Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

5 มกราคม · 

การวางแผนการผลิตรวม (Aggregate Planning)

การวางแผนการผลิตรวมเปนลําดับขั้นแรกของการวางแผนการผลิตระยะกลาง ซึ่งแผนการผลิตรวมเปนแผนที่สรางขึ้นเพื่อเชื่อมโยงความสามารถในการผลิตทั้งหมดที่มีอยู ให้สอดคลองกับความตองการในตัวสินคาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆ ทั้งนี้จะยังไมเจาะจงรายละเอียดวาสินคารุนใดหรือชนิดใดจะตองมีระดับของปจจัยการผลิตเทาใด แตจะเปนการ
กําหนดในลักษณะการพิจารณาโดยรวมทั้งหมด ตัวอยางเชนในชวงเวลาหนึ่งจะสามารถทําการผลิตเหล็กรูปพรรณไดกี่ตัน โดยไมแยกพิจารณาวาจะตองใชปจจัยการผลิตเพื่อผลิตเปน H-Beamเทาใด I-Beam เทาใด หรือ C-Beam เทาใดการวางแผนขั้นนี้จะยังเปนภาพรวมอยูจึงเปนสาเหตุที่ใชชื่อเรียกวา Aggregate Planning ความสําคัญของการวางแผนในหัวขอนี้คือ เปนการจัดเตรียมทรัพยากรการผลิตในระยะกลางใหสอดคลองกับแผนการผลิตที่จะเกิดขึ้น ภายใตกําลังการผลิตที่ไดกําหนดไวรวมทั้งมุงเนนในเรื่องตนทุนการผลิตที่จะเกิดขึ้นใหอยูในระดับที่ต่ําที่สุด

 
รูปภาพของ โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล
ที่มา : https://www.facebook.com/logistics2014

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก