Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

“การจัดทำร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ”

ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนที่กลางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  หรือ สทอภ. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ”

ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556  

ณ ห้อง Salon B ชั้น 2  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลกลางของประเทศ ให้ทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และความต้องการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ ดังกำหนดการและแผนที่สถานที่จัดงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

ในการนี้  สทอภ. ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 1-2 ท่าน  และกรุณาสมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และส่งแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ กลับไปยัง สทอภ.  ทางโทรสาร หมายเลข 02143 9594-5 0 2143 9605 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ทั้งนี้ สทอภ. จะคัดเลือกหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนาฯ ตามลำดับก่อนหลังการสมัครอย่างเป็นทางการและได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว จำนวน 120 ท่าน

อนึ่ง การเข้าร่วมสัมมนาฯ ดังกล่าว ไม่เสียค่าลงทะเบียน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก