Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

E-Book-58RFI BEST PRACTICES & LESSONS LEARNED RFID and Barcode

แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศและบทเรียนจากประสบการณ์เทคโนโลยี RFID และ Barcode

 

1. ชื่อหนังสือ  BEST PRACTICES & LESSONS LEARNED RFID and Barcode แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศและบทเรียนจากประสบการณ์เทคโนโลยี RFID และ Barcode 

2. ชื่อผู้จัดทำ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จํากัด

3. ข้อมูลหนังสือ 

โครงการสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกสดวยเทคโนโลยีApplication ระบบ RFID และ Barcode ในป พ.ศ.2558 ใหคําแนะนําสถานประกอบการในการประยุกตใชเทคโนโลยี RFID และ Barcode อยางถูกวิธีเพื่อรองรับการแขงขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อสนับสนุนใหสถานประกอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการใหมีความรูความเขาใจถึงเทคโนโลยี RFID และ Barcode จากการดําเนิน งานรวมกับสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ จึงไดรวบรวมผลการดําเนินโครงการในรูปแบบของหนังสือเผยแพรแนวทางการดําเนินงานที่ดีในการบริหารจัดการดานโลจิสติกสรวมถึงบทเรียนจากประสบการณของผูประกอบการอุตสาหกรรมไปยังผูประกอบการที่มีลักษณะของปญหาหรือมีรูปแบบธุรกิจที่ใกลเคียงกันขยายผลใหเกิด แนวคิดในการประยุกตใชเทคโนโลยีในวงกวางซึ่งจะชวยสงผลใหตนทุนโลจิสติกสในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยลดลงอยางตอเนื่อง

4. สารบัญ

บทที่ 1  บทนํา

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเรื่อง RFID และ Barcode

         - แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกับ Barcode

         - แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกับ RFID

บทที่ 3 กรณีศึกษาต่างประเทศ  และ แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งานเทคโนโลยี RFID และ Barcode

         - การประยุกต์ใช้ RFID และ Barcode สําหรับการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของต่างประเทศ

         - แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี RFID และ Barcode

บทที่ 4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode ในปัจจุบุัน

         - ภาพรวมของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode

         - ระบบควบคุมการเข้า-ออกยานพาหนะขนส่ง

         - ระบบบริหารจัดการลานจอด

         - ระบบบริหารจัดการหน้าท่าสําหรับรับส่งสินค้า

         - ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

         - ระบบควบคุมการผลิต

         - ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน

         - ระบบควบคุมเอกสาร

บทที่ 5 บทเรียนจากประสบการณ์ของสถานประกอบการ

          - ระบบบริหารหน้าท่าสําหรับส่งสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID

          - (อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์) ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบด้วยเทคโนโลยี RFID

          - (อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์) ระบบบริหารจัดการการผลิตด้วยเทคโนโลยี RFID

          - (อุตสาหกรรมพลาสติก) ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี Barcode

          - (อุตสาหกรรมอะคริลิค) ระบบบริหารจัดการการผลิตด้วยเทคโนโลยี RFID

          - (อุตสาหกรรมเสื้อผ้า)

5. อื่น ๆ

 

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก