Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Frequently Asked Questions

Please select your question category

Search FAQs
View all frequently asked questions

สำนักโลจิสติกส์ มีแนวทางหรือกรอบการพัฒนาด้านโลจิสติกส์อย่างไร ?

กรอบการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 2551

1. การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain Optimization)

2. การปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภายในองค์กร (Internal Process Improvement)

3. การพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ (Logistics Capacity Building)

4. การสร้างปัจจัยเอื้อเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม (Industrial Trade Facilitation)

---------------------------------------

กรอบการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 2551

1. การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain Optimization)

2. การปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภายในองค์กร (Internal Process Improvement)

3. การพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ (Logistics Capacity Building)

4. การสร้างปัจจัยเอื้อเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม (Industrial Trade Facilitation)

ในปีงบประมาณ 2556 มีการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้จำแนกออกเป็น 3 รายการ

1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ ในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม (Professional Manufacturing Logistics Management)

2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยง ระหว่างหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม (Supply Chain Collaboration and Networking)

3 ยุทธศาสตร์การสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (National Supply Chain Competitiveness Enabling Factors)

ในปี 2556 มีโครงการทั้งสิ้น 30 โครงการ ซึ่งสถานประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้

 

โลจิสติกส์ (Logistics) คือ  คำว่า " โลจิสติกส์ " ในปัจจุบันค่อนข้างเป็นที่คุ้นเคยของทุกท่านเป็นอย่างดี เนื่องจาก ไม่ว่าจะมองไปทางไหน ก็จะพบคำว่าโลจิสติกส์ หรือ กิจกรรมโลจิสติกส์ในทุกที่ ทุกหน่วยงาน และเกือบทุกบอร์ดประชาสัมพันธ์ แล้วท่านทราบหรือไม่คะว่า "โลจิสติกส์" คืออะไร แล้วมีความสำคัญอย่างไรกับตัวเรา ธุรกิจของเรา และประเทศไทยของเรา ถ้าอย่างนั้น เรามาเริ่มทำความรู้จักกับ "โลจิสติกส์" กันให้เข้าใจชัดเจนเลยดีกว่านะคะ

" โลจิสติกส์ " คือ หนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการภายในอุตสาหกรรม ที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและบริการตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

แล้ว " โลจิสติกส์ " มีความหมายอย่างไร เรามาเริ่มกันที่ความหมายตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2550 กล่าวว่า โลจิสติกส์ หมายถึง การจัดระเบียบการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการขนส่ง การกระจายสินค้า การเก็บรักษาสินค้า รวมถึงบุคลากร

นอกจากนี้ คำนิยามซึ่ง Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) ฉบับ Updated: February 2010 ได้ให้ไว้ กล่าวว่า Logistics คือ  “...The process of planning, implementing, and controlling procedures for the efficient and effective transportation and storage of goods including services, and related information from the point of origin to the point of consumption for the purpose of conforming to customer requirements. This definition includes inbound, outbound, internal, and external movements...”

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ นี้ มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยต้นทุนที่เหมาะสม อ้างอิงตามรายงานผลการศึกษา Fundamental of Logistics Management โดย Grant et. al., 2006 สรุปเป็นกิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ 9 กิจกรรม ดังนี้ คือ  1) การให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ  2) การวางแผนจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ  3) การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ  4) การดำเนินการ ผลิต บรรจุ และขนส่ง  5) การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้า  6) การวางแผนกำลังการผลิต และการคาดการณ์ปริมาณความต้องการของลูกค้า  7) การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  8) การบริหารการจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า และบรรจุหีบห่อ  9) กระบวนการโลจิสติกส์ย้อนกลับ 
และสุดท้าย " โลจิสติกส์ " ซึ่งได้รับการนิยามโดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หมายถึง กระบวนการวางแผน ดำเนินการ และควบคุม การเคลื่อนไหลทั้งไปและกลับและการจัดเก็บ วัสดุ สินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากจุดผลิตไปจนถึงจุดที่มีการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความถูกต้องและเหมาะสมตามจังหวะเวลา คุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน และสถานที่ที่กำหนด
logistics and SC.JPG ภาพแสดงการไหลของข้อมูล สินค้า บริการ และเงินทุนในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

ซึ่งนิยามของ " โลจิสติกส์ " นี้ กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากบทบาทความรับผิดชอบและพันธกิจที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับภารกิจในส่วนของอุตสาหกรรมภาคการผลิต ที่ครอบคลุมการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ การวางแผน การคาดการณ์ การจัดซื้อจัดหา การผลิต การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การขนส่ง และการกระจาย ทั้งขาเข้าและขาออก ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความปลอดภัย และความเชื่อถือได้ในกระบวนการนำส่งสินค้าและบริการ

และทั้งหมดนี้ Sense of Logistics มีความมุ่งหมายที่ตรงกัน นั่นคือ ยกระดับศักยภาพกระบวนการผลิต และการกระจายสินค้า/บริการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพ  โดย : สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

สถานประกอบการและผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่างๆ ได้ โดยสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างครับ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลจิสติกส์

 

ในปีงบประมาณ 2556 มีการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้จำแนกออกเป็น 3 รายการ

1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ ในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม (Professional Manufacturing Logistics Management)

2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยง ระหว่างหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม (Supply Chain Collaboration and Networking)

3 ยุทธศาสตร์การสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (National Supply Chain Competitiveness Enabling Factors)

ในปี 2556 มีโครงการทั้งสิ้น 30 โครงการ ซึ่งสถานประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้

 

�ล�ิส�ิ�ส� (Logistics) �ือ  �ำว�า " �ล�ิส�ิ�ส� " ���ั��ุ�ั���อ���า������ี��ุ����ย�อ��ุ���า�����อย�า��ี ��ื�อ��า� �ม�ว�า�ะมอ����า��ห� ���ะ���ำว�า�ล�ิส�ิ�ส� หรือ �ิ��รรม�ล�ิส�ิ�ส����ุ��ี� �ุ�ห��วย�า� �ละ��ือ��ุ��อร���ระ�าสัม�ั��� �ล�ว��า��รา�หรือ�ม��ะว�า "�ล�ิส�ิ�ส�" �ืออะ�ร �ล�วมี�วามสำ�ั�อย�า��ร�ั��ัว�รา �ุร�ิ��อ��รา �ละ�ระ��ศ��ย�อ��รา ��าอย�า��ั�� �รามา�ริ�ม�ำ�วามรู��ั��ั� "�ล�ิส�ิ�ส�" �ั��ห����า���ั�����ลย�ี�ว�า�ะ�ะ

" �ล�ิส�ิ�ส� " �ือ ห�ึ�����ระ�ว��าร�ริหาร�ั��ารภาย��อุ�สาห�รรม �ี��ั���ลื�อ��ห���ิ��าร��ิ�มมูล��า���สิ���า�ละ�ริ�าร�ลอ����อุ��า� (Supply Chain Management)

�ล�ว " �ล�ิส�ิ�ส� " มี�วามหมายอย�า��ร �รามา�ริ�ม�ั��ี��วามหมาย�ามศั����ั��ั�ิ�อ�รา��ั��ิ�ยส�า� ล�วั��ี� 21 มิ�ุ�าย� 2550 �ล�าวว�า �ล�ิส�ิ�ส� หมาย�ึ� �าร�ั�ระ��ีย��าร�ำ��ิ��า��ุ���า��ี���ี�ยว�ั�สิ���า�ละ�ริ�าร�ห�มี�ระสิ��ิภา� �ั������า��าร��ส�� �าร�ระ�ายสิ���า �าร����รั�ษาสิ���า รวม�ึ��ุ�ลา�ร

�อ��า��ี� �ำ�ิยาม�ึ�� Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) ��ั� Updated: February 2010 ����ห��ว� �ล�าวว�า Logistics �ือ  �...The process of planning, implementing, and controlling procedures for the efficient and effective transportation and storage of goods including services, and related information from the point of origin to the point of consumption for the purpose of conforming to customer requirements. This definition includes inbound, outbound, internal, and external movements...�

�ึ���าร�ำ��ิ��ิ��รรม��า�� �ี� มี���าหมาย��ื�อ�อ�ส�อ��วาม�ึ��อ���อ�ลู���า��วย����ุ��ี��หมาะสม อ�า�อิ��ามราย�า��ล�ารศึ�ษา Fundamental of Logistics Management ��ย Grant et. al., 2006 สรุ������ิ��รรมหลั���า��ล�ิส�ิ�ส� 9 �ิ��รรม �ั��ี� �ือ  1) �าร�ห��ริ�ารลู���า�ละ�ิ��รรมส�ั�ส�ุ���า��  2) �ารวา�����ั��ื�อ �ั�หาวั��ุ�ิ� อุ��ร����า��  3) �ารสื�อสาร��า��ล�ิส�ิ�ส��ละ�ระ�ว��ารสั���ื�อ  4) �าร�ำ��ิ��าร �ลิ� �รร�ุ �ละ��ส��  5) �าร�ลือ�ส�า��ี��ั���อ��ร��า��ละ�ลั�สิ���า  6) �ารวา�����ำลั��าร�ลิ� �ละ�าร�า��าร���ริมา��วาม��อ��าร�อ�ลู���า  7) �าร�ริหาร�ั��ารสิ���า���ลั�  8) �าร�ริหาร�าร�ั����� �ารรว�รวม �าร�ระ�ายสิ���า �ละ�รร�ุหี�ห�อ  9) �ระ�ว��าร�ล�ิส�ิ�ส�ย�อ��ลั� 
�ละสุ���าย " �ล�ิส�ิ�ส� " �ึ�����รั��าร�ิยาม��ยสำ�ั��ล�ิส�ิ�ส� �รมอุ�สาห�รรม�ื���า��ละ�าร�หมือ��ร� หมาย�ึ� �ระ�ว��ารวา���� �ำ��ิ��าร �ละ�ว��ุม �าร��ลื�อ��หล�ั�����ละ�ลั��ละ�าร�ั����� วัส�ุ สิ���าสำ�ร��รู� �ลอ���สารส���ศ�ี���ี�ยว��อ��ห�มี�ระสิ��ิภา��ละ�ระสิ��ิ�ล �า��ุ��ลิ������ึ��ุ��ี�มี�าร����า� ��ื�อ�อ�ส�อ��วาม��อ��าร�อ�ลู���า ��วย�วาม�ู���อ��ละ�หมาะสม�าม�ั�หวะ�วลา �ุ�ภา� �ริมา� ����ุ� �ละส�า��ี��ี��ำห��
logistics and SC.JPG ภา��ส���าร�หล�อ���อมูล สิ���า �ริ�าร �ละ��ิ��ุ����าร�ริหาร�ั��าร�ล�ิส�ิ�ส� �ละ���อุ��า�

�ึ���ิยาม�อ� " �ล�ิส�ิ�ส� " �ี� �ำห���ึ����ย�ิ�าร�า�า����า��วามรั��ิ��อ��ละ�ั���ิ��ี���ี�ยว��ื�อ��ละสอ��ล�อ��ั�ภาร�ิ���ส�ว��อ�อุ�สาห�รรมภา��าร�ลิ� �ี��รอ��ลุม�าร�ั��าส���สริม�ระ�ว��าร�ริหาร�ั��าร�ิ��รรม��า��ล�ิส�ิ�ส� �ั����������ำ ���ึ��ลาย��ำ �ารวา���� �าร�า��าร�� �าร�ั��ื�อ�ั�หา �าร�ลิ� �าร��ลื�อ�ย�าย �าร�ั����� �ารรว�รวม �าร��ส�� �ละ�าร�ระ�าย �ั���า���า�ละ�าออ� �ั��ภาย���ละภาย�อ�ส�า��ระ�อ��ารอุ�สาห�รรม�ห����มา�ร�า�สา�ล ล�����ุ� ��ิ�ม�ี��วามสามาร��อ��ุร�ิ����าร�อ�ส�อ��วาม��อ��าร�อ�ลู���า �ละ��ิ�ม�วาม�ลอ�ภัย �ละ�วาม��ื�อ�ือ������ระ�ว��าร�ำส��สิ���า�ละ�ริ�าร

�ละ�ั��หม��ี� Sense of Logistics มี�วามมุ��หมาย�ี��ร��ั� �ั���ือ ย�ระ�ั�ศั�ยภา��ระ�ว��าร�ลิ� �ละ�าร�ระ�ายสิ���า/�ริ�าร �ห���ิ��ระสิ��ิภา�สู�สุ� �ั����า��วลา ����ุ� �ละ�ุ�ภา� 

��ย : สำ�ั��ล�ิส�ิ�ส� �รมอุ�สาห�รรม�ื���า��ละ�าร�หมือ��ร� �ระ�รว�อุ�สาห�รรม

Green Logistics หรือ "โลจิสติกส์สีเขียว"  คือ ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่เน้นในเรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องในหลายส่วน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การลดการปล่อยมลภาวะหรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งกระบวนการค้า การผลิต และการส่งมอบสินค้าในกระบวนการการขนส่ง โดยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Green Logistics ได้แก่ 

1. Eco Drive หรือการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง การดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ปล่อยไอเสียรบกวนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2. Backhaul & Full Truck Load หรือการจัดการใช้ประโยชน์จากการขนส่งโดยใช้เชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการลดการขนส่งเที่ยวเปล่าและการบรรทุกสินค้าให้เต็มรถตามน้ำหนักบรรทุกที่กฎหมายกำหนด 

3. Eco Packaging เป็นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงเคลื่อนย้ายสินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ 

4. Modal Shift การปรับรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังงาน

โดย: สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

โลจิสติกส์อุตสาหกรรม หมายถึง

"โลจิสติกส์" มีขอบเขตที่กว้างมากตั้งแต่ วัตถุดิบเข้าโรงงานไปจนถึงขนส่งสินค้าสำเร็จรูปไปยังต่างประเทศ หรือตั้งแต่ภาคการผลิต ภาคการค้า ไปจนถึง ภาคคมนาคม ดังนั้นจึงมีการจำกัดขอบเขตของโลจิสติกส์ให้แคบลงว่า เป็นโลจิสติกส์ส่วนไหนใครเกี่ยวข้องบ้างยกตัวอย่างเช่น ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เราจะเรียกว่า "โลจิสติกส์อุตสาหกรรม หรือ Manufacturing Logistics" เพื่อให้แต่ละฝ่ายเข้าใจตรงกันว่า เป็นระบบโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้นไม่ใช่ภาคการค้าหรือการผลิตจากภาคเกษตรแน่นอน ผุ้ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์อุตสาหกรรมก็ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เป็นหลัก และอาจจะมีหน่วยงานจากภาคอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อร่วมกันพัฒนาโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เช่น สภาพัฒน์ฯ สถาบันการศึกษาเป็นต้น หรือในภาคการค้า เรียกว่า "โลจิสติกส์การค้า หรือ Trade Logistics" ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะเป็น กระทรวงพาณิชย์ Service Provider ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการค้า การนำเข้าส่งออก เป็นต้น 
ดังนั้น โลจิสติกส์อุตสาหกรรม จึงหมายถึง โลจิสติกส์ทีในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้นตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 

1) โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) เป็นโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบเข้าโรงงาน (Raw Materials) เช่น การจัดเก็บ การขนย้ายวัสดุดิบ 

2) โลจิสติก์ภายในโรงงาน (Internal Logistics) เกี่ยวข้องกับสินค้าระหว่างผลิต (Semi-Products) เช่น การเคลื่อนย้ายระหว่างสายการผลิต

3) โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) จะเกี่ยวข้องกับสินค้าสำเร็จรูป เช่น การเคลื่อนย้าย การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น แต่ละส่วนจะมีกิจกรรมโลจิสติกส์เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้

โดย: สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก