบบ ERP

2.4 การคัดเลือกระบบ ERP โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP)

2.5 การพิจารณารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนไม่จำเป็น

2.6 การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และทดสอบระบบ ERP 

2.7 การเริ่มใช้งานระบบ ERP และประเมินผล

บทที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Bussiness Process) เข้าสู่ระบบมาตรฐาน

3.1 การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจก่อนปรับปรุง

3.2 การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจหลังปรับปรุง

3.3 การวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้ผังกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ

บทที่ 4 รายละเอียดโครงการ(TOR) การนำระบบ ERP มาใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

บทที่ 5 การคัดเลือกระบบ ERP โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP)

บทที่ 6 กรณีศึกษาการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเข้าสู่ระบบมาตรฐาน โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ (ERP) สำหรับ SMEs

5. อื่น ๆ

 

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

https://goo.gl/jCxX89

----------------------------------------------------------------

ที่มา www.logistics.go.th / www.scllpi.org 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก