Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

 

โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึกกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

 

กลุ่มกระเบื้องบริษัทที่ 1 รหัสโครงการ B01-01

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

:

ลดข้อร้องเรียนของลูกค้าในเรื่องขนาดของกระเบื้อง

ประเภทกิจกรรม

:

การจัดการ

วัตถุประสงค์

:

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดความสูญเสียที่

   

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม

เป้าหมาย

:

ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสินค้าและการส่งสินค้าคืนลง 15%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

:

ลดข้อร้องเรียนของลูกค้าไม่ให้เกิน 1 เรื่องต่อเดือน

   

(สำหรับสินค้าล็อตใหม่หลังการปรับปรุง)

 

:

ลูกค้ามีความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์

 

:

ลดการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่เป็นเกรด B

ระยะเวลาโครงการ

:

2 เดือน (กรกฎาคม – สิงหาคม 2551)

ผู้จัดการโครงการ

:

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ข้อมูลสนับสนุนโครงการ

:

ข้อมูลประวัติการร้องเรียนของลูกค้าจากใบแจ้งปัญหา (ทั้ง

   

กรณีชดเชย และไม่ชดเชย) นำมาแยกแยะจัดกลุ่มตาม

   

ลักษณะการร้องเรียน ระดับความรุนแรงของปัญหา และ

   

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

:

คู่มือการใช้เครื่องคัดแยกขนาด (Automatic Sorting Line)

ผลการดำเนินงาน

:

ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสินค้าและการส่งสินค้าคืนลง 79 %

 

ประเมินผลโครงการ

 

คณะทำงานได้คัดเลือกประเด็นปัญหาที่เกิดจากข้อร้องเรียนที่บริษัทได้รับจากลูกค้า นำข้อร้องเรียนทั้งหมดมาทำการจัดกลุ่ม และพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่มีการร้องเรียนและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าจำนวนมาก และเป็นประเด็นที่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโครงการ คือประเด็นเรื่องขนาดสินค้า คณะทำงานได้ใช้เครื่องมือการบริหารโครงการ Problem Solving มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุ วิธีการแก้ไข โดยคณะทำงานได้ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยมีการควบคุมค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้า เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการตั้งเป็นมาตรฐานการทำงาน หลังจากการปรับเปลี่ยนก็จะวัดปริมาณการสูญเสียของสินค้าทุก 7 วัน และเมื่อครบกำหนดเวลาของโครงการ คณะทำงานได้สรุปผลการดำเนินงาน พบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรับคืนสินค้าในด้านขนาดกระเบื้องลดลงจาก 8,562 บาท เหลือเพียง 1,794 บาท คิดเป็น 79%

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก