Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

E-Book-57TRA FOOD TRACEABILITY ความสามารถตามสอบได้ในอุตสาหกรรมอาหาร เล่มที่ 1

ปี 2557

 

1. ชื่อหนังสือ  FOOD TRACEABILITY ความสามารถตามสอบได้ในอุตสาหกรรมอาหาร เล่มที่ 1 ปี 2557

 

 

2. ชื่อผู้จัดทำ  สํานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

                       ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

3. ข้อมูลหนังสือ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับคณะที่ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเชียและสหภาพยุโรป เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาความสามารถการตามสอบสินค้า (Traceability) ปรับปรุงการดําเนินงานทางด้านการตามสอบสินค้าภายในสถานประกอบการ และยกระดับสถานประกอบการให้มีระบบการตามสอบสินค้าที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อรองรับการแข่งขัน และความต้องการของกลุ่มลูกค้าในตลาดเอเชียและสหภาพยุโรปได้ เนื้อหาของความสามารถตามสอบได้ในอุตสาหกรรมอาหาร เล่มที่1 ประกอบไปด้วยคําบรรยายเหตุผลและที่มาของความสามารถตามสอบสินค้า (Product Traceability) หรือที่เรียกว่า การตรวจสอบย้อนกลับสินค้า หลักการและองค์ประกอบที่สําคัญของการตามสอบ ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อ เป็นความรู้พื้นฐานให้กับผู้อ่าน การนําเสนอข้อมูลเบื้องต้นวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตามสอบสินค้า ที่ คณะที่ปรึกษาได้นําระบบบริหารจัดการมาพัฒนาขึ้น เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการตามสอบ พร้อมทั้งตัวอย่างผล การเข้าให้คําปรึกษาแก่สถานประกอบการ 3 โซ่อุปทาน ซึ่งประกอบไปด้วย โซ่อุปทาน ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง โซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้สดตัดแต่งแช่เย็นและแช่แข็ง และโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง

4. สารบัญ

บทนำ

- ความปลอดภัยด้านอาหารและที่มาของความสามารถตามสอบ

- ความต้องการด้านการตามสอบของภาคอุตสาหกรรม

หลักการ และองค์ประกอบของความสามารถตามสอบสินค้า

- หลักการ “หนึ่งก้าวไปข้างหน้า หนึ่งก้าวไปข้างหลัง”

- กระบวนการผลิต

- มุมมองที่แตกต่างระหว่างการตามสอบและเพิ่มผลิตภาพ

- ข้อมูลเพื่อการตามสอบสินค้า

- องค์ประกอบของความสามารถตามสอบ

มาตรฐานความสามารถตามสอบ

- มาตรฐาน CAC/GL 60-2006

- มาตรฐาน ISO 22005

- มาตรฐานของสถาบันรหัสสากล

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการตามสอบ

- การประยุกต์ใช้ระบบ OpenERP

- การติดตั้งระบบ OpenERP ลงบนเครื่องแม่ข่าย (Server) ภายในสถานประกอบการ

- การใช้งานระบบ OpenERP ผ่านอินเตอร์เน็ต

- การสร้างทะเบียนสินค้า

- ส่วนเข้าเล่ม 20 mm. การสั่งซื้อสินค้า

- การรับสินค้า

- การผลิตสินค้า

- การจําหน่ายสินค้า

- การจัดส่งสินค้า

- การตามสอบด้วยเลขหมายลำดับ หรือเลขซีเรียล (Serial Number)

- แนวทางการนําระบบไปใช้ในธุรกิจ

กรณศีกษาโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง

กรณศีกษาโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้สดตัดแต่งแช่เย็น และแช่แข็ง

กรณศีกษาโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

5. อื่น ๆ

 

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก