Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

BOL-FacSum สรุปสถานประกอบการร่วมกิจกรรมสำนัก

Display # 
Title Created Date Hits
FAC-All สถานประกอบการร่วมโครงการสำนักโลจิสติกส์ตั้งแต่ ปี 2550 ถึงปัจจุบัน --------------------------------------------- 01 January 2018 1360
FAC-2560-All สถานประกอบการร่วมโครงการสำนักโลจิสติกส์ ปี 2560 ------------------------------------------------------------ 31 December 2017 477
FAC-2559-ZAI โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงฯ จัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 05 September 2016 565
FAC-2559-WMS โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS 05 September 2016 526
FAC-2559-TRA โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร (Traceability) เพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป 20 September 2016 504
FAC-2559-TBH โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า 05 September 2016 599
FAC-2559-SME โครงการสนับสนุนเชื่อมโยง SMEs เข้าสู่ระบบ Supply Chain เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างยั่งยืน 19 September 2016 538
FAC-2559-RFI โครงการส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วย RFID และ Barcode 19 September 2016 681
FAC-2559-PAC โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ 19 September 2016 458
FAC-2559-MLI-ภูมิภาค โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค 20 September 2016 516
FAC-2559-MLI-CVE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 20 September 2016 522
FAC-2559-MLI-CTR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม สิ่งทอ ยางพารา และอื่นๆ 20 September 2016 521
FAC-2559-MLI-CPP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 19 September 2016 584
FAC-2559-MLI-CFO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอาหารและยา Logistics Consult 19 September 2016 539
FAC-2559-LSP โครงการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) เพื่อยกระดับสู่สากลแบบครบวงจร 05 September 2016 545
FAC-2559-LSA โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 19 September 2016 518
FAC-2559-ISO โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทาน ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม 19 September 2016 545
FAC-2559-GSC โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก 05 September 2016 590
FAC-2559-ERP โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล 05 September 2016 597
FAC-2559-BTL โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน 05 September 2016 639
FAC-2559-All สถานประกอบการร่วมโครงการสำนักโลจิสติกส์ ปี 2559 ------------------------------------------------------------ 31 December 2016 645
FAC-2558-ZAI โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงด้านการจัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 30 September 2015 686
FAC-2558-WMS โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS 30 September 2015 776
FAC-2558-TRA โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร (Traceability) เพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป 30 September 2015 1096
FAC-2558-TBH โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า 30 September 2015 1174
FAC-2558-STD โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 30 September 2015 796
FAC-2558-SME โครงการสนับสนุนเชื่อมโยง SMEs เข้าสู่ระบบ Supply Chain เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างยั่งยืน 30 September 2015 658
FAC-2558-RFI โครงการส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วย RFID และ Barcode 30 September 2015 985
FAC-2558-PAC โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ 30 September 2015 1221
FAC-2558-MLI-CVE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 30 September 2015 964
FAC-2558-MLI-CTR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา 30 September 2015 1170
FAC-2558-MLI-CPP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 30 September 2015 1009
FAC-2558-MLI-CMS โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง และกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ 30 September 2015 918
FAC-2558-MLI-CFO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 30 September 2015 1155
FAC-2558-LSA โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 30 September 2015 957
FAC-2558-ISO โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทาน (ISO 28000) เพื่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 30 September 2015 725
FAC-2558-GSC โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก 30 September 2015 977
FAC-2558-FCC โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารจากเกษตรสู่อุตสาหกรรม การค้า และการส่งออก 30 September 2015 781
FAC-2558-ERP โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล 30 September 2015 1550
FAC-2558-BTL โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน 30 September 2015 1192
FAC-2558-All สถานประกอบการร่วมโครงการสำนักโลจิสติกส์ ปี 2558 ------------------------------------------------------------ 31 December 2015 1203
FAC-2557-XML โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานเป้าหมาย (XML) 30 September 2014 1111
FAC-2557-WMS โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS 30 September 2014 1117
FAC-2557-TRA โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป 30 September 2014 990
FAC-2557-TBH โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า 30 September 2014 1340
FAC-2557-STD โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ 30 September 2014 1018
FAC-2557-SME โครงการสนับสนุนเชื่อมโยง SMEs เข้าสู่ระบบ Supply Chain เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างยั่งยืน 30 September 2014 1194
FAC-2557-MLI-RSO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคใต้ 30 September 2014 1224
FAC-2557-MLI-RNO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคเหนือ 30 September 2014 1025
FAC-2557-MLI-RNE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 September 2014 1125

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก