Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
60ERP ขั้นตอนการให้คำปรึกษาสถานประกอบการที่ยังไม่มีระบบ ERP
 
ในโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มีขั้นตอนการให้คำปรึกษาสถานประกอบการ ที่ยังไม่มีระบบ ERP เน้นการให้คำปรึกษาในการจัดทำ Business Flow การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เป็นมาตรฐาน การสรรหาซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการ ตลอดจนถ่ายทอดทักษะการบริหารโครงการและติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ
 
โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล” ด้วยการให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการตามศักยภาพและความพร้อมด้านการใช้ระบบ ERP ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 2 ประเภท ดังนี้
1) สถานประกอบการที่ยังไม่มีระบบ ERP เน้นการให้คำปรึกษาในการจัดทำ Business Flow การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เป็นมาตรฐาน การสรรหาซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการ ตลอดจนถ่ายทอดทักษะการบริหารโครงการและติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ
2) สถานประกอบการที่มีระบบ ERP แล้วแต่ใช้งานไม่ประสบผลสำเร็จหรือใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพ เน้นการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบและขั้นตอนการทำงานให้ตอบรับกับระบบ ERP ที่ใช้อยู่ การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ การให้คำปรึกษาในการขยายผลการใช้งานระบบ ERP และการเชื่อมโยงระบบระหว่าง Module เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อให้สถานประกอบการใช้เป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุง
ที่มา www.logistics.go.th

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก