60LOF42 การวิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาทดสอบระบบ
Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

การวิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาทดสอบระบบ

เกียรติพงษ์อุดมธนะธีระ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักโลจิสติกส์

     ในวารสารLogistics Forum ฉบับที่ 40 และ 41 เราได้กล่าวถึงวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)ไปแล้ว 2 ขั้นตอนซึ่งเป็นขั้นตอนที่องค์กรควรให้ความสำคัญและต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง ระยะต่อไปจะเริ่มเข้าสู่การทำโครงการจริงระยะที่ 3-5ซึ่งเป็นการทำงานวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบการใช้งานซึ่งแต่ละระยะจะมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต่างกันหากรวมเป็นขั้นตอนเดียวกันมักทำให้ไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าของงานได้ดีพอจึงควรแบ่งขั้นตอนแยกย่อยออกจากกันได้แก่

     ขั้นตอนระยะที่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนเริ่มเข้าศึกษาเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานที่แท้จริงในเรื่องที่กำหนดรวบรวมข้อมูลและปัญหามาจัดกลุ่มวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จัดทำรายงานสภาพการทำงานในปัจจุบัน (As Is) ระบุปัญหาที่มี หาแนวทางและเครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ไขนำมาใช้กำหนดความคาดหวังจากระบบที่ปรับปรุงใหม่ (To Be) เสนอผลศึกษาในรูปแผนผังระบบ (System Flowchart) และแสดงทิศทางการไหลข้อมูล (Data Flow Diagram) กำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานที่ต้องการและความต้องการสำหรับระบบพัฒนาให้เป็นระบบแนวคิด (Logical Design) เพื่อแก้ไขปัญหา ในส่วนนี้อาจยังไม่มีการระบุถึงรายละเอียดและคุณลักษณะอุปกรณ์มากนัก เน้นออกแบบโครงร่างบนกระดาษก่อนนำผลออกแบบส่งให้ผู้ออกแบบระบบในขั้นตอนต่อไป

     ขั้นตอนระยะที่ 4 การออกแบบ (Design) เป็นการนำผลจากการวิเคราะห์ระบบแนวคิด (Logical Design) ให้ผู้ออกแบบระบบ (System Design) ทำการออกแบบ จะเริ่มมีการระบุถึงลักษณะการทำงานของระบบทางเทคนิค รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ใช้ ฐานข้อมูลเครือข่ายระบบที่เหมาะสม ลักษณะของการนำข้อมูลเข้า ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิดและผลลัพธ์ที่ได้ สิ่งสำคัญอีกเรื่องในขั้นตอนนี้คือ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรมาให้ข้อมูลและบอกความต้องการที่จำเป็น หลายแห่งเมื่อเลือกหน่วยงานภายนอกมาทำมักทิ้งภาระให้ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบระบบเองทั้งหมด เพราะคิดว่าจะไปรอดูผลสุดท้ายค่อยมาแก้ไข ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดสูงมากและทำให้เวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบยาวนานเพิ่มขึ้น เนื่องจากการแก้ไขบางครั้งอาจผิดพลาดไปจนต้องเริ่มทำกันใหม่ หรือบางครั้งอาจไปเกิดปัญหาในช่วงทดสอบระบบ

     ขั้นตอนระยะที่ 5 การพัฒนาและทดสอบ (Development&Test) เมื่อได้ข้อมูลการออกแบบส่งมาให้กับผู้พัฒนาระบบ ก็จะเริ่มพัฒนาตามลักษณะงานที่ออกแบบและกำหนดการทำงาน การทำงานจะประกอบด้วย การเขียนโปรแกรม (Coding) การติดตั้งระบบจำลอง ทดลองการใช้งาน การทดสอบหาข้อผิดพลาด (Testing) และการจำลองการทำงานให้ใกล้เคียงสภาพงานจริงที่สุด หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการทำงานในระบบที่ออกแบบจะต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้จริงในระยะนี้ หากใช้ทีมงานรับจ้างจากภายนอกมาทำควรที่จะต้องมีการพัฒนาคนของเราเข้าร่วมในการทำงานทุกขั้นตอนและเมื่อได้ระบบที่ออกแบบและทดสอบการใช้งานดีพอแล้ว ก็จะนำไปสู่แผนการใช้งานจริงในขั้นต่อไป

     ขั้นตอน 3-5 มีความสำคัญควรจัดทำแผนงานให้มีรายละเอียดครอบคลุมมากที่สุด การคัดเลือกผู้รับผิดชอบดูแลควรต้องสัมพันธ์กับผู้ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่ควรให้คิดออกแบบโดยให้ผู้บริหารคิดฝ่ายเดียว หรือให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องในงานมาออกแบบให้ เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลามากและยังเป็นส่วนที่จะกำหนดความสำเร็จในงาน

     ก่อนการปรับปรุงองค์กรควรมีการสำรวจความพร้อมขององค์กร (Readiness Check) เพื่อประเมินผลที่จะเกิด ดังนี้

- การขาดวิสัยทัศน์ (Vision) จะทำให้เกิดปัญหาความสับสน (Confusion) ในการวางแนวทางปรับปรุงที่ชัดเจน

- การขาดแรงจูงใจ (Incentives) อาจทำให้งานมีความล่าช้า (Delays) เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจหรือผลตอบแทนที่ทำให้อยากทำให้งานเกิดความสำเร็จ

- การขาดทรัพยากร (Resources) เช่น เงิน คน ความรู้ เครื่องมือฯลฯ อาจจะมีโอกาสไม่สำเร็จ (Frustration) ตามเป้าหมาย

- การขาดทักษะ (Skills) ของบุคลากรในทีม อาจจะทำให้เกิดความกังวล (Anxiety) และมีข้อที่ต้องระวังจากการทำงานของคน

- การขาดแผนปฏิบัติการ (Action Plans) จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย (False Starts) ควรต้องมีการจัดทำแผนงาน และแนวทางติดตามตรวจสอบที่ดี

- หากมีความพร้อมทุกด้านใน 5 ข้อที่กล่าวมาถือว่าองค์กรมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง สามารถดำเนินการได้ทันทีและมีโอกาสในความสำเร็จสูง แต่หากยังขาดในข้อใดควรหาวิธีในการป้องกันแก้ไขให้พร้อม

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก