Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

E-Book-58GSC G-SCLM Green Supply Chain Logistics Management: Change and Innovation in Future Business

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว: นวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างศักยภาพทางธุรกิจ ปี 2558

 

1. ชื่อหนังสือ  G-SCLM Green Supply Chain Logistics Management: Change and Innovation in Future Business การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว: นวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างศักยภาพทางธุรกิจ ปี 2558

 

2. ชื่อผู้จัดทำ  สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

3. ข้อมูลหนังสือ

       การดำเนินโครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก มุ่งเน้นการนำผลการศึกษามาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตการใช้พลังงานและทรัพยากรการผลิต และการขนส่ง ตลอดจนการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ผ่านการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint for Product: CFP) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของภาครัฐสำหรับรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่างๆและเป็นแนวทางการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของประเทศต่อไป

 

4. สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายและแนวโน้มในอนาคตของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

1.1 วิวัฒนาการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

1.2 ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

1.3 ปัจจัยและแนวโน้มของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่อการจัดการโซ่อุปทาน

บทที่ 2 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว

2.1 ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว

2.2 กรอบแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว

2.3 การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว

บทที่ 3 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว

3.1 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวระดับองค์กรธุรกิจด้วย Business Model Canvas

3.2 การประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว

3.3 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุ (Material Flow Cost Accounting: MFCA)

บทที่ 4 คาร์บอนฟุตพริ้นท์กับการจัดการโลจิสติกส์สู่โซ่อุปทานสีเขียว

4.1 ความสัมพันธ์ของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกับการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก

4.2 แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

4.3 แนวทางการปรับปรุงเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโซ่อุปทานแบบบูรณาการ

บทที่ 5 แนวทางการบริหารจัดการโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศต่าง ๆ

5.1 การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน

5.2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศญี่ปุ่น

5.3 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศเยอรมนี

5.4 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศเนเธอร์แลนด์

5.5 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวในประเทศไทย

5.6 พัฒนาการด้านการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวของประเทศไทย เทียบกับ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี

บทที่ 6 กรณีศึกษา: การจัดการโซ่อุปทานสีเขียวของอุตสาหกรรมพลาสติกโพลีโพรพิลีน

6.1 โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมพลาสติกโพลีโพรพิลีน

6.2 เครื่องมือทางการตลาดและแนวทางการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวของ อุตสาหกรรมพลาสติกโพลีโพรพิลีน

 

5. อื่น ๆ

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก