Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก

การประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2560

ประกาศผลการคัดเลือกจากทั้งหมด 57 ทีม ทีมที่ผ่านรอบที่ี 1  จำนวน 7 ทีม มีดังนี้

ทีมที่*

ชื่อผลงาน

ชื่อทีม

ชื่อผู้ส่งผลงาน

สถาบันการศึกษา

1

รถลากจูงสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายในคลังสินค้า

SPU Strong

1.นางสาวธิดา เวหนะรัตน์

2.นางสาวศิริลักษณ์ อาภรณ์รัตน์

3.นางสาวญาณิศา เครือแก้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

2

ถังขยะ 4.0 (สโลแกน : ใครไม่แคร์ Bin แคร์)

Smong-fore

1.นางสาวณัฐสรัญ เดชาอมร

2.นางสาวนิรชา คำสัตย์

3.นางสาวพนิดา วงษ์สูง

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

3

การออกแบบสัญญาณไฟจราจรแบบเปลี่ยนแปลงตามความหนาแน่นของการจราจร

Kratiam Dong

1.นางสาวสุทธิดา ท่าดีสม

2.นางสาวมาริษา ฟองคำ

3.นายศรายุทธ ภูพันนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4

การใช้เทคนิคประมวลผลภาพเพื่อลดความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จำกัด

ลูกอีสาน

1.นางสาวกัลญา สุบงกช

2.นางสาวปวีณา หุ่นทอง

3.นางสาวปภาดา พบกระโทก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5

การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการผลิตและการวางแผนโลจิสติกส์โดยใช้แบบจำลองเชิงเส้นตรง

UTCC ENGINEERING

1.นายมานิต จาวลา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

6

การปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ขาเข้าสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์เครื่องมือการแพทย์

LGM@Kmutt

 

1.นายกิตติคุณ เอี่ยมสมัย

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7

การจัดตารางเวลาการขนส่งชุดเครื่องมือแพทย์ด้วยวิธีตารางเวลาการขนส่งคงที่

LGM 13

1.นายธนากร ศิริมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

* ลำดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนน

หมายเหตุ ขอให้เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการในลำดับต่อไป ดังนี้

1. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ขอให้ดาวน์โหลดใบตอบรับการเข้าร่วมการเสนอผลงาน และตอบกลับมาทาง หรือทางอีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทรสาร : 0-2644-4355 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

2. เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องจัดทำ PowerPoint (อาจเพิ่มเติมสื่อนำเสนอแบบอื่นๆประกอบได้ถ้ามี อาทิ สิ่งประดิษฐ์ แบบจำลองผลงาน หรือ โปรแกรมที่ออกแบบฯลฯ) เพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน (โดยกำหนดระยะเวลาการนำเสนอต่อ 1 ผลงาน ไม่เกิน 15 นาที และระยะเวลาถาม-ตอบ ไม่เกิน 15 นาที)และให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ (เอกสาร PowerPoint และเอกสารรายละเอียดผลงาน) จำนวนอย่างละ 4 ชุด รวมถึง Flash Drive ที่บรรจุไฟล์ PowerPoint มาที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องจัดการประกวดฯ ก่อนเวลา 8.30 น.ของวันนำเสนอผลงาน

3. นำเสนอผลงานในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ภายในงานสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 ณ ห้อง BB 212 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการนำเสนอของแต่ละทีมตามที่ระบุในกำหนดการประกวดรอบตัดสินดังเอกสารแนบนี้

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก