Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

สวัสดีปีใหม่ 2560 พลิกโฉมโครงสร้างใหม่ รับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมีมุมมองเชิงระมัดระวัง และประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยไว้ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2559 โดยการใช้จ่ายของภาครัฐ และการท่องเที่ยวจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก ท่ามกลางความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทิศทางการค้าและการลงทุนของโลกจากการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ยังคงมีความไม่แน่นอน

     จากการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ท้าทายให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้อย่างมีเสถียรภาพ สำหรับภาครัฐในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม กำลังเร่งเดินหน้าการปรับภารกิจจากเดิมที่มุ่ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้ครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วย 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม คือ คลัสเตอร์เกษตร คลัสเตอร์สุขภาพ คลัสเตอร์ไฮเทค คลัสเตอร์ดิจิทัล และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เป็นการยกระดับให้ก้าวพ้นการติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีรายได้ระดับสูง ตามที่ได้รับมอบนโยบายจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

     นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่า “กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน บทบาทหน้าที่ และภารกิจใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยเพิ่มภารกิจด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ S-Curves และ New S-Curves รวมทั้ง Mega Projects ของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง”

    “ในฐานะหน่วยงานดูแลการประกอบกิจการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เราเห็นว่าประเทศไทยมีแหล่งแร่ควอตซ์ที่มีศักยภาพและคุณภาพสูงมาก พอที่จะผลักดันสู่การนำไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ได้ โดยมุ่งหวังใช้แร่ควอตซ์คุณภาพสูงเป็นวัตถุดิบในการผลิตซิลิกอนเกรดพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Grade Silicon) เพราะในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีอุตสาหกรรมผลิตซิลิกอนเกรดพลังงานแสงอาทิตย์ โดยประเทศไทยมีปริมาณสำรองแร่ควอตซ์คุณภาพสูงกว่า 25 ล้านตัน สามารถผลิตซิลิกอนเกรดพลังงานแสงอาทิตย์ได้ประมาณ 6 ล้านตัน ซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1 ล้านเมกกะวัตต์ หรือประมาณ 34 เท่าของความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยในปี 2559 ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากมีอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ครบวงจรจากแร่ควอตซ์ในประเทศไทย จะก่อให้เกิดการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีมูลค่าสูงภายในประเทศ”

    “นอกจากนี้ ภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในส่วนของการพัฒนาส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้วยเช่นกัน เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นเอกภาพในการดำเนินงาน แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2560  สำนักโลจิสติกส์ ได้ดำเนินโครงการใหม่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม ได้แก่ โครงการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยให้ SMEs มีข้อมูลและต้นแบบในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  กลายเป็น Smart SMEs เป็นสถานประกอบการที่เข้าสู่มาตรฐานสากล ส่งผลให้ SMEs เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย” ท่านอธิบดีสมบูรณ์ กล่าวในท้ายที่สุด

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก