Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

E-Book-57MLI Best Practices & Lessons การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 2557

 

1. ชื่อหนังสือ  Best Practices & Lessons การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 2557

 

2. ชื่อผู้จัดทำ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

3. ข้อมูลหนังสือ

จากความตองการของกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลาสติกในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการวางแผนโลจิสติกสและซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Planning) ซึ่งแบงออกเปนการวางแผนความตองการสินคาของลูกคา (Demand Plan) และการวางแผนการผลิต สินคาตามความตองการของลูกคา (Supply Plan) การพัฒนาการวางแผนความตองการสินคาของลูกคา (Demand Plan) ใชเทคนิคการพยากรณยอดขายเพื่อประมาณการยอดขายในอนาคตใหสามารถเตรียมความพรอมทรัพยากรการผลิตไมวาจะเปนกําลังการผลิตของเครื่องจักร วัตถุดิบ และแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลาสติกที่มีการนําเขาวัตถุดิบ เชน เม็ดพลาสติกจากตางประเทศ ซึ่งใชเวลาในการสั่งซื้อวัตถุดิบนาน สําหรับการวางแผนการผลิตสินคาตามความตองการของลูกคา (Supply Plan) จะเริ่มตั้งแตการวางแผนออกผลิตภัณฑใหม โดยเนนใหมีคุณภาพสอดคลองตามความตองการของลูกคา รวมทั้งการวางแผนการผลิตสินคาสําเร็จรูปในขั้นตอนที่เรียกวา การจัดตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling: MPS) ตองเลือกนโยบายการสั่งผลิตสินคาใหเหมาะสมและการเตรียมสั่งซื้อวัตถุดิบใหเพียงพอกับความตองการไมมากเกินไปจนทําใหตนทุนการถือครองสินคาคงคลังสูงและไมนอยเกินไปจนเกิดการขาดแคลน

4. สารบัญ

บทที่ 1 แบบจําลองสําหรับการพัฒนาศักยภาพการจัดการโลจิสติกส

1.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลาสติก

1.2 บทบาทและความสําคัญของการจัดการโลจิสติกส

1.3 แบบจําลองสําหรับการพัฒนาศักยภาพการจัดการโลจิสติกสของอุตสาหกรรม ปโตรเคมีและพลาสติก

บทที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการจัดการโลจิสติกสในกระบวนการวางแผน

2.1 การพยากรณความตองการสินคา (Demand Forecasting)

2.2 การจัดตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling : MPS)

2.3 การวางแผนความตองการวัสดุ (Material Requirements Planning : MRP)

บทที่ 3 กระบวนการจัดซื้อจัดหา

3.1 บทบาทของหนวยงานการจัดซื้อจัดหา

3.2 นโยบายการจัดซื้อจัดหาขององคกรทางธุรกิจ

3.3 กระบวนการจัดซื้อ

3.4 องคประกอบการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 4 กระบวนการผลิต

4.1 หลักการพัฒนาปรับปรุงโลจิสติกสในกระบวนการผลิต

4.2 การศึกษาวิธีการทํางานเพื่อปรับปรุงโลจิสติกสในกระบวนการผลิต

4.3 การลดสวนของงานและเวลาไรประสิทธิภาพ

4.4 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาปรับปรุงโลจิสติกสในกระบวนการผลิต

4.5 ขั้นตอนในการจัดทําผังกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ (Flow Process Chart)

บทที่ 5 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา

5.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสินคาคงคลังและพัสดุคงคลัง

5.2 การวางแผนและควบคุมพัสดุคงคลัง

5.3 การวิเคราะหตนทุนการจัดการพัสดุหรือสินคาคงคลัง

5.4 ปริมาณการสั่งซื้อขนาดที่ประหยัด

5.5 ความสําคัญของคลังสินคาในโซอุปทาน

5.6 การวางผังและออกแบบคลังสินคา

5.7 การวางแผนคลังสินคาและการปฏิบัติการ

บทที่ 6 การจัดสงและกระจายสินคา

6.1 บทบาทของการจัดสงและกระจายสินคา

6.2 ขอมูลการกระจายสินคา

6.3 ปจจัยที่ตองพิจารณาในการจัดการกระจายสินคา

บทที่ 7 การวิเคราะหเพื่อลดอัตราการสงคืนสินคา

7.1 เครื่องมือในการวิเคราะหเพื่อลดอัตราการสงคืนสินคา

7.2 จุดตรวจสอบคุณภาพเพื่อลดอัตราการสงคืนสินคา

บทที่ 8 กรณีศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส

- กรณีศึกษาที่ 1 : การพยากรณ์ยอดขายเพื่อปรับปรุงวางแผนการผลิตให้มีปริมาณเหมาะสม

- กรณีศึกษาที่ 2 : การปรับปรุงระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบ

- กรณีศึกษาที่ 3 : การปรับปรุงระบบการจัดซื้อ

- กรณีศึกษาที่ 4 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยใชเทคนิค การศึกษาวิธีการทํางาน (Work Study) และ ECRS

- กรณีศึกษาที่ 5 : การจัดทำระบบการบริหารสินค้าเตรียมขนส่งสินค้าให้ลูกค้า

- กรณีศึกษาที่ 6 : การจัดการและควบคุมคลังสินค้าสำเร็จรูป

- กรณีศึกษาที่ 7 : การลดการจัดเก็บวัตถุดิบ ประเภทเม็ดพลาสติก

- กรณีศึกษาที่ 8 : การปรับปรุงระบบขนสงสินคาเพื่อลดเวลาใน กระบวนการขนส่งสินค้า

- กรณีศึกษาที่ 9 : การขนสง (Transportation)

บทที่ 9 สรุปผลโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสของสถานประกอบการ

9.1 สรุปผลโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสของสถานประกอบการ

5. อื่น ๆ

 

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก