Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

60LSC-06 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่6 สรุปผลสัมมนา

-------------------------------------------------------- 

1. กิจกรรมสัมมนา 60 LSC-06 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 6

2. หัวข้อ "การปรับตัวของ SMEs ไทยกับแนวโน้มการบริหารงานจัดซื้อในอนาคต"

3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.30-12.30น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

5. สรุปผลกิจกรรม   

 

การบรรยายหัวข้อ “การปรับตัวของ SMEs ไทยกับแนวโน้มการบริหารงานจัดซื้อในอนาคต” โดย นายอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

 

             วิทยากรชี้ให้มองโอกาสในอนาคตว่ามีอะไรบ้างและจะปรับตัวอย่างไร เช่น ในอดีตงานจัดซื้อเริ่มจากรับใบขอซื้อ Purchase Requisition (PR) ซื้อขายของตามที่ผู้ใช้สั่ง โดยผู้จัดซื้อไม่รู้จักสินค้า     จะมุ่งเน้นการต่อรองราคาอย่างเดียว ติดตามสินค้าวันที่ถึงกำหนดส่งโดยไม่มีเครื่องมือช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน ส่งผลให้ทำงานล่าช้า ปรับตัวไม่ทันคู่แข่ง มีต้นทุนสูงทำให้เสียโอกาสในอนาคต  ถ้า SMEs ไม่มี การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจ ยิ่งปัจจุบันจะเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  มี Internet of Thing ทำให้ทุกอย่างถูกเชื่อมโยงถึงกันหมด เกิดเป็น Smart Factory ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูป   Big Data สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้การทำงานของเราเปลี่ยนไปจากเดิม ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การบริหารการจัดซื้อสินค้าแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกัน จึงต้องมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 

             1) Bottleneck Items คือ ผู้จัดซื้อมีอํานาจในการตอรองนอยและขณะเดียวกันจํานวน    ผู้ส่งมอบวัตถุดิบก็มีจํานวนไม่มาก ผู้จัดซื้อควรจะตองลดความพึ่งพากับผู้ส่งมอบที่มีอยู่ โดยการสรรหาผูสงมอบรายใหมเพิ่มเติม และออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่อให้แน่ใจว่า Bottleneck Items จะไมเกิดขึ้น จึงควรใช้กลยุทธ์ e-Sourcing, Enable Information หรือ Relationship Management

 

             2) Critical Items คือ บริษัทมีความเข้มแข็งมีอํานาจในการต่อรองสูง แต่จำนวนผู้ส่งมอบวัตถุดิบที่สามารถจัดส่งได้มีน้อยราย การบริหารการจัดซื้อควรจะต้องใช้จุดแข็งของบริษัทในการชักนำผู้ส่งมอบเขามามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้มั่นใจถึงการสงมอบวัตถุดิบในระยะยาว ควรใช้กลยุทธ์ Fact Base, Forecasting, Operation and Management หรือ Optimization     

 

 

             3) Routine Items คือ สินค้าที่ต้องการสั่งซื้อมีลักษณะที่เปนมาตรฐานและมีจํานวนผูจัดหาวัตถุดิบให้เลือกมาก ดังนั้น จะใช้หลักการจัดซื้อแบบทั่วไป โดยมีราคาและคุณภาพเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจสั่งซื้อ สามารถใช้กลยุทธ์ Efficient Process, Contort หรือ Analysis ช่วยในการตัดสินใจ  

 

             4) Leverage Items คือ การที่มีจํานวนผู้ส่งมอบเป็นจํานวนมากและผูซื้อมีอํานาจในการตอรองสูง สามารถต่อรองให้ลดราคาพร้อมกับรับบริการพิเศษจากผู้ส่งมอบได้ แต่ในมุมมองของการบริหารความสัมพันธ์ในซัพพลายเชน การที่ผู้ซื้อและผู้ส่งมอบวัตถุดิบจะเพิ่มความสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้สินค้าที่ถูกต้องตรงความต้องการของลูกค้าและภายใต้จำนวนผู้ส่งมอบวัตถุดิบที่น้อยลง สามารถใช้กลยุทธ์ e-RFx, e-Bidding หรือPerformance

 

             ทั้งนี้ สินค้าทุกกลุ่มมีวงจรการจัดซื้อที่เหมือนกัน ประกอบด้วย การระบุความต้องการ กำหนดคุณสมบัติของสินค้า กำหนดข้อตกลงในการจัดซื้อ หาแหล่งขาย คัดกรองเบื้องต้น การขอราคาและข้อเสนอ วิเคราะห์ข้อเสนอ เจรจาต่อรอง ตกลงสั่งซื้อ ติดตามการส่งสินค้า การรับสินค้า การร้องเรียนและการเรียกร้องค่าเสียหาย ชำระเงิน และสุดท้ายการประเมินผู้ขาย โดยการจัดซื้อยุค 4.0 มุ่งวิสัยทัศน์ คือ จะต้องไม่มีคนทำงานในตำแหน่ง Operation เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ด้วย เพื่อจะได้ทำงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัว ดังนี้ 1) ศึกษาและใช้งานเทคโนโลยีให้คล่องแคล่ว 2) ปรับการใช้งานกับธุรกิจของตนเอง 3) ไปศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นประจำ ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความเข้าใจกันมากขึ้น และ    4) รักษาสิ่งแวดล้อม

 

             สรุปผลการสัมมนาจากแบบประเมินผล จำนวน 68 ชุด พบว่าร้อยละ 97.06 ให้ความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีถึงดีมาก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) เนื่องจากวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนให้กับองค์กร สามารถสร้างมุมมองทางเลือกที่ดีด้วยกลยุทธ์การบริหารการจัดซื้อ ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งวิทยากรสามารถตอบคำถามของผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อย่างตรงประเด็น จึงทำให้การสัมมนาในครั้งนี้น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ สลจ. จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและปรับใช้ในการจัดสัมมนาในครั้งต่อไป

 

 

กล่าวต้อนรับโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การบรรยายหัวข้อ"การปรับตัวของ SMEs ไทยกับแนวโน้มการบริหารงานจัดซื้อในอนาคต "
โดย: นายอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 

 

มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
โดยคุณเกียรติพงษ์  อุดมธนะธีระ    หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก