Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

E-Book-59WSC คู่มือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดทำ Workshop สัญจร ปี 2559

 

1. ชื่อหนังสือ  คู่มือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดทำ workshop สัญจร ปี 2559

2. ชื่อผู้จัดทำ  สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3. ข้อมูลหนังสือ

คู่มือการบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและการจัดทํา Workshop สัญจรนี้ จัดทําขึ้น ภายใต้ “โครงการ Workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาคอุตสาหกรรมเพื่อความเข้มแข็งทางธุรกิจประจําปี 2559” โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเอกสาร ประกอบการจัดทํา Workshop ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Workshop สัญจรพารวย ด้วย Smart Logistics ในปี 2558 โดยภายในคู่มือประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 9 กิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรม Workshop ภายในคู่มือจะมีการอธิบายกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พร้อมตัวอย่างของแบบอย่างที่ดีในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเป็นแนวทางให้สถานประกอบการเข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานชัดเจนยิ่งขึ้น โครงการ Workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาคอุตสาหกรรมเพื่อความเข้มแข็งทางธุรกิจประจําปี 2559 หรือ โครงการ Workshop สัญจรพารวย ด้วย Smart Logistics เป็นโครงการต่อเนื่องจาก ปี 2555 เรื่อยมา ซึ่งประสบความสําเร็จ อย่างดีในการจัดทํา Workshop ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดต่างๆ ของ 5 ภูมิภาค โดยโครงการนี้เป็นโครงการในความรับผิดชอบของสํานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง อุตสาหกรรม และดําเนินโครงการโดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้และแบบอย่างที่ดีในการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานแก่สถานประกอบการในปี 2559 อีก 10 จังหวัด โดยใช้คู่มือการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และการทํา Workshop สัญจรนี้ เป็นแนวทางในการจัดทํากิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนสามารถนําคู่มือนี้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในองค์กรต่อไป

 

4. สารบัญ

บทที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

1.1 ความสําคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

1.2 คาดการณ์ความต้องการของตลาด

1.3 จัดเตรียมและส่งมอบสินค้าให้ทันเวลาเต็มจํานวน

1.4 ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเท่านั้น

1.5 ข้อมูลโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีความถูกต้อง

1.6 ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว

1.7 จัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

1.8 ลดระยะเวลาการเก็บวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง

1.9 ลดต้นทุนการถือครองวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง

1.10 ลดต้นทุนการบริหารคลังวัตถุดิบและคลังสินค้า

1.11 ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า

1.12 เชื่อมโยงระบบข้อมูลการดําเนินธุรกิจตลอดโซ่อุปทาน

1.13 นิยาม 9 กิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

บทที่ 2 การประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์

2.1 การประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิธีการประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์

 ดัชนีด้านที่1 การกําหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ

 ดัชนีด้านที่2 การวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน

 ดัชนีด้านที่3 การพัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์

 ดัชนีด้านที่4 ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ดัชนีด้านที่5 ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ

2.2 การประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การประเมินประสิทธิภาพภาพด้านโลจิสติกส์ ตัวชี้วัดหลัก

 มิติที่1 ด้านการบริหารต้นทุน

 มิติที่2 ด้านเวลา

 มิติที่3 ด้านความน่าเชื่อถือ

การประเมินประสิทธิภาพภาพด้านโลจิสติกส์ ตัวชี้วัดสนับสนุน

 มิติที่1 ด้านการบริหารต้นทุน

 มิติที่2 ด้านเวลา

 มิติที่3 ด้านความน่าเชื่อถือ

คู่มือการบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและจัดทํา Workshop โครงการ Workshop สัญจรพารวย ด้วย Smart Logistics

บทที่ 3 กิจกรรม Workshop สัญจร พารวย ด้วย Smart Logistics

3.1 การทํา Workshop ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 กําหนดการจัดกิจกรรม Workshop

 ขั้นตอนการทํา Workshop

 แบบฟอร์มการทํา Workshop

 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม Workshop

 ตัวอย่างรูปแบบเนื้อหาการนําเสนอ

3.2 การศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 แนวทางปฎิบัติในการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

 แบบฟอร์มบันทึกการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

5. อื่่น ๆ

 

 

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

Comments   

 
0 #1 บริหารจัดการโลจ ิสติกส์จักรกฤษณ์ กมล 2016-09-25 13:23
เพื่อนำไปใช้ในก ารเรียน
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก