Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

เชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560
ประเภทการจัดการโลจิสติกส์

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 28 เมษายน 2560

กระทรวงอุตสาหกรรมรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2560
ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทยที่รับมอบจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 7 ประเภทรางวัล รวมถึงประเภทการจัดการโลจิสติกส์
            เพียงเป็นสถานประกอบการที่ธุรกิจหลักเป็นการผลิต กล่าวคือ มีการแปรรูปปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นสินค้า ไม่กระทำผิดกฎหมายใดๆ ของประเทศ ไม่เคยถูกร้องเรียนหรือเคยถูกร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนมีมูลเหตุจากโรงงานแต่ยุติแล้วเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจะครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 5 ด้านได้แก่
            1) การกำหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ
            2) การวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน
            3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์
            4) ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
            5) ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
วิธีการสมัคร
            ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์

โดยกรอกใบสมัคร (มีจำนวน 3 หน้า ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง) พร้อมแนบแบบจัดทำรายงาน ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ (1)โดยบรรยาย หรือยกตัวอย่างประกอบ หรือแนบเอกสารตามรายการที่มีการดำเนินงาน ความยาวไม่เกิน 120 หน้า จำนวน 15 ชุด และแบบจัดทำรายงาน ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ (2) จำนวน 1 ชุด พร้อมด้วย CD ประกอบข้อมูลเอกสาร จำนวน 1 ชุด
            จัดส่งได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560
ประเภทการจัดการโลจิสติกส์
นางสาวนันท์ บุญยฉัตร

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภาพร ประชุมพร

โทร. 0 2202 3817, 0 2202 3646

โทรสาร. 0 2644 8745

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่อยู่:   สำนักโลจิสติกส์

          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

          ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

          เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

                                  ******  รับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 28 เมษายน 2560 ******

 เอกสารดาวน์โหลด
1.      ใบสมัคร
2.      หลักเกณฑ์การคัดเลือก
3.      แบบจัดทำรายงาน ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ (1)

4.      แบบจัดทำรายงาน ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ (2)

5.      สูตรการคำนวณประกอบแบบจัดทำรายงาน ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ (2)

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก