Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

E-book-56MLI Best Practices & Lessons Learned การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 2556

 

1. ชื่อหนังสือ  Best Practices & Lessons Learned การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 2556

2. ชื่อผู้จัดทำ  สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

3. ข้อมูลหนังสือ

หนังสือ Best Practices & Lessons Learned การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลาสติก เล่มนี้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแบบจำลองสำหรับการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Success Factor Model) และกรณีศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม จะเปนประโยชน์อย่างมากสำหรับสถานประกอบการที่ต้องการพัฒนาด้านการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน โดยเฉพาะในช่วงปจจุบันที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในป 2558

4. สารบัญ

บทที่ 1 แบบจําลองสําหรับการพัฒนาศักยภาพการจัดการโลจิสติกส

1.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลาสติก

1.2 บทบาทและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์

1.3 แบบจำลองสำหรับการพัฒนาศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม ปโตรเคมีและพลาสติก

บทที่ 2 กระบวนการวางแผน

2.1 การพยากรณ์ความต้องการสินค้า (Demand Forecasting)

2.2 การจัดตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling : MPS)

2.3 การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning : MRP)

บทที่ 3 กระบวนการจัดซื้อจัดหา

3.1 บทบาทของหน่วยงานการจัดซื้อจัดหา

3.2 นโยบายการจัดซื้อจัดหาขององค์กรทางธุรกิจ

3.3 กระบวนการจัดซื้อ

3.4 องค์ประกอบการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 4 การพัฒนาศักยภาพโลจิสติกสการผลิต

4.1 หลักการพัฒนาปรับปรุงโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิต

4.2 การศึกษาวิธีการทำงานเพื่อปรับปรุงโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิต

4.3 การลดส่วนของงานและเวลาไร้ประสิทธิภาพ

4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิต

4.5 ขั้นตอนในการจัดทำผังกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ (Flow Process Chart)

บทที่ 5 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา

5.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าคงคลังและพัสดุคงคลัง

5.2 การวางแผนและควบคุมพัสดุคงคลัง

5.3 การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการพัสดุหรือสินค้าคงคลัง

5.4 ปริมาณการสั่งซื้อขนาดที่ประหยัด

5.5 ความสำคัญของคลังสินค้าในโซ่อุปทาน

5.6 การวางผังและออกแบบคลังสินค้า 

5.7 การวางแผนคลังสินค้าและการปฏิบัติการ

บทที่ 6 การจัดสงและกระจายสินคา

6.1 บทบาทของการจัดส่งและกระจายสินค้า

6.2 ข้อมูลการกระจายสินค้า

6.3 ปจจัยที่ต้องพิจารณาในการจัดการกระจายสินค้า

บทที่ 7 การวิเคราะหเพื่อลดอัตราการสงคืนสินคา

7.1 เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อลดอัตราการส่งคืนสินค้า

7.2 จุดตรวจสอบคุณภาพเพื่อลดอัตราการส่งคืนสินค้า

บทที่ 8 กรณีศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส

กรณีศึกษาที่ 1 : การลดการจัดเก็บวัตถุดิบ ประเภทเม็ดพลาสติก

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบสินค้าคงคลังทั้งหมดกับการขายและการผลิต

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบวัตถุดิบคงคลัง เปรียบเทียบระหว่าง วัตถุดิบต้นงวดและยอดการสั่งซื้อและการใช้จริง

3. การพยากรณ์ยอดขายด้วยโปรแกรม MINITAB

กรณีศึกษาที่ 2 : การใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โล กำหนดนโยบาย การสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตพลาสติกแผ่นแข็งที่เหมาะสม และทำให้ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังต่ำที่สุด

กรณีศึกษาที่ 3 : การลดจำนวนสินค้าที่รับคืนจากลูกค้า

กรณีศึกษาที่ 4 : การพยากรณ์การขายของสินค้าสำเร็จรูป (กระติกน้ำ)

กรณีศึกษาที่ 5 : การประยุกต์การวางแผนตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling) เพื่อลดความล่าช้าในการส่งมอบงาน

- การดำเนินการแก้ไข

1. การประยุกต์การวางแผนตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling) เพื่อลดความล่าช้าในการส่งมอบงาน

2. การประยุกต์การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (Material Requirements Planning)

กรณีศึกษาที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน โดยใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ

กรณีศึกษาที่ 7 : การจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป (กระติกน้ำ)

กรณีศึกษาที่ 8 : เพิ่มการตรวจสอบเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดในกระบวนการ Reverse Logistics

กรณีศึกษาที่ 9 : การจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป

กรณีศึกษาที่ 10 : การลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อลดอัตรา การส่งคืนสินค้า

 

5. อื่น ๆ

 

 

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก