Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UN/LOCODE รหัสสถานที่เพื่อการเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งสินค้าไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

 

ดร.จุฑารัตน์  อาชวรัตน์ถาวร

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

สำนักโลจิสติกส์

     สำนักโลจิสติกส์ ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าตามกรอบองค์การการค้าโลก (WTOTrade Facilitation Agreement)ซึ่งได้รับฉันทามติจากประเทศสมาชิกแล้ว 112 ประเทศ ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน 164 ประเทศสมาชิก โดยมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ประเทศคู่ค้าหลักของไทยหลายประเทศ ทั้งประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป อาเซียน สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น ได้ยอมรับความตกลงฯ ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น สำนักโลจิสติกส์ จึงได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการดำเนินการของผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ เชื่อถือได้ และปลอดภัย

     หนึ่งในมาตรฐานที่ประเทศไทยควรเร่งดำเนินการ คือ UN/LOCODE: Code for Trade and Transport Locationsเป็นมาตรฐานของศูนย์สหประชาชาติเพื่อการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business, UN/CEFACT) เพื่อแสดงรหัสสำหรับชื่อเรียกสถานที่ที่มีการรับส่งและขนย้ายสินค้า เช่น ท่าเรือ ท่าอากาศยาน สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง สถานีขนส่ง และตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการส่งมอบสินค้า สร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการจากคู่ค้าทั่วโลก และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ของโลก

            ฐานข้อมูลUN/LOCODEมีองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

Ch

LOCODE

Name

NameWoDiacritics

SubDiv

Function

Status

Date

IATA

Coordinates

Remarks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ch (Change Indicator) แสดงสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรหัสสถานที่เช่น การเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือการแก้ไขข้อมูลเดิม เป็นต้น

2. LOCODE แสดงรหัสสถานที่ ประกอบด้วยตัวอักษรเลข (Alphanumeric) 5 ตัว ได้แก่

  • รหัสประเทศที่เป็นตัวอักษร 2 ตัว ตามมาตรฐาน ISO 3166 alpha-2 Country Code(รหัสประเทศไทย คือ TH) 
  • รหัสสถานที่ ที่เป็นตัวอักษรเลข 3 ตัว ได้แก่ A – Z และ 2 – 9

3. Name แสดงชื่อของสถานที่ เป็นภาษาอังกฤษ โดยอาจมีเครื่องหมายแสดงการออกเสียง (Diacritic signs) ตามความเหมาะสม

4. NameWoDiacritics แสดงชื่อของสถานที่เป็นภาษาอังกฤษโดยไม่มีเครื่องหมายแสดงการออกเสียง

5. SubDiv (Subdivision) แสดงรหัสสำหรับพื้นที่การปกครองของประเทศตามที่กำหนดในมาตรฐาน ISO 3166-2/1998

6. Functionแสดงรหัสลักษณะการใช้งานของสถานที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Code

Function

1

Specifies that the location is a Port

2

Specifies that the location is a Rail Terminal

3

Specifies that the location is a Road Terminal

4

Specifies that the location is an Airport

5

Specifies that the location is a Postal Exchange Office

6

Value reserved for Multimodal functions, ICDs etc.

7

Value reserved for Fixed Transport functions (e.g. oil platform)

B

Specifies that the location is Border crossing

7. Status แสดงสถานะของการขอการขึ้นทะเบียนรหัสสถานที่

8. Date แสดงวันที่ล่าสุดที่มีการเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลสถานที่

9. IATA แสดงรหัสท่าอากาศยาน ซึ่งกำหนดโดย International Air Transport Association(IATA)

10. Coordinates แสดงพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographical coordinates) ของสถานที่นั้น โดยกำหนดรูปแบบมาตรฐานของการแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ดังนี้

 

ddmmlat dddmmlong เช่น 1345N 10031E

– ddd หมายถึง องศา (Degrees) ของละติจูด ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 00 ถึง 90 และองศาของลองจิจูด ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 000 ถึง 180 ตามลำดับ

– mm หมายถึง ลิปดา (Minutes) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 00 ถึง 59

– lat หมายถึง ละติจูด (Latitude) ให้ระบุเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว คือ “N” หรือ “S”

– long หมายถึง ลองจิจูด (Longitude) ให้ระบุเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว คือ “W” หรือ “E”

11. Remarks แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม การแก้ไข หรืออาจใช้ระบุข้อสังเกตเกี่ยวกับรหัสสถานที่

          ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรหัสสถานที่ สามารถกรอกแบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนผ่านสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำหน้าที่เป็น National Focal Point และประสานไปยังองค์การสหประชาชาติเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียน UN/LOCODE ของประเทศไทย โดยผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน สามารถกำหนดรหัสสถานที่อีก 3 ตัวได้เอง พร้อมแจ้งชื่อสถานที่ที่ต้องการขอรหัสเป็นภาษาอังกฤษ ระบุฟังก์ชันการใช้งานซึ่งอาจมากกว่า 1 ฟังก์ชัน ระบุรหัสจังหวัด และระบุพิกัดภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนในแบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียน จากนั้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสสถานที่และดำเนินการขอขึ้นทะเบียนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโครงการของสำนักโลจิสติกส์ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 02 202 3618

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก