Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

59LOF01 ปัจจัยในการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ

 โดย น.ส.ลลิดา จันทราธนากุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นระบบเพื่อช่วยในการวางแผนและควบคุมทรัพยากรขององค์กร โดยเชื่อมการทำงานส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การขายและกระจายสินค้า เป็นต้น

เพื่อให้การวางแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลาและขั้นตอนในการทำงาน เพิ่มความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน และผู้บริหารสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การใช้งานระบบ ERP ให้เป็นผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนี้

 

ปัจจัยแห่งสำเร็จในการพัฒนาและใช้งานระบบ ERP

1. ปัจจัยความสำเร็จในขั้นตอนการวางแผน

เป็นขั้นตอนก่อนนำระบบ ERP เข้ามาใช้งาน เน้นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและจิตสำนึก โดยเริ่มจากผู้บริหารต้องมีการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะมีการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) พร้อมออกมาตรการเพื่อจัดทำแผนปรับปรุงองค์กร โดยทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลและใช้งานข้อมูลร่วมกัน มีการวางแผนการปรับปรุงองค์กร รวมถึงกำหนดขอบเขตการทำงานของระบบ ERP ให้ชัดเจน โดยจัดทำแบบภาพรวมทั่วทั้งองค์กร เพื่อช่วยในการเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมกับองค์กร และเลือกที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการระบบ ERP ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยในขั้นแรกอาจนำระบบ ERP เข้ามาใช้กับระบบงานหลักก่อนแล้วทำการขยายผลต่อไป

2. ปัจจัยความสำเร็จในขั้นตอนการพัฒนาและติดตั้งระบบ ERP

เน้นการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ให้มีประสิทธิภาพ กระบวนการใดที่ซ้ำซ้อนให้ทำการรวมเข้าด้วยกัน ปรับลำดับกระบวนการทำงานให้สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้การทำงานง่ายและมีประสิทธิภาพ จัดทำต้นแบบของระบบ ทำการทดสอบและประเมินกระบวนการทางธุรกิจ โดยการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจควรเลือกกระบวนการธุรกิจมาตรฐานที่มีให้เลือกใน ERP แต่อาจมีการสร้างบางฟังก์ชันที่ตัวซอฟแวร์ไม่ได้มีอยู่เดิม การพัฒนาตรงส่วนนี้ควรใช้การสร้างระบบภายนอก คือการพัฒนาโมดูลเสริมขึ้นมา

3. ปัจจัยความสำเร็จในขั้นตอนการใช้งานและขั้นตอนพัฒนาต่อยอด

ทำการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานให้แก่ผู้ใช้ระบบ ซึ่งต้องดำเนินการก่อนใช้งานจริง รวมถึงฝึกอบรมขณะที่ใช้งานระบบ ERP แล้ว ซึ่งต้องให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบโดยรวมของธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจของแผนกอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างแผนกของตนเองกับแผนกอื่นๆ เพื่อสร้างความชำนาญให้แก่ผู้ใช้ระบบ ทำให้ผู้ใช้มีความเชื่อมั่นในข้อมูลของระบบ ERP และนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อได้

เนื่องจากการใช้งานระบบต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างข้างต้น และมีความยุ่งยาก หากผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ รวมถึงพนักงานยังเห็นว่าเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาสำหรับผู้ประกอบการในการเลือกระบบ ERP มาใช้งานได้ อีกทั้งผู้ประกอบการไม่แน่ใจว่าระบบ ERP ใดที่เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรของตนเอง จึงยังไม่ตัดสินใจลงทุนเพื่อตัดปัญหา โดยเฉพาะเมื่อพิจารณางบประมาณการลงทุนประกอบ เนื่องจากตัวระบบมีค่าใช้จ่ายที่สูง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างอยู่หลายบริษัทที่เลือกลงทุนซื้อระบบ ERP มาใช้แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะเจอที่ปรึกษาที่ไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนแก่สถานประกอบการ ทำให้ใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือบางสถานประกอบการอาจใช้ระบบ ERP คู่กับระบบใช้งานอื่นๆ ทำให้เกิดความไม่ถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ทันเวลา หรือความไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ เป็นต้น

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบ ERP จึงได้มีการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยในการใช้งานระบบ ERP ผ่าน “โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล” โดยร่วมกับที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในระบบ ERP เพื่อเข้าไปสำรวจ วิเคราะห์ และพัฒนาความพร้อมการใช้ระบบให้แก่สถานประกอบการ ทั้งที่ยังไม่มีระบบ ERP รวมถึงผู้มีระบบแล้วแต่ยังประสบปัญหาการใช้งาน ซึ่งการดำเนินงานโครงการประสบความสำเร็จไปแล้วมากกว่า 100 ราย นับแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และในปีงบประมาณ 2559 นี้ที่ทางสำนักโลจิสติกส์ได้ดำเนินงานต่ออย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sclenroll.org หรือ โทร 02 202 3727

จาก: 59LOF01 Logistics Forum ปีที่ 7 ฉบับที่ 32 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก