Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

E-Book-57GSC  G-SCLM for Food Processing Industry

การจัดการโลจิสติกสและโซ่อุปทานสีเขียวสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ปี 2557

 

1. ชื่อหนังสือ  G-SCLM for Food Processing Industry การจัดการโลจิสติกสและโซ่อุปทานสีเขียวสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ปี 2557

 

2. ชื่อผู้จัดทำ  สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

3. ข้อมูลหนังสือ

        คู่มือ “การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวสําหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป” ได้พัฒนาขึ้นในโครงการ “จัดทําแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ในการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ตลอดโซ่อุปทานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องที่ทําให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพยากร และปัจจัยการผลิตและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในที่สุดการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์หรือ Life Cycle Assessment (LCA) ถูกใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หาสาเหตุ ดังกล่าว โดยแสดงผลออกมาในรูปของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เพื่อสื่อสารให้เห็นว่าขั้นตอนใดหรือกิจกรรมใดในโซ่อุปทานเกิดจุดบกพร่องหรือความสูญเสียที่ไม่จําเป็นเพื่อให้ผู้ประกอบการนําไปพัฒนาการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย และเกิดการเชื่อมต่อการพัฒนาไปสู่ทุก ๆ หน่วยตลอดโซ่อุปทาน

 

4. สารบัญ

1. ความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่อเศรษฐกิจไทย

1.1 สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปทั่วโลก

1.2 สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในไทย

2. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว

2.1 ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.2 แนวทางการบริหารจัดการสู่โซ่อุปทานสีเขียว

3. การประเมินค่าศักยภาพเบื้องต้นของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว

3.1 แนวคิดของการประเมินศักยภาพเบื้องต้นของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานสีเขียว

3.2 การประเมินศักยภาพเบื้องต้นของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สีเขียวด้วย Green Supply Chain Logistics Management Scorecard

3.3 ตัวอย่างการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทานขององค์กรด้วย Green Supply Chain Logistics Management Scorecard

4. การประเมินระดับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทานสีเขียว

4.1 การประเมินการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวด้วยตัวชี้วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโซ่อุปทาน 4.2 การประเมินระดับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโซ่อุปทานสีเขียว

5. การจัดการโซ่อุปทานสีเขียวสําหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

5.1 โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

5.2 การบริหารจัดการโซ่อุปทานสีเขียว

5.3 แนวทางการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวสําหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

6. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สําหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

6.1 คาร์บอนฟุตพริ้นท์

6.2 แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

6.3 แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

7. ประโยชน์จากการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อการลดต้นทุนที่ประหยัด

8. กรณีศึกษา: การประเมินการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวของอุตสาหกรรม อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

8.1 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป

8.2 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์น้ํามันรําข้าว

8.3 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

8.4 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง

9. แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวสําหรับอุตสาหกรรม อาหารแปรรูป

9.1 โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป

9.2 โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์น้ํามันรําข้าว

9.3 โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

9.4 โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง

 

5. อื่น ๆ

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก