Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองเป้าหมาย ประเทศไทย 4.0

    การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยกำลังจะมีการพลิกโฉมครั้งใหญ่ ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะต้องมีการนำมาตรฐาน ผลิตภาพ และนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรธุรกิจแบบก้าวกระโดดสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” นำพาให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science Technology and Innovation) 

   การจะเป็นประเทศรายได้สูงนั้น รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีจะต้องอยู่ที่ประมาณ 13,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในปัจจุบันประชาชนไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีที่ 5,540 ดอลลาร์สหรัฐ จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ดังนั้น เมื่อดูจากตัวเลขแล้วประเทศไทยคงต้องใช้ความพยายามให้มากยิ่งขึ้นที่จะนำพาประเทศเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง จึงเป็นเหตุผลสำคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในกระบวนการทำธุรกิจให้มากขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีแผนแม่บทการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ.2559-2564) โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี ประสิทธิภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี และคาดว่า GDP จะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ขึ้นไป

   นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ ได้กล่าวถึงบทบาทของสำนักโลจิสติกส์ที่มีส่วนผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภาพการผลิตได้อย่างน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ดังนี้ “หลักสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม คือ การนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ และบุคลากรที่มีความพร้อม เข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของ Productivity หรือผลิตภาพการผลิตที่กล่าวมาข้างต้น ดังต่อไปนี้”

การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

   สำนักโลจิสติกส์ ได้ดำเนินการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กร พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล ด้วยการพัฒนาสถานประกอบการให้มีองค์ความรู้ในการเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในองค์กร เช่น การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) พร้อมมีการทำงานในเชิงรุกในการสนับสนุนภาคการศึกษา สถาบันวิจัยต่างๆ และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเอง ในการร่วมมือกันสร้างและนำผลงานของการวิจัยและพัฒนา (R&D) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยการริเริ่มจัดประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2559)

การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การรักษาสินค้าคงคลัง จนกระทั่งส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้า ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงและลื่นไหลตลอดโซ่คุณค่า (Value Chain) และโซ่อุปทาน (Supply Chain) สำนักโลจิสติกส์ จึงได้ดำเนิน การตามยุทธศาสตร์ยกระดับการปฏิบัติการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสู่ความเป็นเลิศ ด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม โครงการเชื่อมโยงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs และยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงพื้นที่ ด้วยโครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่การค้าชายแดน โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักโลจิสติกส์ จะสามารถนำโมเดลที่เป็น Success Cases ไปเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ทั้งในเขตเศรษฐกิจชายแดนหรือพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการให้มีการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้จะส่งผลให้สามารถแข่งขันต่อไปได้ในตลาดการค้าเสรีแบบไร้พรมแดน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Online ผ่านเว็บไซต์ lpi.dpim.go.th ในการประเมินตนเองหรือเปรียบเทียบกับสถานประกอบการที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่การแข่งขันในระดับสากลต่อไป

   ทั้งนี้ บริบทสำคัญของการพัฒนาประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำงานอยู่บนระบบมาตรฐานสากล และสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาองค์กรธุรกิจภายในประเทศเพื่อก้าวสู่สากล สำนักโลจิสติกส์จึงได้ส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล และโครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานและการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 28000 & BCM)

การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

   เรามีโครงการที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมทั้งระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ ในเรื่องความชำนาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตลอดจนสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่สามารถทำงานได้ทั้งในระดับ Supply Chain และเพิ่ม Value Chain โดยสำนักโลจิสติกส์ มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

   การฝึกอบรมด้านต่างๆ ด้วยโครงการดีๆ เช่น โครงการสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และโครงการ Workshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
พร้อมทั้งมีระบบ e-Learning Supply Chain Logisticsผ่านเว็บไซต์ logistics4u.org เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

   กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase โดยมีวิทยากรจากสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ ให้แก่บุคลากรที่สนใจในทุกๆ เดือน ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

   การมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมด้านจัดการโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นจูงใจสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

   ท้ายที่สุดนี้ สถานประกอบการที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน หรือธุรกิจที่ประสงค์ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ อีกทั้งผู้ที่สนใจในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆ กับสำนัก
โลจิสติกส์ ที่จะดำเนินการในปี 2560 ได้ทาง www.sclenroll.org ค่ะ

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก