Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

เชื่อมโยง สมดุล ยั่งยืน ตลอดโซ่อุปทาน ความท้าทายที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ

มงคลพัชรดำรงกุล

ที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนเชื่อมโยง SMEs

เข้าสู่ระบบ Supply Chain E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   การสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และก้าวย่างอย่างยั่งยืนเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรต่างๆ โดยพัฒนาการของการสร้างความเป็นเลิศมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปรัชญาทางการบริหารต่างๆ ถูกนำมาใช้ตามยุคสมัย เช่น Balance Scorecard, TQA, TQM, TPM, Lean, 6-Sigma และระบบ ISO เป็นต้น

   จวบจนกระทั่งในปัจจุบัน การมุ่งสร้างความเป็นเลิศเฉพาะเพียงองค์กรเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวสู่ความยั่งยืนได้ การบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารที่มององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กันระหว่างการวางแผน และการบริหารกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา การแปรรูป การส่งมอบ และกิจกรรมโลจิสติกส์ทุกๆ กิจกรรม ได้ถูกนำมาใช้พัฒนาองค์กรมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการประสานงานกัน (Coordination) และการเชื่อมโยงกัน (Collaboration) ของทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดโซ่อุปทาน โดยมีผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นไปสู่“ความสมดุล (Optimization)” ร่วมกัน เมื่อมีความสมดุลเกิดขึ้นก็จะนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดโซ่อุปทาน ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งลูกค้าและองค์กร และสร้างความเป็นเลิศในการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

   ความเป็นเลิศในการจัดการโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง สมดุล และยั่งยืน ตลอดโซ่อุปทาน สร้างขึ้นได้อย่างไรนั้นขออธิบายผ่านตัวแบบ“Supply Chain Excellence House” ซึ่งเป็นตัวแบบที่ได้พัฒนาและนำไปปฏิบัติใช้จริงระหว่างการให้คำปรึกษาโครงการสนับสนุนเชื่อมโยง SMEs  เข้าสู่ระบบ Supply Chain จนทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์สำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีโครงสร้างประกอบด้วย

 1. ฐานราก คือ การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติงานแต่ละด้านให้สอดคล้องตามกระบวนการปฏิบัติงานด้านนั้นๆ แต่ละทักษะต้องประกอบด้วยความถนัด (Aptitude) ประสบการณ์ (Experience) และการฝึกอบรม (Training)
 2. พื้นของบ้าน คือ ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโซ่อุปทาน โดยต้องจัดการข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้ในสถานการณ์และสถานที่ที่ถูกต้อง ทำให้ระบบเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และกลยุทธ์ขององค์กร
 3. เสาที่ 1 : เสาการจัดการกระบวนการ คือ กระบวนการที่ต้องพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมโยงทั้งระบบประกอบด้วย กระบวนการขาย/การตลาด กระบวนวางแผนกระบวนการจัดหา กระบวนการแปรรูปหรือผลิต กระบวนการส่งมอบ กระบวนการส่งกลับและกระบวนการขับเคลื่อนโซ่อุปทาน
 4. เสาที่ 2 : เสาเครื่องมือ/หลักปฏิบัติ เริ่มด้วยเครื่องมืออย่างง่ายเพื่อกำจัดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงาน (Waste) จนถึงการนำเทคนิคและเครื่องมือในการปฏิบัติต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาการทำงาน ทั้ง Standard, Best, Emerging Practices
 5. เสาที่ 3 : เสาช่องทางการบริหาร คือ การบริหารงานในลักษณะต่างๆ ทั้งการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย การบริหารงานประจำวัน การบริหารความเชื่อมโยง การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมพื้นฐาน (Bottom-up Activity) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
 6. เสาที่ 4 : เสาแนวคิด/ค่านิยม คือ ความเชื่อและพฤติกรรมที่ควรสร้างเพื่อให้ฝังลึกอยู่ในองค์กร และผู้ปฏิบัติงานภายใต้โซ่อุปทานเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
 7. คาน คือ ตัวชี้วัดสมรรถนะในการปฏิบัติการด้านต่างๆ โดยแบ่งการวัดผล เป็น 2 กลุ่มหลัก 6 ด้าน คือ

     7.1  ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็ว และความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยน 

     7.2  ด้านการตอบสนองต่อการจัดการภายในองค์กร ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ประสิทธิภาพการจัดการสินทรัพย์ ด้านต้นทุน และรายได้

 8. หลังคา คือ  ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการโซ่อุปทาน

     ดังนั้น การดำเนินการจัดการโซ่อุปทานให้เกิดความเชื่อมโยง สมดุล และยั่งยืน ตลอดโซ่อุปทานจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ“Supply Chain Excellence House” ที่นำเสนอนี้ก็เป็นตัวแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความครบถ้วนในทุกมิติของงาน และสามารถตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจที่แท้จริงได้เป็นอย่างดี 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก