Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

E-Book-57 MLI Best Practices & Lessons Learned การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา 2557

 

1. ชื่อหนังสือ  Best Practices & Lessons Learned การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา 2557

 

2. ชื่อผู้จัดทำ  สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

3. ข้อมูลหนังสือ

บทเรียนจากการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกสของสถานประกอบการของป 2557 สําหรับกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมและกลุมอุตสาหกรรมยางพารา พบวา Best Practices & Lessons Learned การเพิ่มประสิทธภาพโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการจํานวนมากยังประสบปญหาดานการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกสโดยมีประเด็นสําคัญอยู 3 ประการ ไดแก

1. สถานประกอบการไมมีการจัดการขอมูลดานโลจิสติกสอยางเหมาะสม ขาดการออกแบบ และกระบวนการควบคุมการบันทึกขอมูลที่ดีทําใหขอมูลที่นํามาใชในการจัดการธุรกิจ ไมมีคุณภาพและมีความเสี่ยงใหเกิดขอผิดพลาดในการดําเนินงานหลายขั้นตอน

2. สถานประกอบการขาดความรูและทักษะในการประมวลและวิเคราะหขอมูลดานซัพพลายเชนและโลจิสติกสตลอดจนกระบวนการแกปญหาที่เหมาะสม ทําใหกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการควบคุมการปฏิบัติงานมีขอจํากัดและดอย ประสิทธิภาพ เกิดตนทุนแฝงในกระบวนการจํานวนมาก

3. สถานประกอบการขาดความชัดเจนในกระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงกัน ขาดความชัดเจนในหนาที่งาน ขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานที่ตองทํางานรวมกัน ทําใหการแกไขปญหาขาดประสิทธิภาพ จํากัดขีดความสามารถในการแขงขันและการปรับตัวขององคกร

แบบจําลองสําหรับการพัฒนาศักยภาพการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกสของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมนี้ไดอธิบายถึงกรณีตัวอยางของการจัดการโลจิสติกสควบคูไปกับการจัดการขอมูลดานโลจิสติกสอยางเหมาะสม รวมถึงการสรางความเชื่อมโยงของระบบงานและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนตัวอยางใหแกสถานประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม กลุมอุตสาหกรรมยางพารา และกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ นําไปปรับใชกับการจัดการ ดานโลจิสติกสอยางเหมาะสม

4. สารบัญ

บทที่ 1 รูปแบบสําหรับการพัฒนาศกยภาพการจัดการดานโลจิสติกส

- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

- อุตสาหกรรมยางพารา

- ซัพพลายเชนของสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ

- รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการจัดการดานโลจิสติกส

บทที่ 2 การจดการโลจิสติกสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

- กรณีการจัดการที่1: แผนดําเนินงานจากผลการวินิจฉัยศักยภาพโลจิสติกส

- กรณีการจัดการที่ 2: จัดทําตัวตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส

- กรณีการจัดการที่ 3: เพิ่มประสิทธิภาพการสงมอบสินคา

- กรณีการจัดการที่ 4: พัฒนากระบวนการพยากรณยอดขาย

- กรณีการจัดการที่ 5: พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของขอมูลธุรกิจ

- กรณีการจัดการที่ 6: เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองความตองการของตลาด

- กรณีการจัดการที่ 7: เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและควบคุมสินคาคงคลัง

บทที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกสอุตสาหกรรมภาคกลาง

- กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมและกลุมอุตสาหกรรมยางพารา ป 2557

 

5. อื่น ๆ

 

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก