Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

การศึกษาความเหมาะสม การออกแบบแผนงาน และการคัดเลือกผู้ทำโครงการ

เกียรติพงษ์  อุดมธนะธีระ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักโลจิสติกส์

     ในฉบับที่ผ่านมาเรากล่าวถึง การค้นหาปัญหาและจัดทำแผนงาน (Problem Recognition) ซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของ วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) จากกิจกรรมดังกล่าวจะได้กิจกรรมที่จะทำการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายความต้องการแล้ว ในขั้นนี้จะเป็นการนำปัญหาที่เลือกมาพัฒนาให้เป็นระบบงานใหม่ โดยจะเป็นการจัดทำแผนงานโครงการและหาผู้มารับผิดชอบในงานระยะต่อไป

     ขั้นตอนระยะที่ 2 การศึกษาความเหมาะสม การออกแบบแผนงาน และการคัดเลือกผู้ดำเนินโครงการ (Feasibility Study) เริ่มจัดทำแผนงานโครงการจากปัญหาที่เลือกมาทำการศึกษาหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ การทำงานในขั้นตอนนี้ควรประเมินความคุ้มค่าด้านต่างๆ ในกรณีที่มีการดำเนินงานตามโครงการ ให้ครอบคลุมในทุกด้าน เช่น ค่าใช้จ่าย (Cost) ช่วงเวลา (Time) และประสิทธิภาพที่จะได้จากการพัฒนาระบบใหม่ โดยการดำเนินกิจกรรมในระยะนี้ประกอบด้วย

- จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ ควรตั้งจากผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจ เพื่อให้คำปรึกษาและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายแนวทางการทำงาน คัดเลือกผู้รับผิดชอบงาน ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มโครงการไปจนกระทั่งสิ้นสุด

- จัดตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการ ควรจัดตั้งบุคคลภายนอกที่มีความชำนาญในเรื่องที่จะทำ และต้องไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งกับองค์กรหรือผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อเป็นคนกลางช่วยให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานโครงการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือขัดแย้งในงาน

- จัดตั้งคณะทำงานโครงการ เพื่อเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการทำงานในโครงการ มีหน้าที่ศึกษา รวบรวม จัดทำข้อมูลนำเสนอ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ร่วมคัดเลือกผู้รับผิดชอบงาน และดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

  • > จัดทำแผนงานโครงการ โดยกำหนดความต้องการที่มี เป้าหมายผลลัพธ์ที่คาดหวัง กลยุทธ์และแนวทางการทำงาน ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม กำหนดผังโครงสร้างทีมงาน งบประมาณ และระยะเวลา
  • > จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการ (TOR) ประกอบด้วย แผนงานโครงการ ที่มาความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ความคาดหวัง รูปแบบขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ ระยะเวลา การวัดผลความสำเร็จ และผู้รับผิดชอบ ให้ละเอียดครอบคลุมชัดเจนเป็นรูปธรรม จะนำมาใช้เป็นแผนในการดำเนินงานเองหรือใช้จัดส่งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องมาเสนอรับทำต่อไป
  • > จัดทำข้อกำหนดความต้องการเฉพาะ ในกรณีโครงการมีงานเฉพาะด้าน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ ควรจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดความต้องการเฉพาะ เช่น คุณสมบัติซอฟต์แวร์ ประเภทฮาร์ดแวร์ และแนวทางการประเมินคัดเลือกผู้ดำเนินโครงการ เพื่อส่งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องเสนอความสามารถและแนวทางพัฒนามาด้วย
  • > การประมาณการมูลค่าของการลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับกลับคืน (ROI) โดยคิดในส่วนของค่าใช้จ่ายที่มีทั้งหมดรวมระยะเวลาที่จะต้องเสียไปในโครงการ เพื่อดูว่าควรจะใช้งบประมาณเท่าไร มีความคุ้มค่ากับการผลประโยชน์ที่ได้รับกลับคืนหรือไม่
  • > ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้รับผิดชอบ จากแผนงานการดำเนินโครงการต้องเลือกว่าจะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จะดำเนินการเองโดยทีมงานในองค์กรหรือจะใช้ทีมงานจากบริษัทภายนอก หากใช้บริษัทภายนอกก็ต้องมีการคัดเลือกผู้เข้ามาดำเนินงานโครงการ โดยให้คณะกรรมการและคณะทำงานร่วมกันพิจารณาคัดเลือก ในที่นี้อาจขอคำแนะนำจากคณะที่ปรึกษาในเรื่องที่เฉพาะเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้
  • > การทำสัญญาและการตกลง เมื่อคัดเลือกผู้เข้ามาดำเนินงานโครงการได้แล้ว ก็จะมีการพูดคุยปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกันในช่วงที่มีการเซ็นสัญญา โดยปรับแนวคิดและช่องว่างในงานที่มีให้เกิดผลงานครอบคลุม และมีขอบเขตการทำงานที่ชัดเจน ขั้นตอนนี้ต้องทำข้อตกลงที่ชัดเจนให้เสร็จก่อนลงมือเซ็นสัญญา

    ในขั้นตอนนี้ควรกำหนดรายละเอียดให้ครอบคลุม 5 เรื่องที่สำคัญ คือ เงิน (Money) การจัดการ (Management) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Machine) ทรัพยากรวัตถุดิบ (Material) และบุคลากร (Man) ความสำคัญของการทำงานในขั้นตอนนี้ จะเป็นการวางแผนงานการกำหนดแนวทางการทำงาน และการคัดเลือกผู้ที่จะมาดูแลรับผิดชอบงาน ซึ่งต้องพิจารณาข้อมูลที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด ควรต้องมีการศึกษาในขั้นตอนนี้ให้ดีที่สุด ออกแบบแผนงานให้ครอบคลุมตรงตามเป้าประสงค์ มีระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนเหมาะสม และสามารถตรวจสอบผลงานได้ตลอดทุกขั้นตอน โดยสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องในขั้นตอนนี้ คือ การคัดเลือกผู้รับผิดชอบโครงการให้เหมาะสม หากมีการใช้ทีมงานรับจ้างจากภายนอกควรมีการกำหนดแผนการคัดเลือกให้ดี มีข้อกำหนดพิจารณาที่ละเอียดชัดเจน เปรียบเทียบกับหลายๆ แห่งไม่ควรเร่งรีบตัดสินใจเพื่อให้ได้ผู้รับผิดชอบงานที่ดี หากได้ผู้รับผิดชอบงานที่ไม่เหมาะสมอาจมีผลกระทบถึงความสำเร็จของโครงการได้ และเมื่อได้แผนงานและผู้รับผิดชอบพร้อมแล้วในขั้นต่อไปเราก็จะเริ่มดำเนินการเข้าสู่การพัฒนาระบบตามแผนงานโครงการ 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก