Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

March 2019
S M T W T F S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
April 2019
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
60ERP ขั้นตอนการให้คำปรึกษาสถานประกอบการที่ยังไม่มีระบบ ERP
 
ในโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มีขั้นตอนการให้คำปรึกษาสถานประกอบการ ที่ยังไม่มีระบบ ERP เน้นการให้คำปรึกษาในการจัดทำ Business Flow การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เป็นมาตรฐาน การสรรหาซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการ ตลอดจนถ่ายทอดทักษะการบริหารโครงการและติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ
 
โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล” ด้วยการให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการตามศักยภาพและความพร้อมด้านการใช้ระบบ ERP ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 2 ประเภท ดังนี้
1) สถานประกอบการที่ยังไม่มีระบบ ERP เน้นการให้คำปรึกษาในการจัดทำ Business Flow การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เป็นมาตรฐาน การสรรหาซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการ ตลอดจนถ่ายทอดทักษะการบริหารโครงการและติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ
2) สถานประกอบการที่มีระบบ ERP แล้วแต่ใช้งานไม่ประสบผลสำเร็จหรือใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพ เน้นการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบและขั้นตอนการทำงานให้ตอบรับกับระบบ ERP ที่ใช้อยู่ การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ การให้คำปรึกษาในการขยายผลการใช้งานระบบ ERP และการเชื่อมโยงระบบระหว่าง Module เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อให้สถานประกอบการใช้เป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุง
ที่มา www.logistics.go.th

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก